Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 juni 2017
Aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk voor leerlingen als hun beperking belemmeringen oplevert voor de manier waarop een examen wordt afgenomen. Om dit aan te tonen is een deskundigenverklaring nodig. Voor een aantal specifieke typen beperkingen is duidelijke informatie beschikbaar over het type aanpassingen, zoals dyslexie en visuele beperkingen.

Wat is een beperking?

De definitie van ‘een beperking’ in de regels voor aanpassingen bij het eindexamen is nogal algemeen. Soms levert dat onduidelijkheid op over welke leerlingen wel en niet in aanmerking komen voor aanpassingen. Het uitgangspunt is dat er een beperking is die belemmeringen oplevert door de manier waarop het examen wordt afgenomen. Als je bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, een geringe woordenschat of een disharmonisch profiel minder kunt voldoen aan de exameneisen dan is er geen recht op aanpassingen. Immers, de exameneisen zelf veranderen niet door aanpassingen in de wijze van afnemen van het examen.

Deskundigenverklaring

Om aan te tonen dat er sprake is van een beperking en de noodzaak tot aanpassingen, is een deskundigenverklaring nodig. Deze moet zijn opgesteld door een ‘ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog’. Meestal is deze al eerder afgegeven, bijvoorbeeld in het kader van dyslexie, of bij eerdere verzoeken om aanpassingen tijdens de schoolloopbaan. Voor een ‘objectief waarneembare lichamelijke handicap’ is geen deskundigenverklaring nodig.

Specifiek genoemde typen beperkingen

Hoewel het College voor Toetsen en Examens, CvTE, geen uitputtende lijst geeft van alle mogelijke beperkingen, gaan ze in hun jaarlijkse brochure wel nader in op een aantal specifieke typen beperkingen.
Die specifieke beperkingen zijn:

  • Dyslexie
  • Auditieve beperking
  • Visuele beperking
  • Dyscalculie
  • Fysieke beperking
  • Zieke kandidaten
  • Zeer zware beperking

Voor deze beperking worden de verschillende mogelijke aanpassingen duidelijk op een rij gezet in de genoemde brochure.