Inspreeknotitie OCO over RPO

Geplaatst door OCO op 7 juli 2011

Inspreeknotitie Menno van de Koppel (OCO), commissie OZK van de Amsterdamse gemeenteraad, 7 juli 2011

Complimenten
Allereerst complimenten aan alle betrokkenen dat de jarenlange impasse rondom dit RPO is doorbroken. Het RPO zoals het nu in beweging komt is een ambitieus plan. Het RPO is tegelijkertijd een riskante onderneming. Riskant omdat het stelt dat scholen met een mindere locatie – kennelijk wordt bedoeld buiten Centrum of Zuid – succesvol kunnen zijn als ze een sterk profiel hebben en voldoende kwaliteit bieden. Maar het is nog de vraag of aan beide voorwaarden wordt voldaan. Duidelijk is dat het RPO voortdurend verdere uitwerking behoeft, en dat in de huidige versie ‘De Kaarten uitgelegd’ nog niet alle knopen zijn doorgehakt die in het vorige stuk ‘De Kaarten op tafel’ op een rijtje werden gezet.

Verbeteraanpak
Wat nog ontbreekt in het RPO is een overzicht van de scholen die zullen deelnemen aan de verbeteraanpak in het voortgezet onderwijs. Gaat het daarbij minimaal om alle scholen die een onvoldoende krijgen van de inspectie: zoals de VWO-afdelingen van het Cartesius, Berlage en Bredero Lyceum (waar het Hyperion uit is voortgekomen)? OCO is van mening dat volledige transparantie over de verbeteraanpak richting schoolkiezende ouders en leerlingen is vereist. Dat wil zeggen: publicatie van de kwaliteitsanalyse, het verbeterplan en rapportages over de voortgangs in het verbetertraject.

Stimuleren vraaggericht onderwijs
Als het de gemeente ernst is met het stimuleren van vraaggericht onderwijs, dan had de gemeente navraag kunnen doen naar de onderbouwing van de bewering in de inleiding van het RPO dat ‘de schoolbesturen steeds rekening hebben gehouden met de wensen van leerlingen en ouders middels voortdurende consultatie’. OCO heeft in contacten met diverse medezeggenschapsraden nog geen spoor van deze consultaties met ouders kunnen vinden, ook niet na navraag bij DMO of de OSVO.

Onderzoek keuzemotieven
In het kader van vraaggericht onderwijs is de eerdere toezegging van de wethouder ook van belang om stedelijk onderzoek te doen naar de schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen. Dit in overleg met OCO en met Eelco Nap van de oudergeleding van de GMR van het Openbaar Onderwijs aan de Amstel, die een dergelijk onderzoek onder de eigen achterban in de commissie OZK heeft gepresenteerd.

Bovenbestuurlijke medezeggenschap
In ieder geval is bij de verdere uitwerking van de ‘profilering’, volgens de opstellers een van de succesfactoren van het RPO, stevige medezeggenschap wenselijk. Wat OCO betreft wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijkheden van bovenbestuurlijke medezeggenschap. De wethouder heeft eerder al een keer een opmerking gemaakt in de commissie WIJ dat hij dat zou kunnen stimuleren, misschien is dit een goed moment. Daarnaast verdient de inrichting en ondersteuning van medezeggenschap binnen de scholen ook de nodige aandacht. Tijdens een belronde van OCO naar aanleiding van dit RPO bleek bijvoorbeeld dat de oudergeledingen niet gevuld zijn binnen het vmbo van VOvA of het vmbo van Amarantis in West.

Onderbouwing plannen vmbo
Juist in het vmbo zijn de plannen veelomvattend maar nog niet allemaal evengoed uitgewerkt. Dat vergt niet alleen een investering in medezeggenschap, maar ook nadere onderbouwing ten aanzien van de aansluiting op vervolgonderwijs en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Segregatie
Tenslotte, segregatie: in de vorige versie van het RPO werd gesteld dat schoolbesturen met concrete maatregelen komen om de diversiteit te bevorderen. Dit ontbreekt echter in de nieuwe uitwerking van het RPO volledig. Bestaat nu het risico dat met de nieuwe gebouwen de tweedeling in beton zal worden gegoten? Of kan er nog een stedelijke afspraak over een voorrangsregeling op (te) witte scholen worden ingebouwd in het RPO?

Tot zover mijn bijdrage, ik hoop dat die kan bijdragen aan uw discussie, dank u wel.

Meer artikelen over Blog