Wat is de Kernprocedure?

Geplaatst door Lidewij Koren op 21 december 2020
De Kernprocedure is een afspraak tussen de gemeente en de scholen in Amsterdam over toelating en inschrijving van leerlingen bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs. De regels uit de Kernprocedure gelden voor alle leerlingen die in Amsterdam naar het voortgezet onderwijs gaan. De scholen hebben toegezegd zich te houden aan de regels uit de Kernprocedure.

Overstap

Na in principe 8 schooljaren stappen leerlingen over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit is vaak een spannende tijd: de Entreetoets wordt afgenomen, het basisschooladvies wordt gegeven en de Centrale Eindtoets wordt gemaakt. Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. In Amsterdam hebben de basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente afspraken gemaakt over de overstap tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kernprocedure (zie voor download de link onderaan deze pagina).

Waarom de Kernprocedure?

In de Kernprocedure worden vier doelen genoemd:

 1. Zo goed mogelijke advisering door de basisschool

  Een goed basisschooladvies is belangrijk. Dit advies is bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Een leerling dient terecht te komen op een VO-school met het onderwijs dat het beste aansluit op de mogelijkheden, ambitie en verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling. De overgang hoort zowel pedagogisch als onderwijskundig (of didactisch) een doorgaande lijn te vormen.

 2. Kwalitatief hoogwaardige behandeling door de school voor voortgezet onderwijs

  Het tweede doel van de Kernprocedure is dat de VO-school elke aangemelde, of door de Centrale Loting & Matching geplaatste, leerling zorgvuldig behandelt. Naast de procedurele check op het basisschooladvies en de volledige en corresponderende onderbouwing hiervan, wordt elke leerling met diens eventuele ondersteuningsvraag op een hoogwaardige manier behandeld om tot een definitieve plaatsing te komen op een passende VO-school.

 3. Transparant proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsing

  Het derde doel is dat de Kernprocedure het proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsing helder en zo eerlijk mogelijk laat verlopen. Voor ouders en leerlingen wil dat zeggen dat zij duidelijke informatie krijgen over het samenstellen van de voorkeurslijst en het toelatingsbeleid op de VO-scholen. PO- en VO-scholen weten welke procedures zijn afgesproken en houden zich hieraan.

 4. Verzameling van gegevens rondom de schoolkeuze

  Ten vierde dient de Kernprocedure aan verschillende partijen gegevens te verschaffen rondom het keuzeproces, zodat er gedegen kan worden geëvalueerd, bijgesteld en evt. verantwoord. Ook kunnen de gezamenlijke bestuurlijke partijen stedelijk beleid formuleren, evalueren en waar nodig aanpassen.

Voor wie geldt de Kernprocedure?

De Kernprocedure geldt voor alle leerlingen die de overstap maken naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De Kernprocedure geldt ook voor leerlingen die de overstap maken naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een school voor praktijkonderwijs (PrO). De Kernprocedure geldt eveneens voor leerlingen die de overstap maken van een basisschool buiten Amsterdam naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Jaarlijkse evaluatie

De Kernprocedure wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. De inbreng van ouders wordt ook meegenomen. Heeft u punten ter verbetering? Neem dan contact op met OCO.

Download

Bekijk de downloadbaar pdf-bestand van de Kernprocedure 2021 en van het Tijdpad Kernprocedure 2021.