Ouderkring passend onderwijs Amsterdam West

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 april 2014

Direct naar het aanmeldformulier.

Beste ouder/verzorger, beste belangstellende,

Zoals u waarschijnlijk weet gaat komend schooljaar het passend onderwijs van start en zijn op dit moment de voorbereidingen in volle gang.

Maandagavond 2 juni 2014 komt om 19.30 uur de ouderkring passend onderwijs Amsterdam West bijeen in de Kinkerbuurtschool (Borgerstraat 109).

U bent van harte welkom om u bij deze ouderkring aan te sluiten. De kring is bedoeld om gelegenheid te bieden om vragen te stellen over passend onderwijs en om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het programma voor maandagavond bestaat uit twee delen, een presentatie door het schoolbestuur en input van ouders:

Voor de pauze zal Marius Voerman inzicht geven in de plannen m.b.t. passend onderwijs voor volgend schooljaar. Wat is al duidelijk en wat is nog in ontwikkeling qua zorg voor de leerlingen op de scholen in Oud-West? Het gaat niet alleen om ‘rugzakleerlingen’ maar om alle kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Marius Voerman is bestuurder van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in stadsdeel West.

Na de pauze gaan we in op vragen en ervaringen van ouders. U kunt via het aanmeldformulier van tevoren vragen en ervaringen aandragen om in dit gedeelte te bespreken, deze punten kunnen dan worden voorbereid. Uiteraard kunt u ook op de avond zelf met vragen en opmerkingen komen.

Het idee voor een ouderkring is ontstaan op een eerdere bijeenkomst op maandagavond 3 februari 2014 op de Kinkerbuurtschool waarin uiteen werd gezet wat de plannen zijn voor passend onderwijs op wijkniveau. Op deze avond is besloten om vervolgbijeenkomsten te houden voor geïnteresseerde ouders en belangstellenden in de vorm van een ouderkring in Oud-West, zodat ouders vragen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Maandag 20 januari vond in de Balie een presentatie plaats van de plannen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op stedelijk niveau. De directeuren van de samenwerkingsverbanden (verantwoordelijk voor de geldstromen en de plannen voor het passend onderwijs) waren daar aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Ook werden de speciale medezeggenschapsorganen aan de ouders voorgesteld die de wet voorschrijft voor passend onderwijs, de ondersteuningsplanraden (eentje voor het basisonderwijs en eentje voor het voortgezet onderwijs).

Een verslag van de avond vindt u op:
Verslag OCO-bijeenkomst passend onderwijs 20 januari 2014 in de Balie

Wilt u het aanmeldformulier gebruiken om aan te geven of u aanwezig zult zijn op maandagavond 14 april? Op het aanmeldformulier kunt u ook input leveren voor de avond in de vorm van vragen die u graag beantwoord ziet, of opmerkingen of ervaringen die u graag wilt delen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van ‘wijkgericht samenwerken’ door scholen in Oud-West, in samenwerking met OCO.

Voor het aanmeldformulier wordt gebruik gemaakt van googledocs, klik hier voor het aanmeldformulier.

Wij hopen u allen te zien!

Met vriendelijke groet,

Menno van de Koppel (OCO)
Reineke Schoufour (voorzitter wijknetwerk Oud-West en mededirecteur Brede School De Kinkerbuurt)
Susan van Putten (intern begeleider Brede School de Kinkerbuurt)

Gerelateerde onderwerpen