FOSS

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

De FOSS is een landelijke ouderorganisatie die opkomt voor de belangen van de ouders én de kinderen (slechthorend of spraak- taalmoeilijkheden).

Foss wil dat slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden de kans krijgen zich zo volledig mogelijk te ontplooien in gezin, school en omgeving.

Zowel slechthorende kinderen als kinderen met spraak-taalmoeilijkheden hebben ernstige problemen in de communicatie. Hierdoor lopen de kinderen een groter risico op zaken als; onbegrepen voelen, een gering zelfvertrouwen en gedragsproblemen. Op heel veel terreinen werkt de FOSS aan verbetering van de hulpverlening en van het onderwijs. Maatschappelijke participatie van onze kinderen staat hoog in het FOSS-vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kinderen gewoon mee moeten kunnen doen bij een vereniging of op een sportclub. De FOSS ijvert voor vergoedingsregelingen waarmee ouders voldoende worden ondersteund. De FOSS richt zich bovendien op informatieverstrekking en op advisering van ouders. In de statuten is de doelstelling van de FOSS als volgt omschreven: `De federatie heeft ten doel de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden en hun ouders`. De FOSS kent twee soorten leden, de individuele leden en de collectieve leden. De collectieve leden zijn ouderraden verbonden aan scholen en zorgcentra voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden.

Uitbreiding van het aantal leden is belangrijk, want ook voor de FOSS geldt het motto `samen sterk`.

FOSS
T: 030 – 2 34 06 63

E: foss@hetnet.nl

www.foss-info.nl

Meer artikelen over Links, Blog