Manifest Versterking ouderbetrokkenheid op school

Geplaatst door OCO op 5 juli 2007

Om scholen te stimuleren een duidelijke visie te ontwikkelen op de positie van ouders in de schoolgemeenschap hebben onderwijsorganisaties een manifest opgesteld dat is aangeboden aan de staatssecretarissen Onderwijs, het manifest luidt als volgt:

Manifest Versterking ouderbetrokkenheid

Wij, LAKS, LOBO, NKO, OUDERS&COO, VOO, AOb, CMHF, CNV Onderwijs, AVS, PCSO, Besturenraad, Bond KBO, Bond KBVO, ISBO, LVGS, VBS, VGS, VOS/ABB en VO-Raad, overwegen dat:

 • in het onderwijs vorming en opvoeding van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en onderwijspersoneel (*1) is en daarom de ouderbetrokkenheid op school moet worden versterkt;
 • een gezamenlijke verantwoordelijkheid niet eenzijdig kan worden afgedwongen met bestaande of verruiming van wet- en regelgeving;
 • voor het realiseren van werkelijke ouderbetrokkenheid de grondhouding van ouders, onderwijspersoneel en schoolbesturen bepalend is;
 • deze grondhouding en dus ouderbetrokkenheid niet wettelijk afdwingbaar is en binnen bestaande wet- en regelgeving voldoende ruimte wordt geboden om een grotere ouderbetrokkenheid vorm te geven.

Daarom verbinden wij ons om via de ons ter beschikking staande kanalen, bij onze achterbannen aandacht te vragen voor en randvoorwaarden te creëren om:

 • binnen iedere schoolpraktijk, een duidelijke visie op de positie van ouders (*2) in de schoolgemeenschap verder te ontwikkelen;
 • aan te geven hoe concreet invulling wordt gegeven aan deze visie(vorming);
 • over deze visie duidelijk te communiceren met en naar alle betrokkenen;
 • die visie zichtbaar te maken in het totale handelen van zowel ouders als het personeel in de school, waarbij de communicatie is gericht op dialoog;
 • te investeren in verdere competentieontwikkeling van het onderwijspersoneel om goede samenwerkingsrelaties met ouders aan te gaan, te onderhouden en te bevorderen;
 • ouders en onderwijspersoneel inzicht te geven in de wederzijdse rechten en plichten rondom de positie van de ouders in de school;
 • in de relatie met de ouders meer te differentiëren door steeds de afweging te maken of een onderwerp individuele ouders, een groep ouders of de gehele schoolgemeenschap raakt en daarop het handelen af te stemmen.

(*1) Met onderwijspersoneel wordt bedoeld onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
(*2) Waar in de tekst wordt gesproken over ‘ouders’ geldt voor het voortgezet onderwijs op zeker moment ‘ouders/leerlingen’.

Meer artikelen over Blog