Mag een school zonder toestemming van ouder(s) een zorgmelding doen?

Geplaatst door OCO op 14 maart 2024
Ja, een school mag zonder toestemming van ouders een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Wel moet de school van tevoren in gesprek gaan met de ouders en/of leerling en ze hierover informeren. Als een leerling in acuut gevaar is, hoeft dit gesprek niet eerst plaats te vinden. Dan mag de school gelijk een melding doen en de politie inschakelen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

In de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (art. 4b WPO en art. 3.41 WVO) staat een stappenplan dat professionals moeten volgen als zij vermoeden dat er bij een kind sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld of verwaarlozing. Voor sommige beroepsgroepen is de meldcode verplicht, onder wie voor schoolmedewerkers. In sommige gevallen doet de school na het doorlopen van het stappenplan een zorgmelding bij Veilig Thuis.

Eerst overleg, daarna zorgmelding

De school is verplicht om een melding te maken bij Veilig Thuis als ze denkt dat dit nodig is. Hiervoor is geen toestemming van de ouder(s) en/of leerling nodig. De school moet ouders en/of leerling wel van tevoren uitnodigen voor een gesprek. Hierin licht de school toe wat de zorgen zijn en en dat ze overweegt een melding te doen.

Alleen als er echt acuut gevaar is, kan zonder te overleggen direct melden en zelfs de politie inschakelt worden. Denk bijvoorbeeld aan zedenmisdrijven (art. 4a lid 1 WPO en art. 3.39 lid 1 WVO)

Adviesvraag in plaats van zorgmelding

Soms kan het zijn dat de school eerst anoniem advies vraagt aan Veilig Thuis. Bijvoorbeeld als een lerarenteam niet weet welke stap het beste genomen kan worden. Hierover hoeft niet overlegd te worden met de ouders en/of leerling.

Na de zorgmelding

Veilig Thuis behandelt zorgmeldingen. Per situatie wordt geprobeerd om een oplossing te vinden. Het doel is altijd om de jongere te beschermen en te zorgen dat het thuis weer veilig wordt.