Hoe wordt het mbo gefinancierd?

De lumpsum staat voor de financiële bijdrage die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan Nederlandse ROC’s geeft. Dit totale bedrag wordt in één keer overgemaakt naar de onderwijsinstelling. Het bestuur van de instelling bepaalt zelf hoe dit geld wordt besteed. Scholen krijgen hierdoor meer onafhankelijkheid. Het ROC kiest zelf voor welke middelen ze het geld inzetten. Hoe wordt het vastgesteld? En wat betekent dat voor jou als student? In dit artikel lees je er meer over.

Lumpsum

De overheid stelt ieder jaar de lumpsumfinanciering vast voor het mbo. (Artikel 2.1.3. Vaststelling budgetten beroepsonderwijs) Onderwijsinstellingen stellen n.a.v. het schoolbeleid vast, afhankelijk van de situatie per school. Daarmee wordt het bedrag uitgegeven aan salarissen van docenten, bestuursleden en medewerkers. Maar ook aan overige kosten van de school zoals; huisvesting, digitale middelen en meubilair. Daarom is het belangrijk dat de school dit overzichtelijk in de gaten houdt.

Hoogte lumpsum

De lumpsumfinanciering is afhankelijk van twee onderdelen:

  • Het aantal studenten
  • Het aantal behaalde diploma’s

Aantal studenten

De lumpsumfinanciering per onderwijsinstelling wordt berekent aan de hand van het aantal studenten. Zodra je ingeschreven staat als student vanaf 1 oktober wordt er een berekening gemaakt van de totale financiering. Ook wordt er gekeken welke andere opleidingen je hebt afgerond in het verleden. Gemiddeld liggen de bedragen rond de 7.000 euro financiering per student in het mbo. (Artikel 2.2.2. Berekeningswijze)

Aantal diploma’s

Voor jou als student is het belangrijk om je diploma te halen. Ook de school verdient hieraan mee. Alle ROC’s zorgen voor een basisuitrusting om voor jou de leeromgeving te bieden die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan computers, boeken, lesmaterialen, uitrusting etc. De hoogte van de lumpsumfinanciering wordt daarom ook per jaar bepaald door het aantal behaalde diploma’s van de onderwijsinstelling. Specifiek de diploma’s die vallen onder; basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding. (Artikel 2.3.2. Berekening rijksbijdrage )

Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Lumpsumfinanciering in het mbo betekent een bedrag afkomstig vanuit de overheid om het onderwijs te financieren. De hoogte van deze financiering hangt daarom af van het aantal leerlingen en het aantal behaalde diploma’s. Ook in het mbo. Schoolbesturen beslissen zelf waaraan ze hun lumpsumbudget uitgeven. Dit geeft de school vrije onafhankelijkheid. Zolang ze maar wel de verantwoording en administratie vastleggen in de jaarrekening aan het Ministerie van OCW.

Extra individuele bijdrage

Als je student bent moet je je ook aan regels houden binnen de school. Dit geldt ook voor de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven. Voor alle ROC’s zijn kwaliteitsafspraken gemaakt. Alle onderwijsinstellingen krijgen extra budget en middelen binnen de onderwijsinstelling. In het bijzonder voor professionalisering, terugdringen van voortijdig schoolverlaten, bevorderen van de kwaliteit de beroepspraktijkvorming en onderwijsvernieuwing.

Controle onderwijsinspectie

Iedere ROC moet een jaarverslag hebben. Daarmee legt het bestuur uit waaraan ze het geld hebben uitgeven. De onderwijsinspectie is de externe toezichthouder aan wie het bestuur de verantwoording hoort af te leggen. De onderwijsinspectie heeft daarom een aantal taken om het onderwijs te controleren (Artikel 3. Taken). Enkele voorbeelden zijn, het bevorderen van de kwaliteit in het onderwijs of het naleven van de wetgeving binnen het ROC. Ook kunnen ze sparen of extra budget aanvragen voor investeringen of fusies om het onderwijs te verbeteren. De scholen geven elk jaar hun budget uit aan het onderwijsprogramma.