Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 10 oktober 2016
Op 21 juni 2016 kwamen ouders, leerlingen, leerkrachten en andere professionals uit het Amsterdamse onderwijsveld bij elkaar in Pakhuis de Zwijger. Op deze avond, georganiseerd door OCO, stond de vraag centraal: Hoe staat passend onderwijs in Amsterdam ervoor? Door ouders werd een aantal thema’s of ideeën ‘gepitcht’. Het doel hiervan was om verbindingen te leggen met andere ouders en professionals, en zaken in beweging te krijgen. Naar aanleiding van verschillende pitches zijn de afgelopen maanden vervolgactiviteiten opgezet. Daarbij ging het onder andere over het verbeteren van de inspraak van ouders in het MBO en het vergroten van de mogelijkheden voor moeilijk lerende leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs.

Inspraak van ouders en passend onderwijs in het MBO

Renske Luca benoemde in haar pitch op dat er nog veel te verbeteren valt in het MBO op het gebied van passend onderwijs. De voorzieningen zijn niet duidelijk en er is onvoldoende aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook mist ze de inspraak en betrokkenheid van ouders bij het MBO. In Pakhuis de Zwijger werd duidelijk dat meer ouders dit probleem herkennen. Een vertegenwoordiger van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs zegde toe Renske Luca te willen faciliteren hiermee aan de slag te gaan. Aan het eind van de avond werden er gelijk afspraken gemaakt.

Het vervolg bestond uit een ‘pizzabijeenkomst’ op 14 september 2016 voor ouders van toekomstige MBO-leerlingen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Ouders & Onderwijs, OCO en Renske Luca. Er waren zo’n twintig ouders en experts uit het MBO aanwezig. Ze benoemden thema’s waarmee ze als ouders de komende tijd  aan de slag willen: financiële drempels voor MBO-leerlingen, passend onderwijs en inspraak voor ouders. In november komen de ouders opnieuw bij elkaar.

Moeilijk lerende leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs

Zowel Francisca van der Vliet als Petra van Doorn pitchten op 21 juni voor meer mogelijkheden voor inclusie in het reguliere onderwijs van leerlingen die zeer moeilijk leren. Ook Jette Bolle pleitte voor meer inclusie en betere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Een concreet voorbeeld dat werd gepitcht was de ‘instapklas’ voor ZML-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Frits Otto, de directeur van het samenwerkingsverband passend onderwijs in Amsterdam voor voortgezet onderwijs, wilde hier graag verder over meedenken. Op 2 september vond er een eerste gesprek plaats tussen ouders en Frits Otto om te kijken naar de mogelijkheden. De volgende stap is het concreter maken van de plannen en het organiseren van een werkbezoek.

 

Het verslag van de bijeenkomst op 21 juni lees je hier.

Meer artikelen over Blog