Openheid en overleg


  • Geheimhouding medezeggenschapsraad

    Soms is informatie van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsraad gevoelig, bijvoorbeeld voorstellen met betrekking tot een scholenfusie of ingrijpende reorganisaties.