Te veel gezakte vo-examenkandidaten in Amsterdam

Geplaatst door Henk Blok op 12 juni 2019

Onderzoeksnota bij Opvallend grote verschillen in slaagpercentages.

In Amsterdam zakt elk jaar ongeveer één op de tien examenkandidaten voor het examen voortgezet onderwijs. Dat is iets meer dan landelijk, waar het aandeel gezakten ongeveer één op de elf is. Als men naar de slaagpercentages kijkt, dan doet het vmbo het beter dan havo en vwo. Niet alleen zijn er verschillen per diplomasoort. Ook tussen scholen zijn er verschillen, aanzienlijke verschillen zelfs.
In 2018 varieerden de slaagpercentages tussen 45 (IJburg 2, havo-opleiding) en 100 procent (maar liefst 26 scholen, waaronder 24 voor vmbo, 1 voor havo en 1 voor vwo).
Zulke grote verschillen kunnen bestaan omdat de Inspectie van het Onderwijs geen specifieke eisen stelt aan het percentage geslaagden. De Inspectie meet het examenrendement van een school af aan het gemiddelde examencijfer. Instanties zoals de VO-Raad en de gemeente Amsterdam stellen evenmin eisen aan het percentage geslaagde kandidaten op een school.
OCO meent dat een gezamenlijke ambitie van de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam kan bijdragen aan een hoger examenrendement.

Eén op de tien zakt voor het examen voortgezet onderwijs

Jaarlijks doen op de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs een kleine 7.000 leerlingen examen. Ongeveer 90 procent van hen slaagt voor het examen. Omstreeks 700 leerlingen slagen niet (tabel 1).

Absoluut gezien is dat een aanzienlijk aantal leerlingen. Het gaat om leerlingen die over het algemeen hard hebben gewerkt om te slagen, maar die niet het verwachte loon naar werken hebben gekregen. Hun keuzemogelijkheden zijn beperkt: het examenjaar nog eens overdoen, overstappen naar het volwassenenonderwijs, instromen in mbo of zich voegen in de groep ongediplomeerde schoolverlaters.

Zakken kost geld

Niet alleen vanuit het perspectief van leerlingen en hun ouders is het zakken voor een examen een teleurstellende uitkomst. Hetzelfde geldt voor leraren en scholen, die zich over het algemeen hebben ingespannen om zoveel mogelijk leerlingen over de streep te trekken.

Onderwijseconomisch gezien zijn aan het zakken negatieve gevolgen verbonden: leerlingen die extra opleidingskosten met zich meebrengen en die vertraagd tot de arbeidsmarkt toetreden.

En, niet onbelangrijk in het licht van het docententekort, die 700 Amsterdamse gezakten vereisen extra docenten. Zouden alle gezakten het examenjaar overdoen, dan is hiervoor een surplus van omstreeks 45 leraren nodig. Voor deze berekening is uitgegaan van een docent leerling ratio van 1 op 15; zie Onderwijs in Cijfers.

Beduidend meer gezakten dan zittenblijvers

Opvallend genoeg is het percentage gezakte kandidaten bijna twee keer zo hoog als het percentage zittenblijvers in het voortgezet onderwijs. Dit laatste bedraagt landelijk gezien tussen de vijf en zes procent (zie onderwijsincijfers.nl) en is in Amsterdam niet veel anders (zie Te veel zittenblijvers in Amsterdam).

Waarom zakken zoveel vaker voorkomt dan zittenblijven, is niet bekend. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat zittenblijven een schoolinterne aangelegenheid is die ruimte biedt voor maatwerk, eventueel ook enige coulance, terwijl de zakslaagbeslissing op een bovenschools niveau genomen wordt. Dat maakt het voor scholen moeilijker om in te schatten welk niveaus door examens worden geëist.

Weinig belangstelling voor het zak-/slaagpercentage op een school

Naar het percentage gezakte of geslaagde leerlingen op afzonderlijke scholen gaat niet veel aandacht uit. Men kan bijvoorbeeld constateren dat er in het recente sectorakkoord VO Klaar voor de toekomst geen ambities zijn opgenomen om het percentage gezakte leerlingen te reduceren. Voorts, voor de Inspectie van het Onderwijs is het zak-/slaagpercentage géén aparte indicator voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. Wel telt in het Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs van de Inspectie zakken/slagen mee in de kwaliteitsindicator Bovenbouwsucces, het percentage leerlingen dat vanaf leerjaar 3 succesvol doorstroomt.

Als het om het examen gaat, ziet de Inspectie met name toe op het gemiddelde examencijfer op een school. Voor dit cijfer geldt een minimumnorm. Men kan zich evenwel afvragen of voor leerlingen en ouders het zak-/slaagpercentage niet een effectvoller indicator voor schoolkwaliteit is dan het gemiddelde examencijfer. Immers, de uitkomst wel of niet slagen heeft over het algemeen meer invloed op het vervolg van de onderwijsloopbaan dan het gemiddelde cijfer op de eindlijst.

