Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Vroeger was dit het handelingsplan.

Voor wie?

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching, is geen ontwikkelingsperspectief nodig. In het basisonderwijs in Amsterdam is het ontwikkelingsperspectief onderdeel van het groeidocument.

Inhoud ontwikkelingsperspectief

Het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gebeurt meestal door de intern begeleider of de zorgcoördinator in samenwerking met de leraar en de ouders. Hierin staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Voor leerlingen in het regulier onderwijs wordt ook opgenomen welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Belangrijke informatie voor het maken van het ontwikkelingsperspectief is de informatie die ouders geven over eerder gegeven ondersteuning en de situatie thuis. Soms is het nodig dat er door een deskundige vanuit het samenwerkingsverband extra onderzoek wordt gedaan.

Uitstroomprofiel

Naast de onderwijsdoelen en de ondersteuning, wordt in het ontwikkelingsperspectief bepaald welk uitstroomprofiel het beste past bij een leerling. Net als de rest van het ontwikkelingsperspectief, wordt dit jaarlijks geëvalueerd en kan het worden bijgesteld.
De verschillende uitstroomprofielen zijn:

  • vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma
  • arbeidsmarktgericht: gericht op een overstap naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract
  • dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten

Overleg en instemmingsrecht

Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee onderdelen. Het deel dat is gericht op de lange termijn ontwikkeling en het uitstroomprofiel, en het handelingsdeel waarin het gaat over de individuele ondersteuning. Over het eerste deel moet de school met ouders ‘op overeenstemming gericht overleg’ voeren. Het is de bedoeling dat ouders en school het samen eens zijn over dat deel, maar het is niet verplicht. Wat betreft het handelingsdeel hebben ouders sinds 1 augustus 2017 instemmingsrecht. Dat betekent dat dat niet kan worden vastgesteld als ouders het er niet mee eens zijn.

Als u het niet eens bent met school over het ontwikkelingsperspectief, kijk dan op de pagina Een geschil over passend onderwijs? voor meer informatie.