Samenvatting medezeggenschap op school

Geplaatst door OCO op 19 juli 2023
Op school gebeurt er van alles waar jij als leerling, ouder, of personeelslid bij betrokken kunt zijn. Gelukkig is er een manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op het beleid en de kwaliteit van de school: de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

De leden

In de MR zitten ouders en personeelsleden in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn het ouders, personeelsleden én leerlingen. De verhouding is eerlijk verdeeld, dus de helft bestaat uit personeelsleden en de andere helft uit ouders en leerlingen (art. 3 lid 3 sub b en lid 4 Wm). De MR wordt gekozen via verkiezingen,. Dus als jij in de MR wilt, kun jij je verkiesbaar stellen (art. 3 lid 9 en lid 10 Wms). Vraag bij de directeur naar het medezeggenschapsreglement van de school voor meer informatie over de verkiezingen.

Meestal is de schoolleiding de gesprekspartner voor de MR en niet het schoolbestuur. Daarom mogen mensen met managementtaken ook niet meedoen aan de verkiezingen voor de MR of GMR.

Informatierecht

Informatie is cruciaal voor een open school. De MR heeft informatie nodig om te kunnen praten over het schoolbeleid en de kwaliteit. Daarom heeft de MR het recht om tijdig geïnformeerd te worden door het schoolbestuur. Zo kan de MR goed functioneren en haar rol vervullen (art. 8 Wms). Wil je meer weten over het informatierecht? Check het artikel ‘Informatierecht van de medezeggenschapsraad’.

Reglement en statuut

Het schoolbestuur heeft een medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut (art. 23 Wms). Dat is namelijk verplicht. Hierin staan allerlei belangrijke zaken voor het goed functioneren van de MR (art. 24 Wms). Elk belangrijk besluit, zoals veranderingen in het schoolreglement, de klachtenregeling of de ouderbijdrage, moet eerst worden voorgelegd aan de MR. Zonder instemming of advies van de MR kan er geen beslissing worden genomen. Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR genoemd (art. 10 en 11 Wms).

Adviesrecht

Als MR heb je verschillende rechten en bevoegdheden. Zo heeft de MR adviesrecht, waarbij het schoolbestuur verplicht is om advies te vragen aan de MR over bepaalde zaken, zoals wijzigingen in het lesrooster of het ontslag van de schoolleiding (art. 11 Wms).

Initiatiefrecht

Daarnaast heb je ook het initiatiefrecht, waarmee de MR voorstellen kan doen en standpunten kan kenbaar maken aan het bevoegd gezag. Binnen 3 maanden kan je een reactie verwachten op het verzoek. een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven op het voorstel van de MR (art. 6 lid 2 Wms).

Het instemmingsrecht

Het instemmingsrecht geeft de MR de macht om besluiten van het schoolbestuur te beïnvloeden, bijvoorbeeld over het schoolreglement of de ouderlijke bijdrage (art. 10 Wms). Dit is het zwaarste middel om invloed uit te oefenen als MR.

Speciaal instemmingsrecht ouders en leerlingen

Naast de normale rechten heeft de wet speciale instemmingsbevoegdheden geregeld voor ouders en leerlingen. Zo hebben zij apart instemmingsrecht over de schoolgids, onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten (art. 14 lid 1 Wms). Ook zaken die specifiek betrekking hebben op ouders, zoals de vrijwillige ouderbijdrage en een ouderstatuut, vallen onder dit aparte instemmingsrecht (art. 14 lid 2 Wms).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wanneer een schoolbestuur meerdere scholen heeft, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) nodig. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van alle MR’s van de betrokken scholen. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als een individuele MR, maar dan voor zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meeste scholen binnen het schoolbestuur (art. 16 lid 1 Wms). De GMR heeft daarnaast extra bevoegdheden (art. 16 lid 2 Wms):

  • advies bij vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van financieel beleid voor alle scholen;
  • advies bij vaststelling van de criteria van de verdeling van de middelen voor de bovenschoolse voorzieningen en afzonderlijke scholen;
  • advies bij aanstelling of ontslag van het personeel belast met managementtaken voor meer dan één school

Meer informatie over specifieke raden voor medezeggenschap is te lezen in het artikel ‘Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad’.

Medezeggenschap en passend onderwijs

Ook als het gaat om extra ondersteuning is medezeggenschap van belang. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast is er op samenwerkingsverbandniveau een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zijn ouders, personeelsleden en leerlingen (in het voortgezet onderwijs) vertegenwoordigd. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.Meer achtergrond over dit onderwerp is te lezen in het artikel ‘Medezeggenschap en passend onderwijs?‘.

Geschillen medezeggenschap

Het kan voorkomen dat de MR of GMR het niet eens is met het schoolbestuur over een beslissing. In dat geval kan de MR een beroep doen op de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms. De uitspraak van deze commissie kan eventueel nog worden aangevochten bij de ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam.

Meer informatie

Meer informatie over medezeggenschap op school lees je op deze website: www.infowms.nl.

Meer artikelen over Raden