Wethouder over voortgang Kwaliteitsimpuls

Geplaatst door OCO op 20 maart 2009

Wethouder Asscher informeert in een brief van 19 maart 2009 de leden van de raadscommissie onderwijs (Commissie WIJ) over de plannen voor kwaliteitsverbetering van het Amsterdamse basisonderwijs.

Minimumnormen basisscholen
De wethouder heeft na overleg (in het kader van het programma Jong Amsterdam) met de schoolbesturen een aantal minimumnormen vastgesteld voor de Amsterdamse basisscholen:

  • een school moet minimaal 534 als citoscore halen (Amsterdams gemiddelde 536,9);
  • het aantal kinderen met een verwijzing naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is niet hoger dan 20% (Amsterdams gemiddelde is 22%);
  • iedere school geeft minstens 25% van zijn leerlingen een havo-vwo-advies (Amsterdams gemiddelde is 46%).

Wethouder Asscher geeft hierbij aan dat niet iedere school die onder deze normen valt slecht onderwijs geeft en dat op alle scholen leerkrachten zich volop inzetten voor leerlingen. De minimumnormen zijn bedoeld om vast te stellen naar welke scholen aandacht moet uitgaan om tot verbeteracties te komen. De wethouder hoopt dat uiterlijk halverwege mei de schoolbesturen hun ambities in de plannen voor het schooljaar 2009-2010 hebben verwerkt en de stadsdelen en gemeente in de begrotingen voor 2010.

Verbeteraanpak
April 2008 sloot de wethouder onderwijs een akkoord met de besturen van 33 basisscholen die in januari 2008 door de inspectie als (zeer) zwak waren beoordeeld. Tien van deze scholen waren al begonnen op eigen kracht de kwaliteit te verbeteren. Met de 23 overige scholen en hun 11 schoolbesturen is gestart met de ‘Verbeteraanpak’, ook wel bekend als de ‘Kwaliteitisimpuls’. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse en het opstellen van een verbeterplan. Daarbij worden de scholen ondersteund door onafhankelijke onderwijsexperts, extra aandacht gaat uit naar:

  • reken- en taalonderwijs;
  • kwaliteit schoolleiding;
  • kwaliteit docenten;
  • zorgstructuur;
  • monitoring en evaluatie onderwijsresultaten (kwaliteitszorg)

Naar verwachting zullen op enkele na de scholen eind maart hun verbeterplannen gereed hebben en zullen deze positief beoordeeld worden door de onafhankelijke onderwijsexperts. De gemeente financiert mee aan de verbeterplannen, de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de draagkracht van het schoolbestuur. In juni hoopt wethouder Asscher de raad een programma te presenteren waarin de ervaringen van de Verbeteraanpak beschikbaar worden gesteld aan alle Amsterdamse basisscholen.

Medezeggenschap over verbeterplannen Kwaliteitsimpuls
In reactie op een motie van gemeenteraadslid Van der Pligt om de medezeggenschapsraden van de scholen te betrekken bij de uitwerking van de verbeterplannen, stelt de wethouder dat de schoolbesturen daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is strikt genomen niet verwonderlijk dat de wethouder scholen niet (meer) kan verplichten tot overleg over de verbeterplannen met hun medezeggenschapsraden, omdat dit niet als financieringsvoorwaarde was opgenomen in het kwaliteitsakkoord tussen de gemeente en de schoolbesturen. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) biedt overigens voldoende aanknopingspunten op grond waarvan gesteld kan worden dat overleg tussen medezeggenschapsraden en schoolbesturen over verbeterplannen vereist is.

Bijeenkomst OCO in kader van de Kwaliteitsimpuls
Wethouder Asscher maakt in zijn brief melding van het voornemen van OCO om in het voorjaar van 2009 een bijeenkomst te organiseren voor ouders en medezeggenschapsraden van de basisscholen die meedoen aan de Kwaliteitsimpuls.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog