Wat is Cito?

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 september 2014
Cito is een bedrijf dat toetsen ontwikkelt en afneemt. De toetsen meten kennis, vaardigheden en competenties. Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Cito heeft ook leerlingvolgsystemen, en ontwikkelt jaarlijks de centrale eindexamens voor het voorgezet onderwijs.

Goed en eerlijk toetsen
In 2020 bestaat Cito tweeënvijftig jaar. Het doel van Cito is goed en eerlijk toetsen. Psycholoog Adriaan de Groot legde in de jaren zestig de basis voor de oprichting van Cito. Adriaan de Groot geloofde in de ontwikkeling van mensen en wilde een einde maken aan willekeur. De zoon van een bouwvakker hoefde niet langer ook bouwvakker te worden. Iedere leerling heeft individuele mogelijkheden en grenzen, Cito geeft daar inzicht in. Het kind van een bouwvakker kan nu ook bouwvakker worden, maar ook wetenschapper als dat in zijn of haar vermogen ligt. Cito is gestart als overheidsinstelling, en is sinds 1999 geprivatiseerd.

Cito-toetsen
Basisscholen in Amsterdam nemen toetsen van Cito af. Dit doen zij vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8. Leerlingen worden in principe twee keer per jaar getoetst, in het midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Scores worden uitgedrukt in letters: A, B, C, D en E. De leerlingen die de hoogste score hebben gehaald, krijgen een A. De leerlingen die het laagst scoren, krijgen een E. Via www.schoolwijzer.amsterdam.nl krijgt u inzage in de Cito-scores van de school van uw kind. De scores worden per leergebied weergegeven. 

Cito-leerlingvolgsysteem
Veel scholen maken gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft de school, maar ook de ouders, een beeld van de ontwikkeling. Toetsscores kunnen in het systeem worden ingevoerd. De gegevens worden in het systeem omgezet in grafieken. Zo wordt al gauw zichtbaar of er vooruitgang wordt geboekt. Hoe zijn de scores ten opzichte van vorige keer? Waar moet worden bijgestuurd?
De resultaten kunnen worden bekeken op drie niveaus:
– Leerlingniveau
Het leerlingrapport laat zien waar een individuele leerling staat. De groei is zichtbaar, en de verschillende leergebieden kunnen met elkaar vergeleken worden. Per leerling kan zo worden bepaald welk leergebied de komende tijd meer aandacht verdiend. Is de leerling sterker in taal of in rekenen?
– Groepsniveau
Groepsrapporten laten zien hoe een klas er als geheel voor staat. In de rapporten staan de gegevens van alle leerlingen uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Van de scores samen kan een gemiddelde worden berekend. Waar heeft de klas moeite mee? Welke stof moet nog een keer worden behandeld?
– Schoolniveau
Een schoolrapport geeft een beeld van de school als geheel. In het rapport zijn de gegevens van alle groepen terug te vinden. De groepen kunnen met elkaar vergeleken worden. Welke groep staat er het minst goed voor? Welke maatregelen kan de school nemen?

Cito-eindtoets
Het meest bekend is de Cito-eindtoets. Veel scholen in Nederland gebruiken deze toets als eindtoets in groep 8. In Amsterdam is afgesproken dat alle basisscholen met deze eindtoets meedoen. Deze afspraak is vastgelegd in de Kernprocedure. De Cito-eindscore speelt een belangrijke rol bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, maar is niet doorslaggevend. Het basisschooladvies is volgens de Kernprocedure leidend en bindend, en dus belangrijker.

Kwaliteit school
Veel ouders zien de gemiddelde Cito-eindscore van een basisschool als graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs op die school. Zij gebruiken de Cito-eindscores bij het maken van hun schoolkeuze. Scholen reageren hier op. Zij zoeken naar manieren om de gemiddelde Cito-eindscore omhoog te krijgen, of protesteren. Scholen geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs niet op deze manier te meten is, en dat scholen niet op deze manier vergeleken kunnen worden. Ook de belangenbehartiger van schoolbesturen in het primair onderwijs, de PO-Raad, geeft aan dat een dergelijke vergelijking oneerlijk is. De scores zeggen niets over hoeveel winst er is behaald, over hoeveel de school heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een kind. Per school verschilt het hoe ontwikkeld leerlingen binnenkomen. Hierbij speelt de sociaal-economische achtergrond van kinderen een rol. Cito-eindscores geven geen antwoord op de vraag op welke school het beste les wordt gegeven.
Zien hoeveel leerwinst uw school boekt? Kijk op: www.schoolwijzer.amsterdam.nl