Cito in cijfers 2011

Geplaatst door Menno van de Koppel op 4 juli 2011

Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs: het zogenaamde basisschooladvies. Daarnaast nemen alle leerlingen verplicht deel aan een landelijk erkende toets: de cito-toets of een didactisch onderzoek en IQ-test. Van alle 6566 Amsterdamse basisschoolleerlingen die in 2011 naar het voortgezet onderwijs gaan, heeft 97% deelgenomen aan een vorm van de cito-eindtoets (eindtoets basisonderwijs of niveautoets).

Basisschooladvies
Het aantal leerlingen in Amsterdam dat een havo/vwo-advies krijgt is groter dan het aantal leerlingen met een advies voor vmbo of praktijkonderwijs. Het aantal havo/vwo-adviezen is de laatste jaren gestegen van 49% in 2007 tot 54% in 2011. Het aantal leerlingen met een advies praktijkonderwijs is gedaald van 2,3% in 2008 naar 2,1% in 2011. Ook het percentage leerlingen met een advies met leerwegondersteuning is in diezelfde periode gedaald van 17,8,% naar 15,5%.

Cito-score
In dit rapport zijn alle landelijke en Amsterdamse cito-scores gebaseerd op de populatie leerlingen met een advies voor vmbo (zonder lwoo), havo of vwo. De gemiddelde cito-score van Amsterdam is dit jaar 537,6. Voor Nederland is het gemiddelde 536,5. Met uitzondering van twee scholen nemen alle Amsterdamse basisscholen deel aan de cito-eindtoets.

Schoolscoregroepen
In voorgaande edities van de rapportage werden scholen ingedeeld in schoolscoregroepen. Scholen met een vergelijkbare populatie konden daarbij onderling vergeleken worden. Door een wijziging in de regelgeving zijn de schoolscoregroepen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de gecorrigeerde cito-score gekomen.

Gecorrigeerde cito-score
De ‘gecorrigeerde cito-score’ wordt berekend over bijna alle deelnemende leerlingen aan de cito-toets. Bij de gecorrigeerde cito-score wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de ouders. Dat betekent dat er geen onderscheid in schoolgroepen meer nodig is en dat voor alle scholen dezelfde ondergrens geldt. Dit betekent meestal dat de score van een school met veel leerlingen van laag opgeleide ouders stijgt en van een school met hoog opgeleide ouders daalt. De gemiddelde gecorrigeerde score van Amsterdam is hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 536 en 535,2. De inspectie beoordeelt de cito-resultaten van een school met behulp van de gecorrigeerde score. Op basis van die beoordeling scoort 81% van de scholen voldoende of goed.

Download
Resultaten_Amsterdams_Basisonderwijs 2011, stedelijke rapportage basisschooladviezen en citoresultaten

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog