Beschikking projectsubsidie OCO jan. t/m april 2011 (DMO)

Geplaatst door OCO op 5 januari 2011

Aan het bestuur van de stichting Onderwijs Consumenten Organisatie
5 januari 2011

U heeft op 21 september 2010 een verzoek om verlening van een meerjarige subsidie voor de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) over de periode 201-2015 ingediend. Over de voortgang in de behandeling hiervan bent u bericht bij brief van 14 oktober 2010 en 15 november 2010. Over uw subsidieverzoek bericht ik u het volgende:

Besluit
Het College van Burgemeester en Wethouders (hierna het College) heeft op 4 januari 2011 besloten:

  • uw aanvraag voor een meerjarige subsidie af te wijzen, omdat uw aanvraag niet aansluit op de bevindingen uit de evaluatie die in 2010 is opgesteld en omdat deze aanvraag vooruitloopt op het proces om – mede in overleg met u – te bepalen wat er op het terrein van ouderbetrokkenheid in Amsterdam nog nodig is en welke rol de OCO daarin kan spelen;
  • aan uw stichting een incidentele projectsubsidie van ¤ 100.000,– te verlenen voor de tijdelijke voortzetting van de activiteiten zoals omschreven in het activiteitenplan OCO 2008-2010 van Ideeën en Media van Gelder & Partners BV in de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2011. De motivering van dit besluit is het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie gedurende het onder 1. genoemde proces van beleidsvorming.

Het subsidiebedrag is gebaseerd op 4/12 deel van de subsidie die Ideeën en Media van Gelder & Partners BV in de periode 2008-2010 voor de uitvoering van OCO jaarlijks werd verleend.

Het voorafgaande betekent dat het momenteel nog onduidelijk is of de subsidierelatie met uw stichting verder wordt voortgezet na 30 april 2011 en op welke wijze deze vorm gegeven zal worden.

Zie voor de volledige tekst de download hieronder.

Meer artikelen over Blog