Zorg en ondersteuning voor peuters op de voorschool

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 2 december 2020
Op een voorschool krijgen peuters die dat nodig hebben extra zorg en ondersteuning. Een zorgcoördinator helpt pedagogisch medewerkers bij de observatie van kinderen, (groeps)plannen en de overdracht naar de vroegschool. Daarnaast ondersteunt een adviseur van het Ouder- en Kindteam (OKT) de voorschool en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. Ook OKIDO helpt voorscholen om kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking te begeleiden. Een logopedist van de GGD signaleert eventuele taal- en spraakproblemen bij peuters. Als een kind extra zorg nodig heeft die een gewone voorschool niet kan bieden, komt het soms in aanmerking voor een voorschool plusgroep.

Zorgcoördinator

Op een voorschool krijgen peuters die dat nodig hebben extra zorg en ondersteuning. De meeste voorscholen in Amsterdam hebben een zorgcoördinator aangesteld, om pedagogisch medewerkers hierbij te ondersteunen. Een zorgcoördinator:

 • Onderhoudt contact met ouders;
 • Observeert kinderen;
 • Maakt individuele- en groepsplannen;
 • Onderhoudt contact met externe organisaties (zoals de logopediepraktijk);
 • Regelt de overdracht van voor- naar vroegschool.

De functie van zorgcoördinator op de voorschool is vergelijkbaar met de functie van intern begeleider (ib-er) op de basisschool, maar dan speciaal gericht op het jonge kind.

Ouder- en Kindteam (OKT)

Het ouder- en Kindteam geeft voorlichting, advies en hulp bij problemen in het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen de nul en achttien jaar. Daarom heeft elke voorschool een ouder- en kindadviseur van het OKT als contactpersoon.

Een ouder- en kindadviseur ondersteunt de voorschool en ouders als er zorg is om een kind of het gezin. Deze ondersteuning kan bestaan uit kort advies of voorlichting, maar ook uit intensieve opvoedondersteuning. Bij zwaardere problemen – zoals een angststoornis – of lichamelijke problemen, verwijst een ouder- en kindadviseur door naar de jeugdpsycholoog of jeugdarts van het OKT.

OKIDO: zorg voor kinderen met ondersteuningsbehoefte

OKIDO helpt voorscholen in de ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsprobleem of (lichamelijke) beperking. Het doel is dat alle kinderen, met en zonder ontwikkelingsprobleem, samen naar één voorschool in de buurt gaan: ‘geïntegreerde opvang’.

OKIDO richt zich op kinderen met een:

 • (Vermoeden) van een ontwikkelingsachterstand;
 • Gedragsprobleem of contactprobleem;
 • Verstandelijke beperking;
 • Lichamelijke beperking;
 • Meervoudige beperking (verstandelijk én lichamelijk);
 • Zintuigelijke beperking.

De gemeente Amsterdam is opdrachtgever en subsidieverstrekker van OKIDO .

Preventieve zorg: logopedie

Voorscholen krijgen regelmatig een bezoek van een logopedist van de GGD. De logopedist bekijkt, met toestemming van de ouders, hoe het gaat met de spraak- en taalontwikkeling van het kind. Indien nodig kan een logopedist een kind doorverwijzen naar een logopediepraktijk voor behandeling. Op die manier worden problemen in taal en spraak bij kinderen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt.

Voorschool plusgroep

Als een kind extra zorg nodig heeft en de reguliere voorschool die niet kan bieden, kan het naar een voorschool plusgroep. Hier werken hoogopgeleide pedagogisch medewerkers in kleine groepen van maximaal tien peuters, zodat er meer persoonlijke aandacht en begeleiding is. Ook besteden de pedagogisch medewerkers extra aandacht aan taal, motoriek en executieve functies, zoals impulsbeheersing en concentratie.

De aanmelding voor een voorschool plusgroep verloopt via het Ouder- en Kindteam (OKT) of via een andere voorschool of kinderopvang in de buurt.