Matching

Geplaatst door OCO op 10 juni 2009

Matching is de technologie om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Hoogwaardige matching doet dit wederkerig: bij ouder en school is over en weer sprake van vraag en aanbod. Matchingtechnologie is op drie essentiële momenten voor het bepalen van de schoolkeuze inzetbaar: bij het peilen van de vraag in groep 7, bij de oriëntatie als voorbereiding op het bezoeken van open dagen en bij de uiteindelijke aanmelding en plaatsing.

Peilingsinstrument

DMO heeft n.a.v. de lotingen en het debat vorig schooljaar onderzocht of een peiling van de vraag in groep 7 (naar gymnasiumplaatsen) haalbaar was. Dat was het bij de toenmalige stand van de techniek niet. Als de uitslagen van de entreetoetsen met de voorlopige schooladviezen ingevoerd worden in ELKK zou dat met inzet van matching-technologie waarschijnlijk wel tot interessante indicaties over de ontwikkeling van de vraag kunnen leiden. Zeker als daar ook een kleine enquete aan wordt toegevoegd waarin de belangstelling gepeild wordt voor bijvoorbeeld, gymnasium, tweetalig onderwijs, technasium, onderscheidende mogelijkheden binnen het vmbo, sport-, dans- of kunstklassen.

Oriëntatie

Ook kan matching bijdragen aan het verminderen van de toeloop op de meest populaire scholen. Dat kan door de matching-technologie niet alleen in te zetten bij de aanmelding maar ook bij de oriëntatie: dan toont het systeem welke scholen voldoen aan opgegeven wensen en eisen. Dat kan ouders en leerlingen over de drempel trekken om ook eens andere dan de meest bekende scholen te bezoeken bij de open dagen. OCO is graag bereid om bij deze toepassing een bijdrage te leveren.

Aanmelding en plaatsing

De ouder zoekt een school die aansluit op de opvoedingswensen van de ouder en bij de voorkeuren van het kind (vraag) en daarbij is de ouder gebonden aan schooladvies en cito-score (aanbod). De school heeft een aantal plaatsen van een bepaald schooltype beschikbaar (aanbod) waarvoor het leerlingen zoekt met bepaalde kenmerken (vraag) zoals minimaal het vereiste schooladvies/citoscore.

Voorkeuren

Het mag duidelijk zijn dat naarmate extra’s zoals een sportklas of tweetalig onderwijs een rol spelen, matching meer mogelijkheden biedt. Zo kunnen bijvoorbeeld ook reisafstand, richting, of ouderbijdrage een rol spelen bij matching. De enige voorwaarde is dat matching de kansen van ouders en leerlingen die geen voorkeuren wensen op te geven niet verslechtert, anders zouden ouders terecht bezwaar kunnen maken tegen matching.

Optimale verdeling resterende plaatsen

Zoals sceptici aangaven zal ook matching weinig kunnen veranderen aan het feit dat sommige scholen gewilder zijn dan anderen. Matching zal waarschijnlijk wel iets kunnen veranderen aan het gegeven in de huidige Kernprocedure dat na uitloting op de school van eerste keuze weinig scholen overblijven die overeenkomen met het zoekprofiel. Matching combineert het voordeel dat scholen uiteindelijk slechts één aanmelding per leerling in behandeling hoeven te nemen met de mogelijkheid om meerdere voorkeuren op te geven. De matchingscomputer verdeelt bij uitloting de resterende plaatsen op optimale wijze over de opgegeven voorkeuren.

Geen dwang

Belangrijk is dat matching niet tot (perceptie van) dwang leidt. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat de matchingscomputer leerlingen niet verdeelt over scholen die niet als voorkeur zijn opgegeven. Of door de mogelijkheid te bieden wel of niet te kiezen voor het zoeken naar een school die voldoet aan een opgegeven zoekprofiel wanneer de opgegeven voorkeursschool niet beschikbaar is. Denkbaar is ook dat indien er geen plaats is op de scholen van opgegeven voorkeur een ouder aan kan kruisen een plek op een school voor openbaar onderwijs van voldoende kwaliteit te wensen. Waarschijnlijk is ook een opt-out optie nodig waarbij ouders kunnen aangeven dat ze zelf verder willen zoeken indien hun kind niet door de computer volgens hun voorkeur geplaatst kan worden. Vanzelfsprekend is transparantie bij het ontwikkelen en toepassen van de matchingscriteria essentieel voor het vertrouwen van ouders.

Meer artikelen over Blog