Wordt OCO wegbezuinigd?

Geplaatst door OCO op 23 maart 2011

Uit de plannen van wethouder Asscher is niet met zekerheid op te maken of OCO volledig wordt wegbezuinigd binnen een paar jaar tijd, maar dat is wel waarschijnlijk. In ieder geval wordt er meteen al fors gesneden. Dat is niet het enige dilemma voor OCO, ook de onafhankelijke koers van OCO staat op het spel, de wethouder wil dat OCO opdrachten van de gemeente gaat uitvoeren en geen onafhankelijke koers meer vaart.

50.000 euro minder in 2011
In januari ontving OCO een projectsubsidie voor vier maanden ter grootte van 100.000 euro om de continu├»teit te waarborgen terwijl de wethouder een nieuw kader voor ouderbetrokkenheid aan het ontwikkelen was. Voor de rest van 2011, met ingang van 1 mei 2011, ontvangt OCO volgens de plannen van Asscher (maximaal – het kan dus ook nog minder worden) 75.000 euro voor drie projecten:
– het ondersteunen van startende oudernetwerken,
– het faciliteren van ouderinitiatieven om gemengde buurtscholen te bevorderen,
– het vervullen van een laagdrempelige vraagbaakfunctie in nauwe samenwerking met de OKC’s.
Verder stelt Asscher voor om OCO een bedrag van 75.000 euro te geven om in drie maanden de overdracht van de taken van een ‘gesubsidieerde organisatie met een brede opdracht naar een opdrachtnemer met een gerichte opdracht’ soepel te laten verlopen.
Bij elkaar ontvangt OCO dus 250.000 euro in 2011, dat is 50.000 minder dan de 300.000 euro die OCO tot dusverre jaarlijks ontving.

Na 1 mei 2011 geen informatie meer over onderwijsaanbod en over rechten en plichten
Na 1 mei 2011 zal OCO volgens de plannen voor het kalenderjaar 2011 nog over 150.000 euro beschikken, maar de besteding van dat geld ligt in de plannen van de wethouder al helemaal vast. De ene helft is gereserveerd voor drie (hierbovengenoemde) door de wethouder opgedragen projecten. De andere helft is gereserveerd voor de overgang van een onafhankelijke organisatie naar een opdrachtrelatie onder strakke regie van de gemeente. Dat betekent dat er vanaf 1 mei geen budget meer is om de oorspronkelijke basisfunctie van OCO in stand te houden. Amsterdamse ouders kunnen vanaf dat moment niet meer terecht bij OCO voor informatie over het Amsterdamse onderwijsaanbod en voor vragen of advies over hun rechten en plichten.

100.000 euro minder in 2012
Asscher reserveert in zijn plannen in 2012 nog een bedrag van 200.000 euro voor OCO, de afgelopen jaren kreeg OCO 300.000 euro van de gemeente om ouders en leerlingen te voorzien van informatie en advies over het Amsterdamse onderwijs. OCO verliest dus eenderde van de financiering in 2012.

Geen structurele subsidie meer
Maar het is nog onzeker of OCO na 2012 nog zal bestaan. Asscher vraagt de gemeenteraad namelijk ook er mee in te stemmen om de motie Schaapman (eigenlijk het ‘amendement Schaapman’) als afgehandeld te beschouwen. In het amendement Schaapman uit december 2003 droeg de gemeenteraad het College van B&W op om structureel 300.000 euro te besteden aan een onderwijsconsumentenorganisatie. Dat betekent dat de wethouder de handen vrij heeft om na 2012 de subsidiekraan aan OCO helemaal dicht te draaien.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog