Actieve ouders: Wat moet de stad doen? Notitie bij de raadsvoordracht Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (DMO)

Geplaatst door OCO op 2 maart 2011

Vier prioriteiten
De wethouder kiest in zijn notitie over ouderbetrokkenheid in het onderwijs ‘Actieve ouders, Wat moet de stad doen?’ vier prioriteiten:
1. Partnerschap bevorderen;
2. Ouders verbinden;
3. Ouders informeren;
4. Versterking van positie en rol van ouders bij bestaande stedelijke voorzieningen.

Educatief partnerschap via dwingend kader
De wethouder schrijft over het educatief partnerschap wat hem voor ogen staat ondermeer het volgende: “Vanuit onze visie op opgroeien en opvoeden verwachten wij van alle ouders en opvoeders dat zij zich verantwoordelijk gedragen ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen en dat zij daarop aanspreekbaar zijn. Voor onze stad betekent dit dat we het belangrijk vinden om risico’s vroeg te signaleren en daar, samen met ouders, naar te handelen. En te investeren in een positief opvoedklimaat en ‘pedagogische civil societies’ (samenwerkende gemeenschappen) rond het grootbrengen van kinderen. Wij willen meer aandacht voor ouders in de rol van educatieve partner en voor de onderlinge samenwerking van ouders in eigen verbanden. Wij zijn minder vrijblijvend ten aanzien van ouders die niet op de school verschijnen en hun kinderen thuis geen pedagogisch klimaat bieden.”
Deze herijking spoort met de recent verwoorde visie van de Onderwijsraad op ouderbetrokkenheid en met het in het regeerakkoord voorgestelde dwingende kader voor ouders van jonge kinderen met taalachterstand om deel te nemen aan VVE. Hieronder, in de vorm van een set vragen, onze verwachtingen ten aanzien van de school en de ouders.

Hoe geeft een school gestalte aan educatief partnerschap?
Zien directies educatief partnerschap als een kerntaak? schuiven ze de verantwoordelijkheid niet af, bijvoorbeeld op oudercontactfunctionarissen?
Houdt de school hardnekkig vol bij het benaderen en betrekken van ouders, óók bij ouders die moeilijk tot participatie te bewegen zijn?
Vinden ouders gehoor als zij met klachten komen, lopen ze niet ’tegen een muur’ op?
Gaan leerkrachten op ouderbezoek? Hoe is dat ouderbezoek ingebed in de werkwijze van de school?
Hebben leerkrachten in groep 7 en 8 voldoende tijd voor ouders en voldoende zicht op het vervolgonderwijs?
Zijn er ouderkamers?
Zijn er oudercontact-functionarissen? Zijn die via het stadsdeel of door de school aangesteld?
Spreken zij de taal van de ouders?
Wordt er een oudercontract gehanteerd?
Hebben de schoolsites aparte ouderportals? Welke gegevens worden daarop vermeld?
Worden ouders gestimuleerd om als contactouder of moderator van een netwerk op te treden?
Gaan klassementoren op ouderbezoek?
Wordt er aandacht besteed aan zaken die voor ouders lastig zijn, zoals profiel- en pakketkeuze en de overgang van VMBO naar MBO?
Profileert de school zich zodanig dat ouders en leerlingen weten waar zij voor kiezen?

Wat verwachten wij op zijn minst van ouders?
Zorgen ouders voor een omgeving waarin het kind veilig en gezond opgroeit?
Besteden zij tijd aan hun kinderen in het verlengde van de (voor)schoolactiviteiten?
Lezen zij voor?
Communiceren zij met hun kinderen?
Tonen ouders belangstelling voor de schoolprestaties en de talenten van hun kind?
Komen zij naar tien-minutengesprekken, ouderavonden, rapport-avonden?
Nemen zij kennis van de informatie van de school?
Houden ouders zich aan de Leerplichtwet?
Zijn ouders aanspreekbaar op het gedrag van hun kind in en om de school?
Informeren ouders de school als het kind problemen heeft?
Zoeken zij externe hulp bij leer- of opgroeiproblemen?

Wat verwachten wij bovendien bij een voldoende groot aantal ouders?
Zijn er genoeg ouders die vrijwillig een bijdrage leveren bij sportactiviteiten, in de bibliotheek, bij het suikerfeest?
Zijn er ouders die andere ouders helpen en vertegenwoordigen als contact-ouder, in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad?
Zijn er genoeg ouders die het schoolteam scherp houden op de prestaties van en de sfeer in de school?

Via de download actieve_ouders_2maart2011 is de volledige notitie over ouderbetrokkenheid in het onderwijs beschikbaar onder de titel: Actieve ouders Wat moet de stad doen?

Meer artikelen over Blog