Schatplichtig aan Karina Schaapman, OCO in relatie tot het nieuwe beleidskader ‘Actieve ouders: ouderbetrokkenheid’ (OCO)

Geplaatst door OCO op 1 februari 2011

Subsidie aanvraag OCO 1 februari 2011

Hieronder een fragment uit de aanvraag van OCO uit februari 2011. En verder puntsgewijs een opsomming van de wijze waarop OCO kan aansluiten op het nieuwe beleidskader ouderbetrokkenheid. Zie voor de uitgewerkte tekst de download onderaan deze pagina.

OCO is gevraagd om het nieuwe beleidskader van commentaar te voorzien en aan te geven hoe OCO kan bijdragen aan invulling van het nieuwe beleid. Het hiernavolgende commentaar op het nieuwe beleidskader dient gelezen te worden als een versterking en toespitsing van de eerdere OCO-aanvraag waarin al elementen zaten die aansloten op de drie hoofdpunten uit het nieuwe beleidskader.

Het nieuwe beleidskader ouderbetrokkenheid is volgens de aanhef gebaseerd op het advies van de Onderwijsraad ‘Ouders als partners’. OCO maakte deel uit van het expertpanel dat door de Onderwijsraad werd bevraagd bij de totstandkoming van dit advies en OCO wordt als voorbeeld van.een moderne manier van ouderondersteuning genoemd. Opmerkelijk is dat er door DMO selectief gewinkeld wordt in het Onderwijsraadadvies, het ‘partnerschap’ van de Onderwijsraad wordt overgenomen maar noodzakelijke voorwaarden worden achterwege gelaten. OCO wijst alsnog op twee elementen uit het Onderwijsraadadvies die niet vanzelf tot stand komen:

“Goed educatief partnerschap tekent zich af als er sprake is van gelijkwaardigheid tussen ouders en onderwijs.”

En:

“Beleidsuitgangspunt is dat ouders voor hun kinderen op grond van de leerplicht ook een zeker leerrecht hebben (een minimale garantie op basiskwaliteit van het onderwijs). Daarnaast hebben zij recht op goede informatie: over hun kind (het leerlingendossier) en over de prestaties van de school, maar ook over hun rechten op ondersteuning en bijstand of om een klacht in te dienen.”

 

1. Versterk het partnerschap tussen scholen en ouders

Niet alleen scholen helpen maar ook ouders

 • Ouders verdienen ondersteuning ten behoeve van educatief partnerschap.

Versterk educatief partnerschap gericht op kwaliteit met ouderpoot in Kwaliteitsaanpak

 • Ouders activeren voor borging behaalde resultaten Kwaliteitsaanpak.

OCO en het OKC

 • Samenwerking OCO met OKC’s vergroot bereik naar laagopgeleide ouders.

OCO en schoolkeuzeinformatie op het OKC

 • Tijdens fysieke contactmomenten kan OKC verwijzen naar school(keuze)informatie OCO.
 • Publicatie over schoolkeuze door OCO te ontwikkelen i.s.m. OKC’s.
 • Groeigids met info over schoolkeuze, rechten en plichten van ouders in onderwijs.
 • OCO in telefoonmenu OKC’s.

OCO en de overlap van opvoedvragen en vragen over onderwijs op het OKC

 • Uitwisseling faq op raakvlak opvoeding en onderwijs tussen OKC en OCO.

Doorverwijzing van OKC naar OCO bij schoolspecifieke vragen.

OCO en op het OKC aangekaarte problemen met school

 • Financiële en maatschappelijke kostenbesparing door de-escalatie via OCO.

OCO en alleenstaande moeders

 • Verwijzing alleenstaande moeders naar OKC.

 

2. Ouders met elkaar verbinden
Het organiseren en ondersteunen van oudernetwerken dient altijd voorzien te zijn van een inhoudelijke component. De complexe wereld van het onderwijs leent zich niet voor simplificaties. Daar waar van ouders verwacht wordt relaties te leggen met elkaar en partner te worden met school moeten zij kunnen beschikken over lokale, actuele en deskundige informatie.

