Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 4 augustus 2019
De lumpsum is de financiële bijdrage die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan Nederlandse ROC’s geeft. Dit totale bedrag wordt in één keer overgemaakt naar de onderwijsinstelling. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal studenten en het aantal behaalde diploma’s. Het bestuur van de instelling bepaalt zelf hoe dit geld wordt besteed. Scholen krijgen daarom meer onafhankelijkheid. De school kiest zelf voor welke middelen ze het geld inzetten afhankelijk van wat er nodig is voor de school en student om optimaal te presteren.

De overheid stelt ieder jaar de lumpsumfinanciering vast voor het mbo. (Artikel 2.1.3. Vaststelling budgetten beroepsonderwijs) Onderwijsinstellingen stellen n.a.v. het schoolbeleid vast, afhankelijk van de situatie per school. Daarmee wordt het bedrag uitgegeven aan salarissen van docenten, bestuursleden en medewerkers. Maar ook aan overige kosten van de school zoals; huisvesting, digitale middelen en meubilair. Ook is er extra budget beschikbaar voor bijvoorbeeld het schoolnoodhulpplan; studenten of ouders die het niet breed hebben kunnen in aanmerking voor zo’n plan. Daarom is het belangrijk dat de school dit overzichtelijk in de gaten houdt.

Hoogte lumpsum

De lumpsumfinanciering is afhankelijk van twee onderdelen:

  • Het aantal studenten
  • Het aantal behaalde diploma’s

Aantal studenten

De lumpsumfinanciering per onderwijsinstelling wordt berekent aan de hand van het aantal studenten. Zodra je ingeschreven staat als student vanaf 1 oktober is er een berekening gemaakt van de totale financiering. Gemiddeld liggen de bedragen rond de 7.000 euro financiering per student in het mbo. (Artikel 2.2.2. Berekeningswijze)

Aantal diploma’s

Als jij je diploma behaalt verdient de school hieraan mee, afhankelijk van de opleiding ontvangt het ROC hierbij nog een extra bedrag. Dit valt onder het resultaatafhankelijke budget, dat wordt verdeeld op basis van de door de mbo-instellingen bereikte resultaten op de thema’s vsv, studiewaarde en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Ook wordt er gekeken welke andere opleidingen je hebt afgerond in het verleden. De hoogte van de lumpsumfinanciering wordt daarom ook per jaar bepaald door het aantal behaalde diploma’s van de onderwijsinstelling. Specifiek de diploma’s die vallen onder; basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding. (Artikel 2.3.2. Berekening rijksbijdrage )

Ontstaan van lumpsumfinanciering

Lumpsumfinanciering is ontstaan en geschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en het Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB). Hierin zijn de bepalingen, bedragen en percentages opgenomen op basis van de rijksbijdrage en aanvullende bekostigingen. Er zijn drie algemene indicatoren die vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) worden gezien als uitgangspunt.

Financieren

De Minister is verantwoordelijk voor de financiering van het middelbaar onderwijs door lumpsumbekostiging van de onderwijsinstellingen. Daarmee is de toegankelijkheid van het onderwijs makkelijker gemaakt.

Stimuleren

De Minister stimuleert specifieke beleidsonderwerpen door het verstrekken van aanvullende bekostiging, subsidies, en de inzet van andere instrumenten zoals overleg, voorlichting, kwaliteitsafspraken en wet- en regelgeving.

Regisseren

De Minister vult haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in via een regisserende rol. De normeisen van kwaliteit zijn daarom vastgelegd in wet- en regelgeving Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving.

Extra individuele bijdrage

Als je student bent moet je je ook aan regels houden binnen de school. Dit geldt ook voor de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven. Voor alle ROC’s zijn kwaliteitsafspraken gemaakt. Alle onderwijsinstellingen krijgen extra budget en middelen binnen de onderwijsinstelling. In het bijzonder voor professionalisering, terugdringen van voortijdig schoolverlaten, bevorderen van de kwaliteit de beroepspraktijkvorming en onderwijsvernieuwing.

Controle onderwijsinspectie

Iedere ROC moet een jaarverslag hebben. Daarmee legt het bestuur uit waaraan ze het geld hebben uitgeven. De onderwijsinspectie is de externe toezichthouder aan wie het bestuur de verantwoording hoort af te leggen. De onderwijsinspectie heeft daarom een aantal taken om het onderwijs te controleren (Artikel 3. Taken). De scholen geven elk jaar hun budget uit aan het onderwijsprogramma.