Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Niet alle ouders weten dat er een verschil is tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Als het al bekend is bij ouders, is het vaak niet duidelijk wat dit verschil precies inhoudt. Zelfs scholen gebruiken de termen wel eens door elkaar.

Wat is het speciaal onderwijs?

Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in vier clusters:

 • Cluster 1

  Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);

 • Cluster 2

  Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;

 • Cluster 3

  Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;

 • Cluster 4

  Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Wat is speciaal basisonderwijs?

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder het reguliere onderwijs. Op scholen voor speciaal onderwijs geldt de Wet op de Expertise Centra (WEC). Op scholen voor speciaal basisonderwijs geldt de Wet op het Primair Onderwijs. Eén op de vijfenveertig leerlingen heeft leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen en redt het daarom niet op de reguliere basisschool (cijfers uit 2016). Die leerlingen gaan naar het speciaal basisonderwijs. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat speciaal basisonderwijs volgt gedaald.

Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Leerlingen worden minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan krijgen extra ondersteuning om de onderwijsdoelen te bereiken.

In het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. Kerndoelen bepalen het onderwijsaanbod en het niveau van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Soms lukt dit niet. Dan kan een leerling doorstromen naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs op 1 augustus 2014 is de manier waarop de verwijzing naar speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verloopt veranderd. Deze verwijzing verloopt nu via het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in Amsterdam. Een onderwijsadviseur, die onafhankelijk is van de school en het samenwerkingsverband, kijkt naar de best passende school voor uw kind, in samenwerking met u als ouder. De onderwijsadviseurs zijn verdeeld over de verschillende delen van Amsterdam. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u een lijst met onderwijsadviseurs, hun contactinformatie en de regio waarbinnen ze werken.

One Trackback