Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Geplaatst door IH op 20 september 2014
Primair onderwijs en basisonderwijs, deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch betekenen de termen niet hetzelfde. Sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs op 1 augustus 1998 is primair onderwijs de officiële, overkoepelende term voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Primair onderwijs: basisonderwijs

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn verschillende soorten scholen waarop basisonderwijs wordt gegeven: openbare basisscholen, basisscholen voor bijzonder onderwijs (onderwijs vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging) en algemeen bijzondere scholen (neutraal qua geloof en opgericht vanuit een pedagogische visie). Vroeger waren onderwijsconcepten zoals de montessoridalton-, jenaplan– en vrijescholen voorbehouden aan algemeen bijzondere scholen, tegenwoordig zijn er ook veel openbare of bijzondere scholen met zo’n onderwijsconcept.

Sinds augustus 2014 moeten scholen zorgen dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek krijgt. Dit heet passend onderwijs. Op welk schooltype dit plaatsvindt is afhankelijk van de behoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school. Passend onderwijs kan in het basisonderwijs plaatsvinden, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

Primair onderwijs: speciaal basisonderwijs

Kinderen die meer hulp nodig hebben met leren en opvoeding dan in het basisonderwijs kan worden geboden, kunnen naar het speciaal basisonderwijs. Dit valt ook onder het primair onderwijs. Op scholen waar speciaal basisonderwijs wordt gegeven, zijn de groepen leerlingen doorgaans kleiner en zijn er meer deskundigen voor de begeleiding van de leerlingen.

Primair onderwijs: speciaal onderwijs

Het derde soort onderwijs dat onder primair onderwijs valt, is speciaal onderwijs. De scholen voor Speciaal Onderwijs kunnen worden opgedeeld in vier clusters. Het eerste cluster omvat scholen voor kinderen met een visuele beperking. Het tweede cluster omvat scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden. Scholen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen vallen onder het derde cluster. Cluster vier tenslotte omvat scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen (anders dan met een lichamelijke handicap). Kinderen op speciale scholen krijgen dezelfde vakken als op een gewone basisschool.

Vakken in het primair onderwijs

Een aantal vakken in het primair onderwijs zijn wettelijk verplicht. Aan deze vakken zijn kerndoelen verbonden. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het einde van de basisschool moet weten. Hiernaast worden ook vakken gegeven die niet verplicht zijn.

Verplichte vakken zijn:

  • Nederlandse taal;
  • Engelse taal;
  • Rekenen en Wiskunde;
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting);
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid);
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen).