Is sponsoring van scholen toegestaan?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2022
Sponsoring in het onderwijs is toegestaan. Dit kan in de vorm van geld, materiaal of producten. Voor sponsoring is altijd instemming van de medezeggenschapsraad (MR) nodig. Bovendien moet de sponsoring passen binnen het eigen schoolbeleid. Het Ministerie van OCW, een aantal onderwijsorganisaties en belangenorganisaties hebben voorwaarden voor sponsoring op school vastgesteld. Zo mag de school niet afhankelijk zijn van sponsoring van een bedrijf en mag sponsoring niet afleidend of misleidend zijn. Als ouders een klacht hebben over sponsoring, kunnen zij die indienen via de klachtenregeling van de school.

Wat houdt sponsoring van een scholen in?

Sponsoring van scholen houdt in dat scholen geld, producten of diensten aannemen om extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren of bekostigen. Hiervoor leveren zij een tegenprestatie, zoals het vermelden van het bedrijf in een nieuwsbrief.

Vaak gaat het bij sponsoring om producten of activiteiten waar de school zelf geen financiële middelen voor heeft. De regels voor sponsoring kunnen per school verschillen. Het sponsorbeleid staat in het schoolplan (Art. 12 lid 1 WPO ) en (art. 2.88 lid 3 WVO 2020).

Vormen van sponsoring op scholen

Sponsoring kan plaatsvinden in de vorm van:

  • Een financiële bijdrage: bijvoorbeeld een lokale supermarkt die meebetaalt aan een schoolfeest;
  • Materiaal: bijvoorbeeld een sportwinkel die tennisballen aanlevert voor de sportdag;
  • Producten: bijvoorbeeld een bedrijf dat computers of tablets aanlevert.

Vaak wordt de naam van de sponsor of donateur vermeld, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief van de school of bij de afsluiting van de activiteit. Ook staat het merk vaak vermeld op de producten. Zo maakt het bedrijf reclame richting ouders en leerlingen.

Instemming medezeggenschapsraad nodig

Sponsoring op school is toegestaan. Maar omdat het gaat om een materiële of financiële bijdrage, is er altijd instemming van de medezeggenschapsraad nodig (art. 10 lid f WMS).

De MR aanvaardt een aanbod voor sponsoring. Ook moet zij de afweging maken of sponsoring door een bedrijf niet strijdig is met het eigen schoolbeleid en welke gevolgen sponsoring heeft. Zo mag een donatie van tablets met digitale leermiddelen bijvoorbeeld niet zomaar alle schoolboeken vervangen.

Voorwaarden voor sponsoring

Het Ministerie van OCW, een aantal onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hebben gezamenlijk het ‘Convenant sponsoring 2020-2022’ opgesteld. In dit convenant staan voorwaarden voor sponsoring op school.

Zo is hierin vastgelegd dat het onderwijs op school niet afhankelijk mag worden van sponsoring, omdat de financiering van het onderwijs via de overheid verloopt. Ook mag sponsoring niet afleidend of misleidend zijn, of de onderwijsinhoud beïnvloeden.

Om te stimuleren dat scholen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het Ministerie van OCW, onderwijsorganisaties en belangenorganisaties afspraken gemaakt. Die staan in de factsheet ‘Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen‘. Scholen kunnen de factsheet gebruiken als checklist. 

Klacht over sponsoring

Als ouders een klacht hebben over sponsoring, kunnen zij die indienen via de klachtenregeling van de school. Deze klachtenregeling staat vermeld in de schoolgids van de school (Art. 13 lid 1f WPO) en (art. 2.92 lid 2 onder g WVO 2020).

Meer artikelen over Openheid en overleg