Gelijk toelatingsbeleid voor scholen Watergraafsmeer

Geplaatst door OCO op 6 februari 2012

De schoolbesturen van alle basisscholen in de Watergraafsmeer gaan in de loop van 2012 één regeling voor het aanmelden en plaatsen van kinderen hanteren. Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh maakte hier vorig jaar afspraken over met de schoolbesturen.

Deze regeling geldt voor kinderen die na 30 september 2012 vier jaar worden en is straks van kracht op Daltonschool De Meer, de Frankendaelschool, St. Lidwinaschool, 5e Montessorischool Watergraafsmeer en de Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV). Met deze regeling wordt het aanmelden van toekomstige vierjarigen eenvoudiger en maken de schoolbesturen inzichtelijk hoe het toedelen van de plaatsen verloopt. De besturen vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt naar de basisschool gaan. Kinderen die in de Watergraafsmeer wonen, krijgen daarom voorrang bij de plaatsing.

Hoe gaat het aanmelden?
Ouders kunnen hun kind aanmelden op de school van hun (eerste) voorkeur vanaf 2 jaar tot 3 jaar en 3 maanden. Het moment van aanmelding (tussen 2 jaar en 3 jaar en 3 maanden) speelt geen rol bij de toedeling van een plaats. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ is niet van toepassing.
Op een aanmeldingsformulier dat op de deelnemende scholen verkrijgbaar is, geven de ouders in volgorde van voorkeur minimaal drie en bij voorkeur vijf basisscholen in de Watergraafsmeer op. Wanneer zij niet kiezen voor een school in de Watergraafsmeer, staat het ze vrij om hun kind aan te melden op andere scholen in Amsterdam.
5 á 6 maanden voordat het kind 4 jaar wordt, ontvangen ouders bericht op welke school het kind geplaatst kan worden. Daarna volgt de definitieve inschrijving.
De scholen proberen zoveel mogelijk de door de ouders aangegeven voorkeuren te honoreren. Wanneer op een school meer kinderen zijn aangemeld dan er plaatsen zijn, moet er geloot worden. De schoolbesturen hebben ook afspraken gemaakt om deze procedure eerlijk en inzichtelijk te laten verlopen.

Kinderen die in de Watergraafsmeer wonen, komen als eerste in aanmerking voor een plek op deze basisscholen. Pas als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor ook kinderen in aanmerking die buiten de Watergraafsmeer wonen.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over de nieuwe regeling kunt u terecht op de websites van de basisscholen.

Ook voor IJburg nieuwe regeling in de maak
Op dit moment buigen ook de besturen van basisscholen op IJburg zich over het opzetten van een eenduidige en transparante procedure van aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen. De besturen op IJburg denken ook na over het evenredig verdelen van kinderen met een verschillende sociaal economische achtergrond over de diverse scholen. De besturen verwachten daar begin 2012 definitieve afspraken over te maken. Ze leggen de afspraken eerst aan de medezeggenschapsraden van de scholen voor.

Meer artikelen over Blog