Samenvatting Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek IJburg College

Geplaatst door Veerle Straatman op 15 december 2015
“De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op het IJburg College, afdeling vwo, op het moment van dit bezoek als zwak. De resultaten van doorstroom en eindexamen laten te wensen over; de borging van de kwaliteit van de toetsing is in de bovenbouw nog onvoldoende. Dit totaaloordeel hangt voornamelijk samen met het ontwikkelstadium waarin deze onderwijssoort zich op het IJburg College bevindt. De school bestaat pas acht jaar en maakt een stormachtige ontwikkeling door: van 68 naar bijna 1400 leerlingen. Daarbij heeft de school gekozen voor een vernieuwend onderwijsconcept, waarbij veel gedigitaliseerd lesmateriaal zelf wordt gemaakt en geen complete schoolboekmethoden worden gebruikt.
Als gevolg van deze voorgeschiedenis heeft het accent aanvankelijk meer gelegen op de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal en is de focus minder gericht geweest op de juiste determinatie van leerlingen voor het vwo-niveau en op de specifieke kennis en vaardigheden die voor het afleggen van het centraal schriftelijk eindexamen zijn vereist. De school is haar focus nu aan het verleggen naar een betere determinatie en naar meer examengerichtheid in de examenklassen. De daarbij behorende kwaliteit van de toetsen voor de leerlingen op vwo-niveau is niet op niveau: inhoud en normering zijn onvoldoende gecheckt door collega’s van binnen en buiten de school. Naar alle waarschijnlijkheid verklaart dit het nog te grote verschil tussen het cijfer van het schoolexamen en van het centraal examen.”

Oordeel ‘zwak’ voor afdeling vwo op IJburg College

Hieronder staan de onderdelen waar de school volgens de inspectie onvoldoende op scoorde. Deze oordelen worden verderop aan de hand van citaten uit het rapport toegelicht.

Onvoldoendes opbrengsten

 1. Cijfer CE
 2. verschil SE-CE

Onvoldoendes onderwijsproces

 1. Gebruik onderwijstijd
 2. Effectieve feedback
 3. Instructie afgestemd op verschillen

Onvoldoendes kwaliteitszorg

 1. Borging kwaliteit onderwijsproces

Onvoldoendes opbrengstenoordeel

Doorstroom bovenbouw niet te beoordelen

Deze indicator was nog niet te beoordelen omdat er nog geen examengegevens over drie jaar bekend zijn. Te grote afstroom van vwo naar havo is intussen gekeerd.

“Een te groot deel van de leerlingen van wie in leerjaar 3 de verwachting was dat zij het vwo-diploma zouden halen, stroomde af naar het havo-niveau. Op deze laatste constatering heeft de school inmiddels adequaat gereageerd.”

Cijfer CE slecht

“De school is haar focus nu aan het verleggen naar een betere determinatie en naar meer examengerichtheid in de examenklassen.”
[…]
“Overigens is de schoolleiding van mening dat de cijfers van de schriftelijke eindexamens mede aan de lage kant zijn, omdat de meeste leerlingen in meer vakken examen hebben gedaan dan volgens hun profiel strikt noodzakelijk was.”

Verschil SE-CE onvoldoende

Docenten stellen toetsnormen te geïsoleerd vast.

“Uit de gesprekken blijkt dat de experts in de vwo bovenbouw in een aantal gevallen het programma van toetsing en afsluiting (pta) met bijbehorende weging van de onderdelen en ook de toetsen van het schoolexamen in hun eentje opstellen. Over de normering is niet in alle gevallen overleg met collega’s van binnen of buiten de school. Volgens de inspectie verklaart dit in belangrijke mate het te hoge schoolexamencijfer.”

Onvoldoendes onderwijsproces

Gebruik onderwijstijd onvoldoende

Lessen komen traag op gang.

“Toch lekt er bij een te groot deel van de lessen – met name vanaf leerjaar 3 – onderwijstijd weg. Het duidelijkst is dit te zien in de lessen, waarin de leeractiviteiten te traag op gang komen en het aantal pauzes, het aantal werkmomenten overstijgt. Mogelijk kan het verder expliciteren van de leerdoelen per les helpen de onderwijstijd efficiënter te gebruiken.”

Effectieve feedback onvoldoende

De school vindt zelfsturing van leerlingen belangrijk maar leraren geven daarvoor nog onvoldoende feedback.

“Verder kent het onderwijsconcept – zeker binnen de ‘academie’ – een grote mate van zelfsturing. Daarbij is van belang dat leerlingen regelmatig feedback krijgen op hun leeractiviteiten en producten. Ondanks de niet te grote klassen en de langere lesduur dan op andere scholen, lukt het leraren nog onvoldoende om alle leerlingen adequate feedback te geven.”

Afstemming instructie op verschillen tussen leerlingen onvoldoende

De inspectie ziet te weinig differentiatie wat betreft instructie in de bovenbouw.

“Op dit punt is er wat weinig aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Verschillen tussen leerlingen in de klassen worden nu verkleind door – voor een deel van de vakken in de bovenbouw – de leerstof in homogene groepen aan te bieden.”

Onvoldoendes kwaliteitszorg

Borging kwaliteit onderwijsproces

De inspectie ziet goede voornemens maar nog onvoldoende uitvoering.

“De inspectie maakt zich overigens nog wel zorgen over de borging van de kwaliteit van schoolexamens en andere toetsinstrumenten binnen de verschillende vakgroepen voor de vwo-opleiding. De schoolleiding geeft aan hierover een beleid te hebben vastgesteld, maar dit wordt door de experts nog onvoldoende eenduidig uitgevoerd.”


Positieve bevindingen

Hieronder staan de onderdelen waar de school volgens de inspectie voldoende op scoorde. Aan de hand van citaten worden een aantal opvallend positieve punten uitgelicht.

Opbrengsten

 1. Onderbouwrendement (goed)

Onderwijsproces

 1. Doelgerichtheid onderwijsactiviteit
 2. Uitleg
 3. Actieve betrokkenheid leerlingen
 4. Genormeerde toetsen
 5. Bepaling onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
 6. Planmatige ondersteuning
 7. Gebruik analyse prestaties bij vormgeving lessen
 8. Verwerking afgestemd op verschillen

Kwaliteitszorg

 1. Systematische evaluatie opbrengsten
 2. Doelgerichte aanpak opbrengsten
 3. Systematische evaluatie onderwijsproces
 4. Doelgerichte verbetering onderwijsproces

Opvallende positieve citaten

“Het is de inspectie verder opgevallen met hoeveel enthousiasme de meeste experts op het IJburg College de leerlingen uitleg en instructie geven. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en maakt dat de meeste leerlingen actief betrokken zijn bij het aangedragen lesonderwerp.”

“Vooral de onderwijsorganisatie en het onderwijsproces staan in het centrum van de belangstelling: op dit gebied plegen schoolleiding en teams regelmatig bijstellingen en stellen zij nieuwe doelen. Op het gebied van onderzoek naar de realisatie van niet-cognitieve doelstellingen, zoals zelfsturing, samenwerkingsvaardigheden, etc. is de school één van de voorlopers. In het kader van de cognitieve opbrengsten maakt de schoolleiding inmiddels prestatieafspraken met de vakgroepen en experts, de examenresultaten worden jaarlijks geëvalueerd en de verbeterplannen bijgesteld.”

Samenvatting Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek naar de afdeling wvo op het IJburg College (brin 28 DH|00|VWO), onderzoeksnummer 278369, datum onderzoek 25 september 2014, datum vaststelling 12 januari 2015, download het volledige rapport

Gerelateerde onderwerpen