Nieuw in de kernprocedure 2010!

Geplaatst door OCO op 28 augustus 2009

Tijdpad Kernprocedure 2009-2010
De behandel- en aanmeldperiode van de 1e ronde is dit schooljaar aanzienlijk ingekort (zie de bijlage: Tijdpad Kernprocedure 2009-2010). Ouders en leerlingen wilden graag dat de enerverende tijd waarin ouders/leerlingen afwachten op een eventueel plaatsingsbericht verkort zou worden.
De periode van aanmelding in de 1e ronde is verkort met drie weken en de 1e behandelingsronde met een week. Om de druk in de 2e ronde (voorheen flitsronde) voor alle betrokkenen te verminderen, is deze verlengd met een week. De 3e ronde (voorheen vervolg 2e ronde) is qua lengte gelijk gebleven (zie 2.17)

Afschaffing voorrangsregel samenwerkende gymnasia
De voorrangsregel van de vier samenwerkende gymnasia is dit jaar niet meer van kracht. Het OSVO heeft besloten om alleen nog toelatingsvoorwaarden en voorrangsregels te hanteren die een directe relatie hebben met de aard van het onderwijsaanbod (identiteit, schoolsoort, onderwijsfilosofie), die maatschappelijk breed geaccepteerd en juridisch houdbaar en meetbaar zijn (broer-zus regeling, medewerker-kind regeling), en een bestendig karakter hebben (2.18)

Incorporen initiatief latere afname cito-toets
Naar aanleiding van een advies van de PO-raad is het plan opgevat om de cito-toets later in het schooljaar te doen afnemen, met als doel het realiseren van meer productieve leertijd voor leerlingen in groep 8. Hiertoe zullen dit schooljaar landelijk enkele pilots worden gestart.
De gezamenlijke schoolbesturen PO & VO beraden zich dit jaar over hoe dit initiatief het beste te incorporeren. Daarbij gaan ze het gesprek aan over het beter benutten van LVS als informatiebron naar de VO-school, waaronder het eventueel standaard meesturen van LVS-gegevens bij het oki-doc. Hierbij wordt ook de ‘nieuwe’ werkwijze opstellen basisschooladvies betrokken.
Ook de OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) wordt op onderdelen bij deze evaluatie betrokken. Vanuit de kernprocedure houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen (zie 2.4 en 2.9).

Hantering cito-bandbreedtes
Het afgelopen jaar is gebleken dat de afspraak rondom cito-bandbreedte ‘overleg met basisschool verplicht’ door VO-scholen verschillend wordt gehanteerd. In sommige gevallen wordt zonder vooraf overleg met de basisschool besloten tot aanvullend onderzoek. Overleg met de basisschool vindt niet altijd consequent plaats. Het OSVO zal deze afspraak, zo nodig in samenwerking met team Kernprocedures, volgend schooljaar bewaken en monitoren, ofwel bij het verschillend hanteren van cito-bandbreedtes ter interventie een signaal afgeven
(zie 2.11).

Behandelwijze leerlingen met lwoo-advies
Het 2e toetsgegeven bepaalt op welke wijze een aanmelding door een VO-school moet worden behandeld. Voor de leerlingen met een advies voor VMBO zonder lwoo, HAVO of VWO gelden hierbij de cito-bandbreedtes (zie 2.10). De manier waarop de VO-school aanmeldingen voor leerlingen met een advies voor lwoo of praktijkonderwijs behandelt wordt bepaald door de uitslag van het didactisch onderzoek en het capaciteitenonderzoek (zie 2.7 en 2.8). Voorheen kwamen deze leerlingen direct in het overleggebied. Het effect hiervan was dat in een aantal gevallen VO-scholen om niet heldere redenen leerlingen niet toelaten. In overleg met het Samenwerkingsverband-VO is met ingang van dit jaar helder gemaakt hoe de VO-school de aanmelding in behandeling moet nemen. Leerlingen met een duidelijke lwoo-indicatie of PrO-indicatie zijn automatisch toelaatbaar tot de betreffende opleiding. Leerlingen waarvan op grond van tegenstrijdige toetsresultaten geen duidelijke indicatie voor lwoo of PrO kan worden gegeven (beleidsruimte lwoo of PrO) vallen in het overleggebied. Na overleg met de basisschool stelt de VO-school de toelaatbaarheid voor deze leerlingen vast. Leerlingen met VMBO-t + lwoo blijven in het overleggebied (zie 2.10).

Uitslag Atlas/RVC toetsen
In de jaarlijkse evaluatie met Atlas/SWV-VO is besloten om de afname lat met twee weken te vervroegen t.b.v. eerdere afname cap en sem met dientengevolge eerdere toetsuitslagen. Bovendien adviseren we de basisscholen aan om de afname van de leerachterstandentest te concentreren in één week (week 40). De soms late uitslag van een lwoo-indicatie op basis van lat/cap/sem-onderzoek van Atlas, had afgelopen schooljaar enkele nadelige consequenties. Leerlingen kwamen in de knel bij het maken van een weloverwogen beslissing over deelname aan de cito-toets en bij de oriëntatie van de schoolkeuze. Indien scholen zich houden aan de nieuw af te spreken data is de uitslag van sem gegarandeerd op de eerste dag na de kerstvakantie (zie 2.7 en 2.8).

Gebruik NDT versus NIO (cap-onderzoek)
Afgelopen schooljaar heeft Atlas bij haar toetsing exclusief gebruik gemaakt van de volledige NDT. De NDT scoort gemiddeld vier punten hoger dan de NIO. Door het gebruik van NDT scoren meer leerlingen IQ > 90, hetgeen leidde tot beduidend meer sem-onderzoeken. In de jaarlijkse evaluatie met Atlas/SWV-VO/RVC is besloten om volgend jaar zowel de NIO als NDT te gebruiken. Op basis van de geschiktheid van de toetsen voor de doelgroep is besloten om NDT standaard te gebruiken binnen een vermoedelijk PrO-advies en NIO binnen vermoedelijk lwoo-advies.

Meer artikelen over Blog