Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Geplaatst door Floor Kaspers op 15 juli 2016
De locatie heette dan wel ‘Pakhuis De Zwijger’, gezwegen werd er niet door de ruim ruim 100 ouders, leerlingen, en professionals. Vol ervaringen, kennis, emoties, ideeën en de behoefte om deze met elkaar te delen.
Passend onderwijs draait om samenwerking, dat was de hoofdboodschap op de door OCO georganiseerde bijeenkomst op 21 juni 2016 in Pakhuis de Zwijger over de stand van zaken in passend onderwijs in Amsterdam. De avond bestond uit een overzicht van door OCO gesignaleerde knelpunten, informatie over de rol van de onderwijsinspectie binnen passend onderwijs, ervaringen van de oudergeledingen in de ondersteuningsplanraden en ‘pitches’ (verbetervoorstellen) van ouders.

Ervaringen uitwisselen over passend onderwijs

Het doel van de avond ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’ was erop gericht om ervaringen uit te wisselen, ouders een stem te geven, en verschillende partijen die allen werken op het terrein van passend onderwijs met elkaar in gesprek te laten gaan.

OCO: knelpunten uit de praktijk

OCO startte de avond met een presentatie van de knelpunten die ouders in de praktijk van passend onderwijs tegenkomen, en mogelijkheden om hierin te verbeteren. Deze knelpunten: te weinig informatie voor ouders, onvoldoende maatwerk in de praktijk, te veel thuiszitters en te weinig samenwerking tussen ouders en school, bleken herkenbaar voor veel ouders. ‘Met betere communicatie en echte samenwerking tussen ouders en school, zijn veel problemen met passend onderwijs te voorkomen’ zei Floor Kaspers van OCO.

Inspectie: samenwerking nodig

Floor Wijnands, van de Onderwijsinspectie onderstreepte ook het belang van samenwerking om passend onderwijs in de praktijk goed te laten slagen. De Onderwijsinspectie ziet veel ontwikkelingen, maar de problemen die al langer bestaan, zijn niet zomaar op te lossen. ‘Het samenwerkingsverband heeft de schoolbesturen nodig, en de schoolbesturen hebben elkaar nodig’, stelde hij. Hij gaf vervolgens aan dat als ouders zien dat de school of het samenwerkingsverband zich onvoldoende inzetten, de Onderwijsinspectie dit graag wil weten.

Oudergeleding ondersteuningsplanraden: ouders stem geven

Twee leden van de oudergeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband primair onderwijs, Marcel Schep en Minke Verdonk, benoemden vervolgens hoe zij kijken naar hun rol en waar ze zich voor inzetten. Uitgangspunt is dat er ‘zo veel mogelijk geld naar de leerlingen gaat’, zodat er werkelijk verschil gemaakt kan worden in de klas. ‘Goede verantwoording is hierbij belangrijk, en schoolbesturen zien nu dat daar een duidelijker format voor nodig is.’

De leden uit de oudergeleding van de OPR voor het voortgezet onderwijs, Kati Varkevisser, Fatima ait Messaoud, Nique Sanders en Anita Werner zien hoe hun ervaringen als ouders nuttig zijn voor het beleid van het samenwerkingsverband. Kati: ‘We luisteren zoveel mogelijk, en kunnen die signalen gebruiken om ouders een stem te geven en het beleid te verbeteren’. Anita: ‘Er is nog heel veel winst te halen voor Passend Onderwijs in Amsterdam. Kind centraal, alle betrokkenen in open transparante communicatie en afstemming. Dit gebeurt nog teveel in achterkamertjes en onderonsjes.”

Verbetersuggesties van ouders

Na de pauze stonden de pitches van zes ouders centraal. Zij presenteerden hun idee in twee minuten, en het panel reageerde hierop. In het panel zaten:

Floor Wijnands, onderwijsinspectie
Floor Kaspers, OCO
Marieke Boon, Ouders & Onderwijs
Kati Varkevisser, lid oudergeleding ondersteuningsplanraad VO
Marcel Schep, lid oudergeleding ondersteuningsplanraad PO
Frits Otto, directeur samenwerkingsverband VO
Liesbet Tijhaar, directeur samenwerkingsverband PO

Petra van Doorn

Petra van Doorn beet het spits af, en benoemde hoe belangrijk het is dat kinderen, ook kinderen met een beperking, op school leren wat ze nodig hebben om werkelijk mee te doen in de samenleving: ‘Met alleen koken en schoonmaken kom je er niet. Er is meer aandacht nodig voor cognitieve vaardigheden’.

Jette Bolle

‘Samen naar school, samen buiten spelen en het reguliere onderwijs wat specialer maken’, dat was het uitgangspunt voor Jette Bolle. Door meer mogelijkheden te creëren voor speciale klassen, leren kinderen samen en wordt de kloof tussen speciaal en regulier onderwijs wat kleiner.

Lydia Braakman

Lydia Braakman stak de aanwezige ouders een hart onder de riem, door te vertellen hoe herkenbaar de genoemde problemen waren, maar ook dat ze vorderingen heeft geboekt, specifiek voor kinderen met diabetes. ‘Stel je kwetsbaar op, investeer, en er kan iets moois groeien. Dat geldt voor kinderen met diabetes, maar ook voor andere onderwerpen.’

Francisca van der Vliet

Een pleidooi voor een instapklas als tussenvoorziening in het voortgezet onderwijs, daar richtte de pitch van Francisca van der Vliet zich op. ‘Inclusie voor kinderen in het voortgezet onderwijs is nodig, en dit kan het paradepaardje van de toekomst zijn.’

Fatima Ouahou

‘Een zorgonderwijscoach kan zorgen voor continuïteit in de begeleiding in de klas’, zo stelde Fatima Ouahou. Op basis van haar ervaringen met de vooruitgang die haar dochter heeft geboekt, hoopt Fatima dat meer kinderen een zorgonderwijscoach kunnen krijgen.

Renske Lucas

De avond werd afgesloten met een pitch van Renske Lucas over passend onderwijs in het MBO, of eigenlijk het ontbreken van passend onderwijs in het MBO voor haar dochter. ‘Er was niemand die voor haar opkwam’. Ze zou graag zien dat het MBO meer samenwerkt met ouders en zich openstelt voor verbetermogelijkheden.

Verbeterpunten

Niet alleen de zaal zat die avond vol, ook het programma was overvol. Ouders, zorgcoördinatoren, leerlingen en andere betrokkenen reageerden op de pitches en de presentaties. Hun eigen ervaringen boden tegenwicht, bijval en praktische oplossingen voor de benoemde knelpunten en plannen. Een aantal verbeterpunten werden herhaaldelijk genoemd:

  • Samenwerking loont, tussen scholen, tussen ouders, en tussen ouders en school
  • Zet de vraag van de leerling centraal
  • Neem ouders serieus in hun zorgen, en hun ideeën
  • Focus minder op geld en procedures en meer op wat er in de klas nodig is
  • Zorg voor goede informatie voor ouders

Download

Alle presentaties en pitches zijn gebundeld in een pdf bestand dat u hier kunt downloaden en nalezen: Presentaties 21 juni 2016 OCO.

Meer artikelen over Blog