Inspreeknotitie: Van schoolstrijd naar schoolstrijd

Geplaatst door OCO op 30 maart 2011

Stresstest
Voorzitter, dank dat u de gelegenheid geeft om namens OCO in te spreken. Wethouder, ook willen wij u graag bedanken voor de stresstest voor OCO, het is een prima zaak dat er nu een discussie plaatsvindt of we echt iets wezenlijks bijdragen voor de ouders en leerlingen in deze stad.

Ambitie
Wij zeggen u ook meteen dat we met u de ambitie delen om nog meer allochtone ouders te bereiken. Wij denken dat te kunnen doen door oudernetwerken te ondersteunen en door samen te werken met OKC’s, oudercontactfunctionarissen, zelforganisaties, en hopelijk ook met Forum. Wat dat betreft kijk ik ook uit naar de expertmeeting van vanavond. De afgelopen jaren heeft OCO veel individuele ouders ondersteund met informatie en advies. Daarmee is een fundament gelegd waarop we verder hopen te bouwen om de komende jaren ook groepen ouders te kunnen helpen.

Leerrecht
Voordat Karina Schaapman het amendement indiende wat de basis heeft gelegd voor OCO schreef ze een boek getiteld ‘Schoolstrijd’. De titel verwijst naar haar gevecht met een schooldirecteur over de leerachterstand van haar kind, maar natuurlijk ook naar de historische schoolstrijd met de in de grondwet vastgelegde onderwijsvrijheid als uitkomst. In essentie is dat een vrijheid van de onderwijsaanbieders, die tegenwoordig ook nog een grote mate van autonomie genieten. Het leerrecht van de onderwijsafnemers is helaas niet in onze grondwet vastgelegd.

Positie ouders versterken
De overheid probeert al langer de positie van ouders te versterken. Bijvoorbeeld via de kwaliteitswet, waarin de schoolgids verplicht werd gesteld om ouders te informeren over de aanpak van de school. Er zijn meer voorbeelden: publicatie van oordelen van de inspectie, versterking van de medezeggenschap, bevorderen van de ‘horizontale dialoog’. OCO is in wezen ook een instrument om ouders een meer gelijkwaardige positie te geven ten opzichte van de school. Wat dat betreft past niet alleen de ‘Schoolstrijd’ van Karina Schaapman in een ontwikkeling die nog steeds gaande is, maar ook het instrument wat zij voor ouders in het leven riep om conflicten te voorkomen en ouderbetrokkenheid te vergroten.

Unieke combinatie van rechten en plichten met kennis lokaal onderwijsaanbod
Een informatieloket voor ouders is niet nieuw, landelijk bestaan er door het Rijk gesubsidieerde ouderverenigingen naar denominatie waar ouders terecht kunnen voor eenvoudige vragen via het nummer 5010. Wel uniek in Nederland is dat OCO kennis van rechten en plichten combineert met kennis van het lokale onderwijsaanbod, waardoor het effect van de ondersteuning veel groter is en ouders in staat gesteld worden om veel problemen zelf op te lossen. Vragenbeantwoording en verwerking van informatie over het onderwijsaanbod versterken elkaar en zijn met elkaar vervlochten in de werkwijze en organisatie van OCO.

Onafhankelijk
Ouders hebben behoefte aan onafhankelijke informatie en advies bij een verantwoorde schoolkeuze of problemen met school. Vanuit een onafhankelijke positie is ook kritiek mogelijk op de schoolbesturen of op de gemeente. Maar in de driehoeksverhouding tussen de gemeente, OCO en de schoolbesturen wil OCO polarisering zoveel mogelijk voorkomen, juist ook om de onafhankelijkheid te bewaken. OCO zet liever in op het in positie brengen van ouders om van binnenuit problemen op scholen op te lossen of de kwaliteit te bewaken.

Ondersteuning met inhoud
Het maakt weinig verschil of je de dienstverlening aan ouders Onderwijs Consumenten Organisatie noemt, OCO, of Educatieve Partnerschap Organisatie, EPO. Waar het om gaat is dat informatie een voorwaarde is voor optimale ouderbetrokkenheid. Zonder passende informatie is ondersteuning van individuele ouders of van oudernetwerken inhoudsloos en tandeloos.

Visie op verantwoordelijkheid
Ik begon met een gedeelde ambitie en sluit af met een gedeelde visie: de wethouder wil ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid, OCO wil ouders in staat stellen om met onafhankelijke informatie hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dank u wel, dank ook aan de andere insprekers en ik kijk uit naar de discussie in de commissie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog