Slechte kwaliteit speciaal onderwijs schokt ouders

Geplaatst door OCO op 16 mei 2007

De slechte kwaliteit van het speciaal onderwijs in Nederland bezorgt ouders van kinderen met een handicap veel kopzorgen. De CG-Raad, koepel van organisaties van ouders met een gehandicapt en chronisch ziek kind, schrikt van de slechte kwaliteit van het speciaal onderwijs zoals die door de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Onderwijsverslag is vastgesteld. De Onderwijsinspectie stelt dat de problemen in het speciaal onderwijs ernstig en hardnekkig zijn. Zowel in het speciaal basisonderwijs (SBO, voorheen LOM of MLK geheten) als in scholen voor leerlingen met gedragsproblemen (cluster 4), blijkt dat het onderwijs onvoldoende is afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.

Helft speciaal onderwijs voor gedragsproblemen ondermaats
Meer dan de helft van alle scholen voor kinderen met gedragsproblemen is onder verscherpt toezicht geplaatst. De scholen lukt het niet uit de leerlingen te halen wat er in zit. De begeleiding en het volgen van de vorderingen van individuele scholieren schieten op veel scholen tekort. Slechts de helft van de scholen voor leerlingen met gedragsproblemen stelt een handelingsplan waar ouders mee kunnen instemmen. 49% van de scholen gebruikt een samenhangend systeem om de leerling te volgen en in slechts 30% komen de leerinhouden overeen met wat is afgesproken in het handelingsplan. Slechts 38% van deze scholen levert voldoende kwaliteit, aldus de Inspectie.

Rugzakleerlingen
De Onderwijsinspectie heeft ook gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een rugzak in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Ook hier blijken de handelingsplannen ontoereikend om aan de hulpvraag van de leerling te voldoen. Opnieuw blijkt het onderwijs niet afgestemd op de behoeften van de leerling.

Gewenste verbeteringen
Dit zijn harde oordelen over schoolsystemen die kinderen moeten ondersteunen om volwaardig in de samenleving mee te doen. In de ogen van ouders is van passend onderwijs aan hun kinderen natuurlijk helemaal geen sprake wanneer handelingsplannen niet samen met ouders zijn opgesteld of sowieso van onvoldoende kwaliteit zijn.

De CG-Raad pleit voor

  • een standaard voor het meetbaar en resultaatgericht formuleren van een handelingsplan
  • meer aandacht voor scholing en nascholing van docenten
  • heldere verdeling van verantwoordelijkheden bij de begeleiding van leerlingen en het invullen van een handelingsplan
  • betere ondersteuning van ouders.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog