Chronologie evaluatieproces (OCO)

Geplaatst door OCO op 16 december 2010

19-06-09
1e gesprek over evaluatie met ambtenaar DMO
OCO levert voor 01-10-09 suggesties voor Evaluatie-aanpak ter uitvoering in 2010 (half 2010 gereed), gericht op besluit Raad. Ideeën over eventuele inschakeling externe partij bij de evaluatie zijn ook welkom. (uit: afspraken overleg email dd 22 juli 2009)

30-09-09
OCO zendt DMO notitie over evaluatie

22-01-10
2e gesprek over evaluatie met ambtenaar DMO
aankondiging offertetraject met 5 partijen (oa O+S, Kohnstamm) en belofte dat OCO offertevraag en onderzoeksvraag van tevoren krijgt te zien

24-03-10
regulier overleg DMO/OCO
geen nieuws over evaluatie, ook geen stukken

11-05-10
afspraak door DMO afgezegd
geen nieuws over evaluatie

18-06-10
Tijdens conferentie kenniscentrum benaderd door ouderambassadeur: ”ik had vorige week interview tbv evaluatie van OCO.”
’s middags mail van DMO: Onderzoeker SPA/DMO zal binnenkort contact met jullie opnemen voor een afspraak. In dit overleg wordt de onderzoeksopzet besproken en alle andere vragen beantwoord. En natuurlijk het interview gehouden.

21-06-10
ontvangst onderzoeksopzet SPA/DMO

23-06-10
OCO vraagt naar procedure en doet suggesties voor de interviewlijst omdat cruciale onderwerpen ontbreken.

25-06-10
Gesprek bij OCO met SPA
In het gesprek is duidelijk dat onderzoeker onderzoeksopzet niet meer wil bespreken en dat OCO de laatste op de lijst is waar mee gesproken wordt. Veel vooringenomen standpunten.

30-06-10
OCO levert per mail gevraagde gegevens aan SPA/DMO

02-07-10
Aanlevering jaarrekeningen I&M aan DMO

24-08-10
OCO levert SPA/DMO eigen gebruikersonderzoek (n=180 ouders)
OCO beantwoordt vragen over bestuurlijke opzet

26-08-10
OCO beantwoordt vragen over website statistieken

06-09-10
DMO meldt per email dat conceptevaluatie nog niet gereed is en vraagt naar nieuwe aanvraag

07-09-10
email DMO wegens omstandigheden vertraging van anderhalve week

17-09-10
conceptevaluatie ontvangen
DMO bespreekt telefonisch met OCO de procedure. Binnen 2 werkdagen wordt reactie van OCO verwacht. Reactie OCO zal tijdens een gesprek worden besproken

21-09-10
Reactie OCO in 2 delen (feitelijke onjuistheden en meningen)
Verzoek DMO om gesprek om evaluatie te bespreken
OCO verstuurt aanvraag 2011-2015

28-09-10
afspraak wordt later gepland

05-10-10
email aan DMO over afspraak. Geen reactie

20-10-10
ontvangst email DMO aanvraag

26-10-10
Brf dd 14/10 DMO
“In de aanvraag vraagt u de wethouder om de gelegenheid tot het geven van uw visie op de definitieve evaluatie van de OCO. Ik bericht u daarover dat de DMO zich intern beraadt over de uitkomsten van de evaluatie en het advies aan het College van B&W daarover. Wij leggen dat advies aan u voor voordat het College van B&W daarover een besluit neemt. Ik verwacht dat ruim voor einde 2010 te kunnen doen. Inclusief voorstel 7 maanden.”

16-11-10
Brf DMO uitstel procedure met 8 weken

09-12-10
verzoek DMO om gesprek

15-12-10
gesprek DMO
voorstel aanvraag af te wijzen, 4 maanden projectsubsidie

– tot zover in oorspronkelijke document, in deze webversie nog één datum toegevoegd:

04-01-11
Beschikking (en afwijzing subsidie) projectsubsidie 4 maanden
aanvraag wordt afgewezen, omdat de aanvraag van OCO niet aansluit bij de vastgestelde evaluatie

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog