Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 29 januari 2020
De pedagogisch medewerker op een voorschool volgt de ontwikkeling van een kind en registreert de gegevens in een (digitaal) kindvolgsysteem. In Amsterdam zijn voorscholen verplicht om hiermee te werken. De meeste voorscholen in Amsterdam gebruiken het kindvolgsysteem KIJK! Dit volgsysteem sluit aan bij alle vve-programma’sdie in Amsterdam zijn erkend. Met Kijk! kan de pedagogisch medewerker onder andere rapporten samenstellen en groepsoverzichten maken.

Informeren bij de voorschool

Als u wilt weten welk kindvolgsysteem de voorschool van uw kind gebruikt kunt u dit informeren bij de pedagogisch medewerker van de groep en/of de leidinggevende. Zij kunnen u uitleggen waarom zij voor het specifieke systeem hebben gekozen, hoe zij uw kind volgen en wat zij registreren. U hebt als ouder altijd recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind in het volgsysteem.

Hieronder volgt een alfabetisch overzicht van de meest gebruikte kindvolgsystemen op voorscholen:

BOSOS 2-4

 • Doelgroep: kinderen tussen de 2 en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: risicodetectie en het volgen van de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal, sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Handleiding bij overgang naar de basisschool
 • Observatielijsten
 •  Groepsoverzichten
 • Zichtbaar maken van leeropbrengsten op groepsniveau
 • Voorbeeld van een groepsplan voor peuters
 • Integratie met de Cito-toetsen voor peuters voor taal en rekenen (indien die worden afgenomen)

Cito volgsysteem jonge kind

 • Doelgroep: kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: risicodetectie, het volgen van de ontwikkeling van het kind en indien nodig het bijsturen van die ontwikkeling en/of het onderwijsaanbod
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Observatielijsten
 • Taaltoets en rekentoets (voor driejarigen)

Doen, Praten & Bewegen

 • Doelgroep: kinderen tussen de 0 en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs (alleen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; problemen in de ontwikkeling vroegtijdig onderkennen; de ontwikkeling van kinderen planmatig en doelgericht stimuleren
 • Ontwikkelgebieden: taal, sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Observatielijsten en een handleiding

HOREB

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; planning en reflectie, waarbij vooruit wordt gelopen op de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek
 • Sluit aan bij vve-programma Startblokken

Tools:

 • Logboek
 • Activiteitenboek
 • Kinderdagboek

KOR (Kind Observatie Registratie)

 • Doelgroep: kinderen van 2,5 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind en het stimuleren van de ontwikkeling
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek
 • Sluit aan bij vve-programma Kaleidoscoop en kan niet onafhankelijk van dit vve-programma worden gebruikt

Tools:

 • Invulboekje voor observaties van het kind
 • Activiteiten die gepland worden naar aanleiding van de observaties

KIJK!

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; een daarop afgestemd aanbod ontwerpen; monitoren van het effect daarvan op het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Twee keer per jaar een registratie van ieder kind. In de periode daarvoor: observeren, noteren en reflecteren
 • Beredeneerd aanbod: op basis van registraties groepsoverzichten en groepsplannen maken, waarin de onderwijsbehoeften per kind duidelijk worden
 • Monitoring: een kijk!-expert maakt grafieken en rapportages die de ontwikkeling en prestaties van leerlingen per school inzichtelijk maken

Peuterestafette

 • Doelgroep: kinderen van 2 tot 4 jaar
 • Doelen: volgen van de ontwikkeling van het kind (indien peuterestafette vaker dan eenmaal per jaar wordt afgenomen) en/of als hulpmiddel bij de overgang van voorschool naar de basisschool
 • Ontwikkelgebieden: taal; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Intakeformulier
 • Observatieformulier
 • Overdrachtsformulier

Pravoo

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doel: volgen van de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Intakelijst
 • Observatielijsten
 • Hulpmiddelen indien kind zich vertraagd ontwikkelt
 • Groepsoverzichten
 • Speciale begeleidingsprogramma’s voor kinderen met een stagnerende ontwikkeling
 • Overdrachtskaart
 • Voorlichtingsbrieven voor ouders

OVM (ontwikkelingsvolgmodel)

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: signaleren; evalueren en plannen
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Ontwikkelingsvolgmodellen
 • Observatielijsten
 • Tussendoelen plannen op basis van ontwikkelingslijnen
 • Handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben