Verslag expertmeeting onderwijs van ouders van kinderen met een beperking

Geplaatst door OCO op 4 januari 2011

[*]het ‘rugzakje’ omvat de volgende middelen:
[*]geldbedrag voor ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs die de leerkracht ondersteunt
[*]geldbedrag voor de school waarmee deze extra middelen kan kopen (zoals leermethodieken, hulpmiddelen)
[*]geldbedrag voor de inzet van extra uren voor de leerling, zelf in te vullen door de school (dat kan bijv. door een klassenassistent) [/list]

Sommige scholen hebben zoveel kennis opgedaan over leerlingen met een beperking dat zij denken het geld voor ambulante begeleiding beter zelf in te kunnen zetten.

  • in het basisonderwijs is het rugzakje leerlinggebonden. In het voortgezet onderwijs is het rugzakje schoolgebonden want de leerling krijgt les van meerdere docenten.
  • inspraak die je als ouder hebt over de invulling van het rugzakje: scholen moeten een specificatie geven van hoe het rugzakje wordt ingezet. Ook dit kan worden vastgelegd in het handelingsplan. Ervaring van een ouder: scholen willen dit niet nader specificeren.
  • de ambulant begeleider begeleidt leerkrachten in het reguliere onderwijs die leerlingen met functiebeperkingen in de klas hebben of begeleidt deze leerlingen zelf.

Zij hebben kennis van specifieke beperkingen: [list]
[*]cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
[*]cluster 2: dove, slechthorende kinderen
[*]cluster 3: lichamelijk gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
[*]cluster 4: kinderen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen
[*]ervaringen van ouders met handelingsplannen:
[*]het is vaak afhankelijk van de ambulant begeleider wat er wordt aangeraden aan methodieken en middelen.
[*]weinig tijd gekregen voor reflectie op het handelingsplan voordat dit ondertekend moest worden;
[*]heeft zelf handelingsplan geschreven en dit met de school besproken, waarbij ook rekening is gehouden met adviezen van de school. De school heeft het handelingsplan geaccepteerd.

Oudernetwerk
Het tweede gedeelte van de expertmeeting gaat over de vraag of er belangstelling is om in de toekomst meer te organiseren rond het thema onderwijs. Veel ouders hebben dezelfde of soortgelijke vragen. Samen sta je ook sterker. Is er behoefte aan een oudernetwerk? Met welk doel? In welke vorm? De deelnemers gaan in drie groepen uiteen om ideeën te inventariseren.

Uitkomsten van de inventarisatieronde

informatie
• inzichtelijk maken van aanbod
• schoolkeuze
• info over scholen (organisaties, algemeen)
• regelingen
• alternatieve therapieën
• praktische hulpmiddelen die van belang zijn voor schooldeelname
• handelingsplan
• overzicht ondersteunende instanties (MEE, belangenorganisaties)
• rechten van ouders duidelijk maken
• actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs (passend onderwijs, rugzakje)
• best practices; leren van ervaringen uit andere regio’s
• ervaringsverhalen

ondersteuning en advies
• juridische steun/juridisch advies
• steun

uitwisseling
• tips, ervaringen en ideeën delen (op het gebied van onderwijs maar kan ook op andere gebieden, bijv. vrijetijdsbesteding of hulpverleners of vrijwilligers)
• netwerk van ouders met kinderen met beperking op reguliere scholen
• ruggenspraak kunnen houden met ouders voor degenen die een vertegenwoordigende functie hebben
• elkaar ontmoeten

invloed uitoefenen
• gezamenlijk optreden
• invloed uitoefenen op beleid en politiek
• bovenbestuurlijke medezeggenschap: stem als ouders krijgen in samenwerkingsverbanden van scholen
• belangenbehartiger voor vwo-kinderen
• rechtspositie versterken
• kennis van leerkrachten vergroten
• voorlichting geven aan scholen
• leerkrachtennetwerk: uitwisselen van informatie over onderwijs aan kinderen met beperking door leerkrachten om creatieve oplossingen te zoeken voor situaties die zich voordoen
• meer vernieuwing/verbetering in het onderwijs, bijv. buddies
• toegankelijk maken van onderwijs
• bureaucratie tegengaan
• transparantie bieden t.a.v. onderwijs en organisatie

vorm
• centraal punt
• portal op internet met informatie en forum
• internetforum of e-mailgroep
• thematische bijeenkomsten
• belangrijk dat ouders van kinderen in dezelfde levensfase (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, vervolgopleidingen) of met verwante beperkingen (fysieke beperking, leerproblemen) of onderwijsvorm (speciaal of regulier) contact met elkaar kunnen onderhouden
• belangrijk dat ook brede uitwisseling van ouders mogelijk blijft

Vervolg
Er blijkt belangstelling te zijn voor een manier om elkaar te kunnen ontmoeten rond het thema onderwijs. Alle aanwezigen krijgt het verslag van de expertmeeting per e-mail toegestuurd. Het wordt op prijs gesteld als ouders willen meedenken over de opzet van vervolgactiviteiten. De deelnemende organisaties willen een oudernetwerk in praktische zin ondersteuning bieden.

Rondvraag
Vrije School Parcival (Amstelveen) heeft een instapklas voor kinderen met een beperking. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Meer artikelen over Blog