De rekentoets voortgezet onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 juni 2017
De rekentoets voortgezet onderwijs is verplicht voor alle leerlingen, maar telt alleen voor vwo-leerlingen mee voor het slagen of zakken. In het onderwijs en de politiek is er discussie over de rekentoets. De rekentoets is gebaseerd op referentieniveaus voor het onderwijs. Vmbo-leerlingen doen de 2ER toets, leerlingen op de havo of het vwo de 3ER toets. Er zijn aangepaste toetsen voor leerlingen met dyscalculie.

De rekentoets en het eindexamen

Sinds het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets in het voortgezet onderwijs onderdeel geworden van het eindexamen. Voor het vwo telt het examen mee voor het slagen of zakken voor het eindexamen, voor havo en vmbo niet. Bij het vmbo en havo komt het resultaat van de rekentoets wel op de cijferlijst te staan. Ook telt de rekentoets vanaf schooljaar 2016-2017 voor leerlingen in het vwo mee voor de kernvakkenregel. Dit betekent dat om te slagen, een leerling voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én de rekentoets maar één vijf mag hebben, en de rest hoger moet zijn.

Discussie over de rekentoets

Binnen de politiek en onder onderwijsprofessionals is veel discussie over het nut en de effectiviteit van de rekentoets. De discussie richt zich op het risico dat de aandacht vooral uitgaat naar het ‘slagen voor de rekentoets’, maar onvoldoende naar het werkelijk verbeteren van de rekenkwaliteiten van leerlingen. Een ander discussiepunt is de werkbaarheid van de rekentoets voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. In februari 2017 gaf Staatssecretaris Dekker in een kamerdebat aan te zullen kijken naar een alternatief voor de rekentoets, mede naar aanleiding van kritiek van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Totdat er een alternatief is, blijft de huidige rekentoets onderdeel van het examen.

Referentieniveaus

De rekentoets is ingevoerd naar aanleiding van het opnemen van referentieniveaus in het onderwijs voor taal en rekenen. In dit referentiekader staat wat leerlingen op welk niveau in hun schoolloopbaan moeten kunnen op het gebied van taal en rekenen. Om te toetsen of die niveaus gehaald worden voor rekenen in het voortgezet onderwijs, bestaat de rekentoets. Voor rekenen zijn er twee referentieniveaus: 2F voor het vmbo en 3F voor havo en vwo.

Aanpassingen

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie zijn er aangepaste toetsen beschikbaar. Voor het vmbo is dat de 2ER toets, en voor havo en vwo is dat de 3ER toets. Deze toetsen zijn niet makkelijker, maar zijn gemaakt om te zorgen dat een leerling niet vastloopt en wel kan laten zien wat hij kan. Als pilot is in het schooljaar 2016/2017 voor leerlingen op vmbo-bb met ernstige rekenproblemen of dyscalculie een extra aangepaste toets beschikbaar, de 2A-ER. Om in aanmerking te kunnen komen voor een aangepaste toets (2ER, 3ER of 2A-ER) is een dyscalculieverklaring nodig. Informatie over de ER toetsen zijn te vinden bij het College voor Examens en Toetsen.
Voor andere aanpassingen, vanwege een beperking of een stoornis, zijn dezelfde regels van toepassing als bij aanpassingen voor het eindexamen.