Wat is de Kernprocedure?

Geplaatst door Lidewij Koren op 7 maart 2024
In de Kernprocedure staan afspraken tussen de gemeente Amsterdam en schoolbesturen over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Deze afspraken gelden voor alle leerlingen die in Amsterdam naar het voortgezet onderwijs gaan. Een van de doelen van de Kernprocedure is dat het proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsing helder en eerlijk verloopt. De gemeente en schoolbesturen evalueren dit jaarlijks en passen de procedure zo nodig aan.

Overstap van basisschool naar middelbare school

Een goede overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amsterdam hier afspraken over gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kernprocedure 2024Kernprocedure 2024. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

Na in principe acht schooljaren maken leerlingen de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Dit is vaak een spannende tijd voor hen omdat ze de doorstroomtoets maken, het basisschooladvies krijgen en op zoek gaan naar een middelbare school.

Waarom de Kernprocedure?

In de Kernprocedure staan vier doelen:

  • Passend basisschooladvies

Een leerling moet terechtkomen op een VO-school die het beste aansluit op zijn mogelijkheden, ambities en verdere opleidings- en beroepswensen. Daarom is het van belang dat de leerling een passend basisschooladvies krijgt van de leerkracht. Daarnaast moet de overgang pedagogisch en onderwijskundig een doorgaande lijn vormen.

  • Kwalitatief hoogwaardige behandeling

Het tweede doel van de Kernprocedure is dat de VO-school elke aangemelde, of door de Centrale Loting en Matching geplaatste, leerling zorgvuldig behandelt. Naast de procedurele check op het basisschooladvies en de onderbouwing hiervan, moet de VO-school elke leerling op een hoogwaardige manier behandelen om tot een definitieve plaatsing te komen op een passende school.

  • Transparant proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsing

Het derde doel is dat de Kernprocedure het proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsing helder en zo eerlijk mogelijk laat verlopen. Ouders en leerlingen moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie krijgen over het samenstellen van de voorkeurslijst en het toelatingsbeleid op de VO-scholen. Bovendien weten PO- en VO-scholen welke procedures zijn afgesproken en houden zij zich hieraan.

  • Verzameling van gegevens rondom de schoolkeuze

Ten vierde moet de procedure aan verschillende partijen gegevens verschaffen rondom het keuzeproces. Op die manier kan de procedure worden geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord. Ook kunnen de gezamenlijke bestuurlijke partijen stedelijk beleid formuleren, evalueren en waar nodig aanpassen.

Voor wie geldt de Kernprocedure?

De Kernprocedure geldt voor alle leerlingen die de overstap maken naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, onder wie:

  • Leerlingen die de overstap maken naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een school voor praktijkonderwijs (PrO);
  • Leerlingen die de overstap maken van een basisschool buiten Amsterdam naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

In het Tijdpad Kernprocedurestaan belangrijke data voor het schooljaar 2023-2024.

Jaarlijkse evaluatie 

Jaarlijks evalueren de schoolbesturen en de gemeente de Kernprocedure. Hierin nemen zij de inbreng van ouders ook mee. Daarnaast stellen zij opnieuw een procedure vast. Heeft u punten ter verbetering? Neem dan contact op met OCO.

Kernprocedure 2024 met acht bijlagen