Uitnodigingsbrief ouderavond onderwijskwaliteit CC Einstein

Geplaatst door OCO op 15 juni 2012

Geachte ouder of verzorger,

Graag nodigen wij u uit om in gesprek te gaan met de school en andere ouders over de onderwijskwaliteit op CC Einstein op een extra ouderavond op woensdagavond 20 juni van 19.00 -20.30 uur.

Gesprek tussen ouders en school is waardevol
Onze school behaalde de afgelopen jaren goede resultaten, maar dit jaar viel de score in groep 8 lager uit en trokken kritische ouders aan de bel bij de directie en het bestuur. Het is goed als ouders en school met elkaar in gesprek gaan over de schoolresultaten en de onderwijskwaliteit. Dat is de reden dat het schoolbestuur en de directie graag meewerken aan deze extra ouderavond.

Aanwezigen
De avond zal worden begeleid door de Onderwijs Consumenten Organisatie en Parents United. Jaap van der Aa, algemeen directeur (a.i.) van Stichting Westelijke Tuinsteden (het schoolbestuur) zal iedereen welkom heten en de avond afsluiten. Directeur Ria Koning en adjunct-directeur Doreen Groot, de IB-ers en een aantal leerkrachten zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in alle groepen.

PROGRAMMA

1. Kwaliteitsgegevens
Uitleg
Vergelijking van Amsterdam kwaliteitsgegevens en scores Einsteinschool.
Discussie
Vragen de scores van dit jaar om verandering?

2. Werkwijze school
Uitleg
Binnen een klas krijgen kinderen op basis van toetsresultaten leerstof op verschillende niveaus.
Discussie
Wordt deze werkwijze duidelijk genoeg besproken met ouders?

3. Communicatie en ouderbetrokkenheid
(Afhankelijk van het aantal aanwezige ouders vind dit gedeelte van de avond in groepjes plaats.)
Uitleg
De school heeft allerlei instrumenten om in te zetten voor de communicatie en om de ouderbetrokkenheid te bevorderen zoals de schoolgids, de nieuwsbrief, de ouderavonden, de rapportgesprekken, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
Discussie
Werkt de communicatie? Zijn problemen bespreekbaar? Spreken school en ouders hun verwachtingen uit? Voelen ouders en school zich gezien en gehoord? Hoe kunnen ouders en school de samenwerking verbeteren?

Als voorbereiding op de avond vragen wij u om een mini-enquête (met 5 vragen) in te vullen.

Wij hopen op uw komst!

Mohamed El Kaddouri, woordvoerder kritische oudergroep CC Einstein
Menno van de Koppel, Onderwijs Consumenten Organisatie
Leila Frindi, Parents United
Directie CC Einstein

Meer artikelen over Blog