Tag: uitleg

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

ADHD op school

Uit vraag en antwoord > Leerproblemen

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Blogbericht van 3 juni 2024

Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Verlof

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Verkiezingen

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

Startblokken, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Save the date: 1 april 2024, deadline voor aanmelden mbo!

Blogbericht van 14 maart 2024

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Welke adviezen kunnen Amsterdamse basisscholen geven?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is een entreeopleiding?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze middelbaar beroepsonderwijs

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Gelijktijdig informeren geledingen medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Geheimhouding medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Statuut en reglement

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Raden

Bevorderen openheid en onderling overleg in de school

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Samenstelling medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Raden

Informatierecht van de medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Kledingvoorschriften op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is het staatsexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is het studiehuis?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Profielkeuze in het vmbo en het mavo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Oneens met het negatief bindend studieadvies (BSA) in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Studieadvies

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voortgezet onderwijs

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Welke profielen in het vmbo en de mavo sluiten aan op welke beroepsopleidingen (mbo)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Wat is praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Van vmbo naar mbo? Check welk niveau je kan volgen!

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtsanctie

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Werken na het vmbo? Bekijk jouw kansen!

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat betekent studieloopbaanbegeleiding in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Gratis nieuwsbrieven met inspiratie, kennis en expertise over onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links