Beleidsprogramma: een lijst doelen

Geplaatst door OCO op 15 juni 2007

Op 14 juni 2007 heeft het kabinet het beleidsprogramma voor de komende 4 jaar bekend gemaakt. Dit is de uitwerking van het regeerakkoord in een concrete beleidsdoelstellingen en projecten. In de plannen wordt wel duidelijk dat ouders op een aantal punten geholpen zullen worden, maar een heldere visie op de positie van ouders en leerlingen is in de stukken niet te vinden. Verluchtigd met plaatjes en citaten, maar niet al te veel duidelijkheid.

Vertaling
Het beleidsprogramma van het kabinet wordt voor het onderwijs vertaald in een paar hoofdpunten.
Deze zijn:

 • Kwaliteit onderwijs
  Er wordt duidelijker omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen als ze hun school verlaten. In de komende jaren wordt het accent gelegd op kennisoverdracht. Taal en rekenen krijgt in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meer aandacht. Het ministerie gaat extra investeren in zorgleerlingen in het MBO. In het hoger onderwijs komt voor talentvolle en ambitieuze studenten meer ruimte. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.
 • Gratis schoolboeken
  De invoering van gratis schoolboeken zal in twee stappen plaatsvinden. Vanaf 2008/2009 wordt een deel van de schoolboeken gratis. In het lesjaar daarna zijn alle schoolboeken gratis beschikbaar.
 • Lerarenbeleid
  Het ministerie wil waarborgen dat er nu en in de toekomst voldoende leraren zijn. Het vak van leraar wordt aantrekkelijker gemaakt. In de komende kabinetsperiode worden de arbeidsvoorwaarden verbeterd. Ook de inzet van functiedifferentiatie maakt het leraarschap aantrekkelijker.
 • Terugdringen schooluitval
  Het terugdringen van voortijdig schooluitval is al jaren een prioriteit van het ministerie. De komende kabinetsperiode wordt het aantal voortijdig schoolverlaters gehalveerd (van 71.000 in 2002 naar 35.000 in 2012). De aanval op de uitval wordt krachtig voortgezet door bijvoorbeeld nieuwe prestatieconvenanten met gemeenten en scholen af te sluiten. Een andere maatregel is de aanpak van de zogenoemde “groenpluk”. Werkgevers zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om jongere werknemers (tot 23 jaar) zonder startkwalificatie alsnog op te leiden tot het niveau van een startkwalificatie (minimaal een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 diploma).
 • Maatschappelijke stage
  Alle leerlingen die vanaf het schooljaar 2007/2008 instromen in het voortgezet onderwijs volgen op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage.

Nog meer
In de rest van het beleidsprogramma is nog meer te vinden over onderwijs (ouders en leerlingen):

 • ouders en jeugdigen worden ondersteund door Centra voor Jeugd en Gezin, Zorgadviesteams, Electronisch Kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren
 • een sluitend systeem voor kinderopvang voor 0-4 jarigen met programma’s voor kinderen met taalachterstand
 • meer brede scholen komen
 • plannen van gemeenten voor de 40 “krachtwijken” met gericht(e) onderwijs en opvoedingsondersteuning om achterstanden in te halen en actieve taalverwerving en inburgering te bevorderen.
Meer artikelen over Blog