Kwaliteitsagenda PO: tussenmomenten tonen kwaliteit

Geplaatst door OCO op 3 december 2007

Informatie uit leerlingvolgsysteem nog onvoldoende ingezet voor kwaliteitsverbeteringen
Bijna alle basisscholen verzamelen gegevens over de ontwikkeling van hun leerlingen tot en met het einde van de basisschool. In de Kwaliteitsagenda PO, Scholen voor morgen stelt staatssecretaris Dijksma dat het opvallend is dat scholen om het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) nog onvoldoende gebruik maken van de uitkomsten van hun leerlingvolgsysteem. De staatssecretaris wil de scholen stimuleren deze informatie beter te gaan gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Toegevoegde waarde school wordt zichtbaar met meerdere meetmomenten
De staatssecretaris schrijft dat zij van iedere leraar, schoolleider en professionele organisatie verwacht dat ze zelf de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en zich kunnen verantwoorden over wat zij met de leerlingen hebben bereikt. De omgeving moet de resultaten van de school kunnen beoordelen, maar wel op een faire manier. Door te kijken naar de toegevoegde waarde van een school, zoals die blijkt uit meerdere meetmomenten, en niet alleen te kijken naar de eindscore in groep acht.

Referentieniveaus
Verder blijkt dat de staatssecretaris streeft naar het vastleggen van rererentieniveaus voor taal en rekenen, om meer houvast te bieden bij het plannen en volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Landelijk ontwikkelde referentieniveaus zullen er toe bijdragen dat tusssentoetsen nog meer inzicht geven in de toegevoegde waarde van scholen en zullen mogelijk ook bijdragen aan een betere vergelijking tussen scholen.

De Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs bevat de volgende doelstellingen:

  • In 2009 is duidelijk vastgelegd wat leerlingen aan het eind van het primair onderwijs op het terrein van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt samen met het onderwijsveld op basis van het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.
  • In 2011 is er een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, en is de taalachterstand van achterstandsleerlingen aan het einde van de basisschool met 40 procent gereduceerd ten opzichte van het meetjaar 2002.
  • In 2011 zijn de gemiddelde leerprestaties voor alle groepen leerlingen op taal en rekenen aantoonbaar gestegen ten opzichte van 2005. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd met behulp van experts en onderzoekers en zal vanaf 2008 jaarlijks worden gemonitord.
  • In 2011 voldoet minimaal 80 procent van de scholen aan de indicatoren van goede kwaliteitszorg zoals omschreven in het toezichtskader van de inspectie, ten opzichte van de 50 procent in 2006.
  • In 2011 is het aantal zeer zwakke scholen gehalveerd, en de periode dat een school zeer zwak functioneert wordt geminimaliseerd.

Kwaliteitsagenda PO – Scholen voor morgen

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog