Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 9 november 2020
Studenten en onderwijspersoneel in het mbo kunnen een klacht indienen. De precieze regels voor het indienen van een klacht vind je terug in de eigen klachtenregeling van de opleiding. Soms kan je als aankomend student ook al een klacht indienen. Een klacht indienen is laagdrempelig, bij geschillen zijn er ook andere meer formele mogelijkheden.
Update: Er is een nieuwe wet in de maak waardoor de rechtsbescherming van studenten in het mbo mogelijk aankomend schooljaar verandert. OCO past de informatie in dit artikel zo goed mogelijk aan als de wet daadwerkelijk ingaat.

Klacht, zorg van schoolbestuur

De klachtenregeling is verplicht in het mbo. Klachten worden serieus en zorgvuldig behandeld (art. 7.4.8a lid 1 WEB). De klachten worden altijd behandeld door een speciale klachtencommissie (art. 7.4.8a lid 3 WEB). Dit is verplicht. Het oprichten van deze commissie is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Klacht indienen, voor wie?

  • studenten, waaronder aanstaande studenten en oud-studenten
  • onderwijspersoneel (van docent tot schoonmaakpersoneel)
  • ouders of wettelijke verzorgers, mits de student zelf nog minderjarig is

Waarover kan je klagen?

Klachten kunnen gaan over beslissingen van de school, maar ook over hoe je bent behandeld of als de instelling de onderwijsovereenkomst niet nakomt.

Vereisten klachtenregeling, regels verschillen per school

De regels voor het indienen van een klacht verschillen per school. De regels zijn per school wel vastgelegd in de klachtenregeling. In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 7.4.8a lid 4 WEB).

  • welke klachtencommissie de klachten behandelt;
  • wie een klacht mogen indienen
  • de wijze waarop deze commissie werkt;
  • hoe je de klacht indient (via een brief of via een speciaal formulier)
  • de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
  • binnen welke termijn het oordeel wordt verwacht

Klacht indienen

De klachtenregeling is openbaar (art. 7.4.8a lid 5 WEB)De klachtenregeling staat meestal in de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw school. Lees in de klachtenregeling van de opleiding na binnen welke termijn je een klacht kan indienen en aan welke regels jouw klacht moet voldoen. 

Een klacht ‘verjaart. Dit betekent dat je een klacht in het onderwijs binnen een jaar moet indienen, nadat de klacht heeft plaatsgevonden (art. 9:8 lid 1 sub b Awb).

Oordeel over de klacht

Als je het oordeel over jouw klacht ontvangt, dan stopt de behandeling van de klacht. Tegen het oordeel van een klacht kan je geen beroep aantekenen bij de bestuursrechter (art. 9:3 Awb). Als student ben je dan aangewezen op de civiele rechter. 

Geen klacht, maar wat dan wél?

Bij een geschil over jouw onderwijsovereenkomst of als je het oneens bent met een besluit van de opleiding kan je niet in bezwaar of beroep bij de opleiding zelf. Bij geschillen zijn er wel andere meer formele mogelijkheden, zoals de civiele rechter. Je betaalt griffierecht om jouw geschil te laten behandelen. 

Van een besluit is meestal sprake als de beslissing gevolgen heeft, bijvoorbeeld een uitschrijving bij de opleiding of als je niet bent toegelaten

Bindend studieadvies

Een negatief bindend studieadvies is een schriftelijk besluit. Een student kan daartegen beroep instellen bij de commissie van beroep voor de examens van de instelling. Dat is ook altijd de beste stap. Eventueel dien je daarna een klacht in bij de klachtencommissie van de instelling. De opleiding kan dan leren van jouw klacht.

Weigering toelating tot opleiding

Studenten die niet tot een opleiding worden toegelaten, ontvangen de beslissing via een brief. Als dit ten onrechte is, dan kun je naar de civiele rechter om toelating af te dwingen. Het is wel slim om eerst de klachtenregeling te gebruiken, omdat een klacht laagdrempeliger is. Als je gelijk krijgt van de klachtencommissie en je wordt nog steeds niet toegelaten, dan kun je naar de civiele rechter.

Weigering toelating vanwege een handicap of chronische ziekte

Als je als student vindt dat de weigering tot toelating samenhangt met jouw beperking, dan kan je een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Je moet dan wel bewijzen dat je bent geweigerd vanwege jouw beperking.

Niet nakomen onderwijsovereenkomst door de opleiding

Als de opleiding de onderwijsovereenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld uitgevallen lessen niet vervangt of de kwaliteit van de lessen heel slecht is, dan kun je dit aankaarten met een klacht. Krijg je gelijk van de klachtencommissie, maar herstelt de opleiding de problemen voor jou niet. Je moet nog steeds naar de civiele rechter om de opleiding aansprakelijk te stellen. Het is in de praktijk wel moeilijk om te bewijzen dat je als student schade ondervindt door het niet nakomen van de onderwijsovereenkomst. Dit moet je dan zelf bewijzen. 

Klachten over toetsing en examinering

Klachten over examens en tentamens dien je eerst in bij de examencommissie. Daarna kunnen studenten terecht bij de Commissie van Beroep voor de examens. De examencommissie bestaat meestal uit mensen van de instelling zelf. De Commissie van Beroep voor de examens oordeelt over beslissingen van de examencommissie en van examinatoren. 

Klacht over geweld via vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Heb je een klacht over geweld in de vorm van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig lichamelijk geweld of geestelijk geweld? Twijfel niet en neem altijd contact op met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.