Voortbestaan SIBA-scholen El Faroeq Omar, Abraham El Khaliel en At Taqwa onzeker

Geplaatst door OCO op 5 maart 2007

De toekomst van drie islamitische basisscholen El Faroeq Omar (stadsdeel Zeeburg), Abraham El Khaliel (stadsdeel Oost-Watergraafsmeer) en At Taqwa (stadsdeel Noord) in Amsterdam is uiterst onzeker geworden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) heeft maandag geconstateerd dat het SIBA-bestuur van de scholen geen doorstart kan maken. Door de slechte financiële situatie en het slechte perspectief op verbetering van de onderwijskwaliteit is een doorstart van het bestuur van de SIBA-scholen onhaalbaar. Daarmee is het voortbestaan van de scholen van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA) onzeker. Het interimbestuur van de SIBA-scholen bekijkt op dit moment nog twee scenario’s: overname door een ander bestuur of sluiting.

Interimbestuur SIBA vindt geen opvolgers
SIBA heeft drie scholen: El Faroeq Omar en Abraham El Khaliel zijn zeer zwak en de At Taqwa is een zwakke school. Eind 2005 hebben de Onderwijsinspectie en de Auditdienst een onderzoek gedaan bij de SIBA-scholen. Uit de onderzoeken bleek dat de situatie zeer ernstig is. In april 2006 heeft het toenmalige bestuur van SIBA na gesprekken met het ministerie van OCW besloten terug te treden en plaats te maken voor het huidige interimbestuur. Dit bestuur kwam bij het op orde maken van de jaarverslagen 2002 tot en met 2005 en de meerjarenbegroting tot de ontdekking dat de financiële positie zeer slecht is. Door de slechte financiële situatie is er geen extra geld om te investeren in de verbetering van de kwaliteit. Dit is een belangrijke reden voor acht van de negen kandidaat-bestuursleden om niet aan te willen treden. Hierdoor is een doorstart van de SIBA-scholen onder een eigen bestuur niet mogelijk. Het interimbestuur voert momenteel gesprekken met overnamekandidaten en zal hierover tweede helft maart rapporteren aan het ministerie van OCW. Als blijkt dat dit niet gaat lukken, worden de scholen gesloten.

Voorwaarden voor overname
Een bestuur dat de SIBA-scholen wil overnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het bestuur de afgelopen vijf jaar niet in opspraak zijn geweest op zowel bestuurlijk, onderwijskwalitatief als financieel vlak, en moeten er voldoende financiële reserves zijn om te investeren in de kwaliteit en om alle financiële problemen van SIBA te kunnen opvangen. Ook moet de medezeggenschap een volwaardige rol hebben en de horizontale verantwoording op orde zijn.

Ingeval van sluiting
De gemeente Amsterdam, de stadsdelen Noord, Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer en het ministerie zullen samen met de Amsterdamse schoolbesturen zorgen dat de ongeveer 600 leerlingen in dat geval op een andere school komen en niet de dupe worden van deze situatie. Voor het personeel is bemiddeling beschikbaar opdat ze ergens anders aan de slag kunnen. Wethouder Asscher verklaarde tegen Het Parool dat hij er rekening mee houdt dat de scholen inderdaad dicht gaan. Hij zei er voor te zullen zorgen dat de kinderen goed opgevangen worden en goed onderwijs krijgen.

Deel oudergeleding MR versterkte bestuurlijke onrust
In de brief van Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs staat ook een opvallend fragment over de oudergeleding van de MR te lezen: ‘Zonder een oordeel uit te spreken over de rol van betrokkenen kan worden geconstateerd dat het krachtenveld rondom de school complex is en er geen bestuurlijke stabiliteit is. Eerst was er een frauderende voorzitter en een bestuur dat hier geen grip op had, het volgende bestuur is teruggetreden door o.a. een conflict met de medezeggenschap en ook tijdens het huidige interim-bestuur is er de nodige bestuurlijk onrust. Het interim-bestuur heeft een aantal ouders, waaronder leden van de medezeggenschapsraad (mr), een schoolverbod opgelegd omdat ze zich zodanig in onderwijskundige zaken mengden dat sommige leraren zich geïntimideerd voelden. Ook hebben de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel in de mr het vertrouwen in de oudergeleding opgezegd omdat deze geen enkele ruimte geeft aan het personeel. De inspectie heeft, bij het eerder genoemde oordeel over kwaliteitsontwikkeling, eveneens geconstateerd dat de bestuurlijke onrust een risico vormt voor de kwaliteitsontwikkeling. De open brieven van de heer Voorzanger en van (enkele) ouders van de Abraham El Khaliel aan de minister, die ook aan de Tweede Kamer zijn toegezonden, passen in dit beeld van bestuurlijke onrust.’

Binnenkort wetsvoorstel interventiemogelijkheden ministerie
Verder schrijft de staatssecretaris dat in de visie op toezicht is aangegeven dat OCW meer vrijheid wil geven aan scholen die het goed doen en doortastender wil ingrijpen bij scholen en schoolbesturen waar het niet goed gaat. ‘Binnen afzienbare tijd wil ik een wetsvoorstel indienen dat een aantal aanvullende bevoegdheden regelt om als bewindspersoon meer direct in te grijpen in gevallen als deze.’

Kamerbrief Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam met chronologisch overzicht en scenario’s

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog