FIOD bij AMOS: voorlopige feiten op een rijtje

Geplaatst door OCO op 11 december 2012

De FIOD heeft dinsdag 11 december 2011 strafrechtelijk onderzoek gedaan naar subsidiefraude bij AMOS, een Amsterdams bestuur voor basisonderwijs op oecumenische grondslag met 33 scholen. Zowel het OM als AMOS hebben een persbericht op hun website geplaatst, opvallend is dat de daarin genoemde bedragen verschillen. Volgens het OM is een subsidie van 250.000 euro onderwerp van onderzoek, AMOS schrijft dat het om 175.000 euro gaat en dat dit bedrag reeds is terugbetaald. Het jaarverslag van AMOS over 2011 maakt melding van de situatie, de PWC-accountant oordeelde positief.

Persbericht OM: FIOD houdt bestuurders Amsterdamse scholengemeenschap aan
Op de website van het Openbaar Ministerie is het volgende persbericht geplaatst over het FIOD-onderzoek:

11 december 2012 – Functioneel Parket

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek naar subsidiefraude drie bestuurders en leidinggevenden van een Amsterdamse Scholengemeenschap aangehouden. Het gaat om de voorzitter van het college van bestuur, de schooldirecteur en de controller van de scholengemeenschap.

Alle drie worden zij verdacht van het plegen van valsheid in geschrift. Zij hebben vermoedelijk leerlingen op een niet bestaande basisschoolschool ingeschreven. Zij vroegen vervolgens voor deze niet bestaande school een bekostigingssubsidie aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze subsidie -ruim 250.000,- euro – is uitbetaald door het ministerie van OCW.

Fraude met subsidies voor onderwijs ondermijnen het rechtssysteem. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en startte na een aangifte door het ministerie van OCW. Zij kwamen de fraude op het spoor na een controle. Het ministerie heeft de verleende subsidie inmiddels teruggevorderd bij het schoolbestuur.”

Persbericht schoolbestuur: AMOS wordt door FIOD onderzocht
Op de website van Amos is het volgende persbericht te vinden over het FIOD-onderzoek:

“De Amsterdamse oecumenische scholengroep AMOS heeft vanmorgen bezoek gehad van de FIOD. De FIOD heeft de voorzitter van het College van Bestuur, een directeur en de controller verzocht mee te komen voor het onderzoek. Tevens onderzoekt de FIOD de administratie van basisschool De Neptunus.

AMOS wilde een school starten op Zeeburgereiland. In 2010 is deze nog op te richten basisschool op het Plan van Scholen van de gemeente Amsterdam (deelraad Oost) gezet. Dit heeft geleid tot een positief besluit van het ministerie van OCW om een BRIN-nummer voor deze school toe te kennen. In mei 2011 is de subsidie startende school (ca. ¤ 11.000,– tot 1 augustus 2011) toegekend. Tevens is ¤ 174.000,– rijksbekostiging ontvangen.

In april/mei 2011 heeft de deelraad Oost echter een traject op gang gebracht dat er toe leidde dat in juli 2011 is besloten de school weer van het plan van scholen af te halen. Omdat AMOS voornemens was om op deze locatie een school voor hoogbegaafde kinderen te starten, is na bestuurlijk overleg met de deelraadsvoorzitter in augustus 2011 besloten de school weer op het Plan van Scholen terug te plaatsen.

In de tussentijd had de deelraad contact opgenomen met het ministerie van OCW over het feit dat AMOS wel een school was gestart, maar dat die inmiddels niet meer op hun plan van scholen stond.

AMOS had twee leerlingen van de Neptunus ingeschreven op de beoogde school op Zeeburgereiland. De Onderwijsinspectie heeft AMOS erop gewezen dat deze werkwijze ongebruikelijk is, waarop dit is gecorrigeerd en de rechtvaardiging van de subsidietoekenning in 2011 verviel.

De ontvangen subsidie is terugbetaald in mei 2012. Ook het BRINnummer van de beoogde school is opgeheven. Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen wordt op twee andere scholen van AMOS gegeven.

AMOS is verbijsterd over de aanpak, alsof AMOS fraude zou hebben gepleegd. AMOS is in overleg met OCW over de achtergrond van de aanklacht.”

Controleverklaring PWC bij jaarverslag 2011
In het Jaarverslag 2011 van Amos wordt op pagina 63 melding gemaakt van de situatie: “In 2011 had AMOS toestemming om een nieuwe school te starten op het Zeeburgereiland. Hiervoor is ook rijksvergoeding ontvangen. Tegen het eind van het jaar 2011 ontstond bij OCW twijfel over de rechtmatigheid van de start van deze school. Omdat deze onzekerheid nog niet is weggenomen, zijn deze ontvangsten niet als baten geboekt, maar als schuld.” In het jaarverslag wordt het betreffende bedrag niet verder gespecificeerd. PWC-accountant Bauman schrijft in zijn controleverklaring dat hij van oordeel is dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Meer artikelen over Blog