Is sponsoring van scholen toegestaan?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 augustus 2015
Sponsoring in het onderwijs is toegestaan. Donaties van sponsors worden aanvaard door de medezeggenschapsraad van de school. Sponsorgeld of donaties moeten passen binnen het eigen schoolbeleid. De school mag ook niet afhankelijk zijn van een donatie van een bedrijf.

Wat houdt sponsoring van een school in?

Sponsoring van scholen houdt in dat scholen geld, producten of diensten aannemen om extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren of bekostigen. Vaak gaat het om producten of activiteiten waar de school zelf geen financiële middelen voor heeft.

Donatie of sponsorgeld

Sponsoring kan plaatsvinden in de vorm van een donatie van de supermarkt voor het organiseren van het schoolfeest, maar ook door een winkel die materiaal aanlevert voor de sportdag. Vaak wordt de naam van de sponsor of donateur vermeld, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van de school of bij de afsluiting van de activiteit. Sponsoring komt ook voor door een donatie van producten, zoals computers of tablets. Het merk staat vermeld op de producten. Het bedrijf maakt reclame richting ouders.

Sponsoring toegestaan via medezeggenschap!

Sponsoring op school is toegestaan. Eventuele sponsoring verloopt altijd na instemming van de medezeggenschapsraad (hierna: MR) (art. 10 lid f WMS). Het gaat namelijk altijd over een materiële of financiële bijdrage. De MR aanvaardt een aanbod voor sponsoring. Er moet ook beleid voor sponsoring op school zijn. De MR moet altijd de afweging maken of sponsoring door een bedrijf niet strijdig is met het eigen schoolbeleid en welke gevolgen sponsoring heeft. Een donatie van tablets met digitale leermiddelen mag niet zomaar alle schoolboeken vervangen.

Voorwaarden voor sponsoring

Het Ministerie van OCW, een aantal onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hebben gezamenlijk het ‘Convenant sponsoring’ opgesteld. Dit convenant geeft voorwaarden voor sponsoring op school. In het convenant is vastgelegd dat het onderwijs op school niet afhankelijk mag worden van sponsoring. De financiering van het onderwijs verloopt namelijk via de overheid. Sponsoring mag ook niet afleidend of misleidend zijn. Ouders kunnen een klacht indienen over sponsoring via de klachtenregeling van de school. De regels verschillen per school. De klachtenregeling staat vermeld in de schoolgids van de school.

Meer informatie

Meer informatie over sponsoring op school is te vinden in de brochure ‘Spelregels sponsoring op scholen‘ van het ministerie van OCW.