Ondersteunen van netwerken van allochtone ouders: ca 20 netwerken i.s.m. Forum met inzet van incidentele extra middelen, of ca 10 netwerken zonder inzet van incidentele extra middelen en zonder Forum

 • Samenwerking Forum en OCO via extra incidentele middelen.
 • Indien geen extra incidentele middelen prioriteitstelling in overleg met gemeente.
 • Ondersteuning formele en informele netwerken.
 • Facilitering met fysieke en digital inzet.
 • Activering van ouders via fysiek en digitale kanalen.

Maatwerk voor one-issue oudernetwerken

 • OCO kan one-issue oudernetwerken op maat ondersteunen met informatie.

Informatiebehoefte betrokken ouders en OCO als ouder-ouder-netwerk

 • Betrokken ouders hebben behoefte aan een onafhankelijk informatieloket.
 • Van betrokken ouders gaat een inktvlekwerking uit richting minder betrokken ouders.
 • OCO functioneert zelf ook als ouder-ouder-netwerk.

Niet-participerende ouders individueel aanspreken via school

 • Aan de hand van signalen vanuit oudercontactfunctionarissen of huisbezoeken kan OCO pogingen doen om lokale oudernetwerken op te zetten rondom niet- (of minder-) participerende ouders.

Niet-participerende ouders individueel aanspreken via maatschappelijke (zelf)organisaties

 • Uitbreiding voorlichting OCO via maatschappelijke (zelf)organisaties.

Formele oudernetwerken

 • De medezeggenschapsraad heeft als formeel oudernetwerk maximale en duurzame invloed.
 • OCO brengt in de medezeggenschap actieve ouders met elkaar in contact.

Oudernetwerken met het oog op Passend Onderwijs

 • Passend onderwijs vraagt bovenbestuurlijke medezeggenschap, OCO biedt ondersteuning.
 • OCO faciliteert specifieke oudernetwerken in relatie tot specifieke leerlingzorg.

Vrijwillig betrokken

 • OCO geeft vrijwilligers rond en in de school in de maand november extra aandacht.

OCO-coach

 • OCO-coaches helpen ouders vrijwillig in communicatie met school.

 

3. Ouders beter informeren

Jonge genieën

 • OCO implementeert graag (inpasbare) ideeën van jonge genieën.

Open source en marktpartijen

 • OCO is voorloper in gebruik van open-source.
 • OCO pleit al langer voor informatiebeleid en open-source bij de gemeente.
 • OCO levert volledige en onafhankelijke informatie, bij marktpartijen is dit onzeker.

Informatie toegankelijk maken en horizontale dialoog voeren

 • OCO maakt verantwoordingsinformatie toegankelijk voor ouders.
 • OCO is aanjager horizontale dialoog.

Besparing mogelijk op VO-gids

 • Besparing mogelijk op dubbeling in onderwijsgids(en) DMO en OCO.

Concentratie van informatiestromen

 • OCO als inhoudsexpert om begrijpelijk te kunnen uitserveren.

Samenwerking met andere vindplekken
OCO vergroot vindbaarheid van schoolinformatie voor ouders en leerlingen door content te plaatsen.

Klachten van Ouders en Leerlingen

Klachten en de gemeentelijke ombudsman

 • OCO is veel laagdrempeliger dan een klachtencommissie.
 • OCO de-escaleert en maakt continuering relatie ouder-school mogelijk.

Rol voor ombudsman

 • Ombudsman kan rol spelen in Leerplicht.
 • Ombudsman kan rol spelen in openbaar onderwijs, niet in bijzonder onderwijs.
 • Ombudsman te duur voor normale klachtenstroom die door OCO behandeld wordt.

Afbakening van capaciteit

 • Ondersteuning oudernetwerken zal deels ten koste gaan van hulp bij zware vragen.

Download
Schatplichtig aan Karina Schaapman, OCO in relatie tot het nieuwe beleidskader ‘Actieve ouders’,
subsidieaanvraag periode 2011-2014, 1 februari 2011

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog