Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 10 maart 2015
Een klachtenregeling ontbreekt momenteel in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Daarentegen hebben vrijwel alle mbo’s een klachtenregeling en een klachtencommissie. Leerlingen kunnen met een klacht ook terecht bij de Ombudslijn mbo. In sommige gevallen kunnen leerlingen met hun klacht terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Klachten over examens en tentamens dien je altijd in bij de examencommissie. Naar verwachting treedt in het najaar van 2016 nieuwe wetgeving in werking die het klachtrecht in het mbo wel wettelijk verankerd.
Dit artikel is in bewerking.

Onderwijs- en examenregeling

De klachtenregeling staat meestal in de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw school. Hierin staat ook beschreven welke mensen in de klachtencommissie zitten. De regels verschillen per school. Lees in de klachtenregeling na binnen welke termijn je een klacht kan indienen en aan welke regels jouw klacht moet voldoen. Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe de klachtenprocedure verloopt. De naam van de vertrouwenspersoon staat vaak in de OER.

Geen klachtenregeling? Naar het schoolbestuur!

Sinds 2014 hebben veel mbo’s een klachtenregeling en klachtencommissie ingesteld. De Branchecode goed bestuur in het mbo van de MBO Raad schrijft voor dat schoolbesturen zorgdragen voor transparante klachtenregelingen voor onderwijspersoneel, leerlingen, ouders, leerbedrijven en stagebedrijven. Deze verantwoordelijkheid is tevens een voorwaarde voor aansluiting van de mbo-school bij de MBO Raad, de brancheorganisatie voor het mbo. De meeste scholen voldoen inmiddels aan deze verplichting. Heeft de school toch geen klachtenregeling? Dan kun je jouw klacht indienen bij het schoolbestuur.

Ombudslijn mbo

Leerlingen in het mbo kunnen met hun klacht ook terecht bij de Ombudslijn mbo. De Ombudslijn mbo is er om de afhandeling van klachten in het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren. De Ombudslijn moet beter zicht bieden op de aard en omvang van de klachten. En wat scholen met klachten doen. De Ombudslijn mbo stuurt een overzicht van de klachten aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze ombudslijn moet niet verward worden met de ombudsman van de school. Sommige scholen hebben namelijk een eigen ombudsman.

Klachten over toetsing en examinering

Klachten over examens en tentamens dien je eerst in bij de examencommissie. Daarna kunnen leerlingen terecht bij de Commissie van Beroep voor de examens. De Commissie van Beroep voor de examens oordeelt over beslissingen van de examencommissie en van examinatoren. Iedere instelling moet deze commissies hebben. De examencommissie bestaat meestal uit mensen van de instelling zelf. In de Commissie van Beroep voor de examens mogen wel mensen van de instelling zitten. Maar zij mogen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en geen lid zijn van de examencommissie.

Klacht via vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Heb je een klacht over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig lichamelijk geweld of geestelijk geweld? In sommige gevallen valt pestgedrag ook hieronder. Twijfel niet en neem altijd contact op met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Nieuwe wetgeving stelt klachtenregeling wettelijk verplicht

In het mbo zijn schoolbesturen nog niet wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van klachten in het mbo. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de behandeling van klachten nog niet helemaal op orde is. Ook beschikken niet alle onderwijsinstellingen over een klachtenregeling of een klachtencommissie. Naar verwachting treedt in het najaar van 2016 de nieuwe wetgeving in werking. Vanaf dat moment wordt de klachtenregeling in het mbo wettelijk verankerd.