OCO bezoekt ouders Paulusschool

Geplaatst door OCO op 5 februari 2010

OCO sprak afgelopen donderdag 4 februari met circa 20 ouders van de Paulusschool in stadsdeel Bos en Lommer. Het thema van de ouderbijeenkomst was: “Rechten en Plichten van Ouders”. Een medewerker van OCO legde uit met welke vragen ouders OCO kunnen bellen of mailen.

Ongerust
Enkele ouders gaven aan zich ongerust te maken vanwege de negatieve publiciteit over hun school die de afgelopen tijd in de media verscheen. Heeft dat nadelige gevolgen voor mijn kind(eren)? Hoe kan ik als ouder mijn stem laten horen? Mogen de ouders mee beslissen in hoe het budget wordt besteed door de school?

Besproken werd dat je vragen aan de leerkracht of directie kan je het best op papier (of per mail) kunt zetten. En deze op een rustig moment bespreken tijdens een vooraf gemaakte afspraak. Als je invloed wilt hebben op het beleid van de school of inspraak wilt hebben in hoe budgetten besteed worden, kun je je wenden tot de mr (medezeggenschapsraad). Elke school heeft een mr. In deze raad zitten 50% leden die namens de ouders advies- en instemmingsrecht hebben op elk belangrijk besluit dat de schooldirectie neemt.

Meepraten
Ouders van de Paulusschool geven aan bang te zijn dat de aandacht voor de kwaliteit van de school pas merkbaar zal zijn over een paar jaar, als hun kind alweer van school af is. Verder vroegen de ouders zich af hoe de ouderraad efficiënter kan worden. Dus niet alleen kerstbomen versieren, maar ook meepraten over belangrijke zaken die op school plaatsvinden. Zoals de kosten van het overblijven, en het verdelen van de overblijfleerlingen naar onder- en bovenbouwleeftijd. Andere vragen aan OCO waren: waarom toetst deze school het onderdeel Wereldoriëntatie bij de cito-toets? En als dit onderdeel niet meetelt in de score van de Eindtoets Basisonderwijs, waarom worden onze kinderen er dan wel mee belast? Wordt er voor dit onderdeel ook geoefend?

Cito-toets
Bij de cito-toets wordt gekeken naar de onderdelen taal, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Sommige scholen kiezen ervoor om Wereldoriëntatie (vergelijkbaar met maatschappijleer, geschiedenis, cultuur) als aanvullend onderdeel te toetsen. Dit levert de school extra inzicht in hoe ver kinderen in groep 8 zijn op dit deelgebied. Het is echter geen basisvaardigheid. Dit onderdeel wordt niet op alle basisscholen afgenomen. Ook wordt er niet op alle scholen met leerlingen geoefend voor de cito-toets. Als ouder heb je het recht de resultaten in te zien. Als je toch nog vragen hebt over het beleid van jouw school rondom deze toets, kun je die neerleggen bij de mr.

Boekje rechten en plichten
De ouders kregen het boekje ‘Rechten & Plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs’ mee naar huis. Dit boekje is in digitale vorm van deze website te downloaden. De ouders van de Paulusschool zien OCO graag een keer terug om verder te praten.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog