Nieuw in de Kernprocedure 2011-2012

Geplaatst door OCO op 23 september 2011

Basisschool onderbouwt advies bij (veel) hoge(re) Cito
Met ingang van dit jaar geldt een nieuwe afspraak met betrekking tot het geven van advies. Als een leerling een Cito-score behaalt die behoort tot een hoger niveau dan het basisschooladvies dat is gegeven, dan neemt de basisschool het initiatief om met de ouders/leerling te bespreken of dit advies wordt aangepast. Als de basisschool besluit het advies niet aan te passen, dan moet ze dit onderbouwen tegenover de ouders/leerling en de toekomstige VO-school. Deze onderbouwing wordt vermeld in het Oki-doc.

Behandelwijze overleggebied VWO-advies aan VO-school
De behandelwijze van een leerling met een VWO-advies in het overleggebied (Cito-score tussen 539 en 545) wordt aangepast. De VO-school bepaalt wanneer aanvullend onderzoek vereist is. Dit betekent dat een VO-school zonder dat er overleg plaatsvindt kan bepalen dat een leerling met een Cito-score in het overleggebied aanvullend onderzoek moet ondergaan. Een vereiste hiervoor is wel dat elke VO-school in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs en in de schoolgids vermeldt vanaf welke Cito-score in het overleggebied aanvullend wordt getoetst.

Voorrangsregels verantwoordelijkheid van VO-school
Het voorstel van het OSVO om gezamenlijke afspraken over voorrangsregels af te schaffen geldt met ingang van dit jaar. Vanaf dit jaar mogen VO-scholen zelf bepalen of zij wel of geen voorrangsregels toepassen. De gezamenlijke besturen in het basisonderwijs betreuren deze nieuwe regel. Zij vinden dat dit de transparantie en eenduidigheid in de toelating belemmert.

Percentage hardheidsclausule aan VO-school
De hardheidsclausule betreft het verlenen van voorrang aan leerlingen op basis van zwaarwegende sociale en/of medische omstandigheden. De omvang van deze clausule is standaard 2% van het beschikbare aantal plaatsen. Vanaf heden is het voor VO-scholen mogelijk om een hoger percentage te hanteren. Wel moet dit worden aangegeven op de eigen scholenpagina in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs.

Geschillencommissie wordt adviescommissie
Tot op heden was er een geschillencommissie binnen de kernprocedure. Volgens het OSVO kan hier geen sprake van zijn omdat elke individuele school de verantwoordelijkheid heeft om een eigen klachtencommissie te hebben. De geschillencommissie is met ingang van dit jaar omgezet in een adviescommissie. Deze commissie behandelt klachten die te maken hebben met de uitvoering van de kernprocedure. Als het nodig is brengt de commissie een advies uit.

VO-school verantwoordelijk voor aanvullende toelatingscriteria
Het OSVO heeft besloten dat het individuele schoolbestuur verantwoordelijk is voor het vaststellen van eventuele aanvullende toelatingscriteria. Wanneer een VO-school aanvullende toelatingscriteria hanteert moet dit beschreven staan op de eigen scholenpagina in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs.

Gezamenlijke afspraken in ‘De Kaarten Uitgelegd’
In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) staan de gezamenlijke afspraken die de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs hebben gemaakt. In ‘De Kaarten Uitgelegd’ hebben het OSVO en de gemeente Amsterdam deze afspraken genoteerd. De gemaakte keuzes en afspraken gaan onder andere over:
• Verlichting van de lotingproblematiek in Centrum/Zuid;
• Herkenbare en onderscheidende profilering van scholen;
• Levenskrachtige onderwijseenheden;
• Aantrekkelijke schoolgebouwen.

Gezamenlijke voorlichting PO en VO

Tot op heden was het zo dat voorlichting over de kernprocedure voor PO en VO gesplitst was. Enkele scholen hebben aangegeven dat ze graag gezamenlijk over de kernprocedure spreken. DMO heeft daarom besloten om PO en VO dit jaar voor beide bijeenkomsten uit te nodigen.

Tijdpad Kernprocedure
De toetsdata voor de leerachterstandentest wordt aangepast. Ook wordt data vastgelegd voor het opsturen van de leerachterstandentest aan ABC Atlas.

De 1e aanmeldronde start later dan vorig jaar in verband met de late voorjaarsvakantie. De behandelperiode in de 1e aanmeldronde is daarom een week ingekort in vergelijking met vorig jaar. Ouders en leerlingen krijgen binnen een maand na aanmelding een plaatsingsbericht. De 1e aanmeldronde duurt net als vorig jaar twee weken. De Cito-uitslag wordt bekend in de 1e aanmeldweek.

De informatiemarkt voor leerlingen die tijdens de 1e ronde geen plek hebben gevonden wordt dit komend jaar gehouden op woensdag 11 april. De 2e behandelronde sluit één week voor de meivakantie. Leerlingen die nog niet geplaatst zijn krijgen voor de meivakantie duidelijkheid over het vervolgtraject.

Meer artikelen over Blog