Lichte stijging aantal klachten bij Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Geplaatst door OCO op 20 mei 2011

In 2010 kwamen in totaal 131 klachten binnen bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2009. 24% van de binnengekomen klachten betrof veiligheid. Dit staat in het jaarverslag van de LKC. Het aantal klachten afkomstig uit het primair en het voortgezet onderwijs is ongeveer gelijk (52% om 48%). 5% van de klachten kwam uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Seksuele intimidatie
In het verslag worden diverse adviezen van de door de klachtencommissie behandelde klachten uitgelicht. ‘Sleutels vissen uit de broekzak’ betreft een klacht over seksuele intimidatie. In een klacht betreffende de vertrouwenspersoon op school heeft de klachtencommissie de aanbeveling gedaan: “(…) om geen directielid een vertrouwenspositie voor leerlingen en ouders te laten vervullen. De kans is niet denkbeeldig dat de rol van directielid zich op een moment waarop besluiten moeten worden genomen niet verdraagt met de vertrouwelijkheid en met de met geheimhouding omklede rol van vertrouwenspersoon.”

Meer klachten ingetrokken
Sinds 2009 is er een tendens te zien dat een toenemend aantal ingediende klachten daarna weer wordt ingetrokken. In 2010 werden 37% van de klachten ingetrokken. Volgens het LKC omdat zij het bevoegd gezag snel op de hoogte stelt van de klacht en partijen wijst op de mogelijkheid de zaak zelf op schoolniveau op te lossen. In een steeds groter aantal van de zaken wordt dit dan alsnog gedaan.

Klachten over ouders en leerlingen
De LKC laat in het jaarverslag weten in beginsel geen klachten meer over ouders en leerlingen in behandeling te nemen. Dit naar aanleiding van een concrete klacht tegen een zesjarige leerling: “Klachtbehandeling dient bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van en verantwoordelijkheid voor het onderwijs. In dat kader dient beoordeeld te worden of de school adequaat heeft gereageerd op het gedrag van de leerlingen. Vanuit dat oogpunt is het niet zinvol een klacht tegen het handelen van een leerling (of een ouder) in behandeling te nemen. Tenzij het een functionele betrokkenheid van een leerling betreft bij school, bijvoorbeeld als mr-lid. Dit geldt ook voor klachten over ouders. Die worden alleen behandeld als het een klacht betreft over gedragingen van een ouder vanuit een functionele betrokkenheid bij de school, zoals bijvoorbeeld overblijfouder, hulpouder of ouderraadslid.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog