Plaatsingsbeleid basisscholen per 1 augustus 2008

Geplaatst door OCO op 28 juni 2007

Uiterlijk met ingang van 1 augustus 2008 gelden voor het plaatsingsbeleid van kinderen op Amsterdamse basisscholen de afspraken die Gemeente Amsterdam, de stadsdelen en (bijna alle) schoolbesturen hebben vastgelegd in het Convenant Kleurrijke Basisscholen.

Plaatsingsbeleid

 • De gemeente stuurt ouders via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op het moment dat hun kind twee jaar wordt de Amsterdams Keuzegids Basisonderwijs en Speciaal (Basis)onderwijs. Zij herinnert ouders aan de aanmelding vanaf twee jaar en verwijst naar de stadsdelen voor verdere informatie
 • Stadsdelen zorgen dat ouders breed en actief ge├»nformeerd worden over de inschrijvings- en plaatsingsprocedures en over het aanbod van alle openbare en bijzondere scholen in het voedingsgebied
 • Ouders mogen hun kinderen aanmelden vanaf 2 jaar
 • Scholen of schoolbesturen plaatsen kinderen op de leeftijd van drie jaar en negen maanden
 • Kinderen worden op de leeftijd van vier jaar ingeschreven op de school van plaatsing
 • Kinderen worden geplaatst op volgorde van geboortedatum

Voorrangsregels binnen plaatsingsbeleid volgens convenant Kleurrijke Basisscholen

 • Broertjes en zusjes van de leerlingen van een school worden altijd geplaatst op de bijbehorende basisschool
 • Voorschoolkinderen worden altijd geplaatst op de bijbehorende basisschool
 • Schoolbesturen en stadsdelen nemen het initiatief om te komen tot bindende afspraken over een passend voedingsgebied, met name daar waar sprake is van wachtlijsten op een of meerdere scholen. Rekening houdend met het voedingsgebied zoals dat in de stichtingsaanvraag benoemd is
 • Kinderen die in het decentraal vastgestelde voedingsgebied van de school wonen, hebben voorrang op kinderen buiten dat voedingsgebied*
 • Groepsaanmeldingen (van witte leerlingen op te zwarte scholen en omgekeerd) en/of duo-aanmeldingen (van een witte en zwarte leerling, zoals omschreven in de begripsbepalingen van dit convenant) die het beoogde resultaat van dit convenant bevorderen worden gehonoreerd met plaatsing

* Scholen die aan de stichtingsnorm moeten voldoen, kunnen gemotiveerd afwijken. De afspraken over het plaatsingsbeleid inzake het voedingsgebied gelden slechts gedeeltelijk of niet voor de zogenaamde richtingsscholen, d.w.z. scholen die zich naar de aard van hun denominatie richten op specifieke bevolkingsgroepen, zoals bijvoorbeeld bij joodse, gereformeerde en islamitische scholen. Zij onderschrijven wel de stedelijke afspraken over leeftijdsgrenzen bij inschrijving en nemen deel aan uitwisselingsprojecten (vriendschapsscholen). Waar mogelijk en zinvol nemen zij deel aan pilots en/of spelen in op ouderinitiatieven zoals genoemd in het Convenant Kleurrijke Basisscholen.

Meer artikelen over Blog