Krijgen studenten in het mbo examens voor taal en rekenen?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 3 april 2024
Ja, mbo-studenten krijgen examens voor Nederlands en rekenen. Voor Nederlands maken studenten instellingsexamens (schoolexamens) en een centraal examen. Voor rekenen maken mbo-studenten alleen instellingsexamens. De school bepaalt de vorm en inhoud van de instellingsexamens. Het College voor Toetsen en Examens bepaalt de vorm en inhoud van het centraal examen. Studenten moeten voor de vakken Nederlands en rekenen tenminste een 5 en een 6 (of omgekeerd) halen om hun diploma te behalen.

Examen Nederlandse taal in het mbo

Volg je een mbo-opleiding? Dan maak je twee soorten examens Nederlandse taal:

  • Instellingsexamens
  • Centraal examen

De school bepaalt de vorm en inhoud van de instellingsexamens. De regels hiervoor staan in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleiding. De instellingsexamens toetsen de kennis en vaardigheden van studenten voor lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Het College voor Toetsen en Examens bepaalt de vorm en inhoud van het centraal examen Nederlandse taal. Het centraal examen toetst de kennis en vaardigheden van studenten voor het luisteren en lezen van zakelijke teksten. De student maakt het centraal examen op de computer.

Centraal examen Nederlandse taal

Het centraal examen Nederlandse taal toetst of studenten het streefniveau taal hebben behaald. Studenten die mbo-niveau 1, 2 of 3 volgen moeten referentieniveau 2F behalen. Studenten die mbo-niveau 4 volgen moeten referentieniveau 3F behalen.

Het centraal examen op niveau 2F duurt 90 minuten en het examen op niveau 3F duurt 120 minuten. In sommige gevallen mogen studenten langer over hun centraal examen doen, bijvoorbeeld als zij dyslexie hebben. De school besluit hierover.

Als een student met inbegrip van het studiejaar waarin hij examen doet maximaal zes jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd, krijgt hij 30 minuten extra tijd voor het centraal examen (art. 12a Examen- en kwalificatiebesluit WEB).

Tijdens het centraal examen Nederlandse taal mag je het volgende gebruiken:

  • Pen of potlood
  • Kladpapier
  • Gum
  • Papieren versie van het woordenboek Nederlands (Bron: examenbladmbo)

Oefenen voor centraal examen Nederlandse taal mbo

Wil je oefenen voor het centraal examen Nederlandse taal? Dat kan via het programma Facet van het College voor Toetsen en Examens:

In de syllabi Nederlandse taal staat wat je allemaal moet kunnen voor het centraal examen:

Examen rekenen in het mbo

Sinds 1 augustus 2022 maken mbo-studenten alleen instellingsexamens voor rekenen. De school bepaalt de vorm en inhoud hiervan en publiceert dit in het Onderwijs en Examenreglement.  Het rekenexamen telt mee voor het diploma. Studenten moeten minimaal een 5 halen voor rekenen en een 6 voor Nederlands (of andersom) om hun diploma te behalen.

Studenten die vóór 1 augustus 2022 met hun mbo-opleiding zijn gestart maken nog wel een centraal examen rekenen. De rekeneisen voor die groep studenten staan in de syllabus rekenen 2F en 3F.

Oefenen voor examen rekenen

Wil je oefenen voor het instellingsexamen rekenen? Het ROC van Amsterdam heeft twee oefentoetsen met antwoorden voor:

Gerelateerde onderwerpen