Vragen over slaagpercentages

Gezien het grote belang dat ouders en leerlingen bij slagen hebben, heeft OCO zich verdiept in de Amsterdamse slaagpercentages. Vragen die wij stelden, waren bijvoorbeeld hoe deze zich verhouden tot de landelijke cijfers, en ook of er verschillen zijn tussen opleidingssoorten (vwo, havo, vmbo) en scholen. Verschillen in slaagpercentages kunnen voor ouders en leerlingen relevant zijn als er tussen scholen gekozen moet worden.

Herkomst gebruikte gegevens

Wij hebben gebruik gemaakt van de cijfers die elk jaar beschikbaar worden gesteld door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). DUO verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt een grote hoeveelheid gegevens online beschikbaar als open data. De gegevens in het DUO-bestand hebben betrekking op vijf examenjaren (vanaf 2014 tot en met 2018) en op zeven opleidingssoorten: vmbo-lwt (vmbo-leerwerktraject, een aparte leerroute binnen de leerweg vmbo-b bedoeld voor leerlingen die binnen- en buitenschools leren afwisselen), vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g, vmbo-t, havo, vwo.

Amsterdam blijft achter

In alle vijf de bestudeerde examenjaren blijken de Amsterdamse slaagpercentages achter te blijven bij de landelijke cijfers (tabel 2). De achterstand is het grootst voor de havisten (van wie er in Amsterdam 82 procent slagen, te vergelijken met landelijk 88 procent).

Dat lijkt misschien een gering verschil. Maar in relatie tot het totale Amsterdamse aantal examenkandidaten dat de laatste jaren omstreeks 7.000 leerlingen bedraagt, gaat het toch om een surplus van 140 tot 350 Amsterdamse scholieren die het eindexamen niet weten te halen.

Vmbo doet het beter van vwo en havo

Dezelfde tabel 2 laat óók zien dat de slaagpercentages voor de diverse vmbo-opleidingen het hoogst zijn en voor havo het laagst. Het gemiddelde voor vwo over de vijf examenjaren zit tussen vmbo en havo in. Het bedraagt 91 procent. Waarom de slaagpercentages voor vwo, havo en vmbo dermate ongelijk zijn, is niet bekend. Bij mondelinge navraag heeft het College voor Toetsing en Examens (CvTE) laten weten hiervoor geen verklaring te hebben. Er is, zo bleek, in elk geval geen beleid om via de normeringen de verschillende slaagpercentages te beïnvloeden. Normeringen worden met name zodanig vastgesteld, dat per opleidingssoort de examens van jaar tot jaar even moeilijk zijn.

Slaagpercentages per school

Hoe is het gesteld met de slaagpercentages op de Amsterdamse scholen? Het antwoord is te vinden in tabel 3, eerst voor de scholen met vmbo-lwt opleidingen, dan voor de scholen met vmbo-b opleidingen, en zo verder. Slaagpercentages onder de 70 procent, zijn rood gemarkeerd. OCO vindt dergelijke percentages (ver) onder de maat. In 2018 scoorden acht scholen ‘rood’: tweemaal betrof het een vmbo-opleiding, vijfmaal een havo-opleiding, eenmaal een vwo-opleiding. In eerdere examenjaren is het beeld niet gunstiger. Jaarlijks zijn er zes tot acht opleidingen die een slaagpercentage onder de 70 procent realiseren. Die zullen aan de bak moeten.

Mooie slaagpercentages

Gelukkig zijn er heel veel scholen of opleidingen die wèl hoge slaagpercentages weten te realiseren. In 2018 haalden 49 van de 134 opleidingen – dat is bijna 37 procent – een examenrendement van 95 procent of meer. Het kan dus wel, een mooi examenrendement.

Vervolgvraag: hoe ontstaan verschillende examenrendementen?

De gepresenteerde gegevens roepen verscheidene vragen op. Een daarvan is die naar de verschillen tussen scholen. Hoe is te verklaren dat er tussen scholen zulke grote verschillen zijn in slaagpercentages. Hebben sommige scholen ‘moeilijker’ leerlingen dan andere scholen? Of zit het hem in de kwaliteit van de lessen en de docenten?

Welk beleid voeren scholen om het aantal gezakte leerlingen tot een minimum te beperken en welke middelden zetten ze daarvoor in? Is de medezeggenschapsraad betrokken bij de evaluatie van de examenresultaten en, wat is het standpunt van deze raad ten aanzien van de gerealiseerde slaagpercentages? Tot slot, wat zijn eigenlijk de ambities van de scholen ten aanzien van slaagpercentages?

Ambities van scholen

Om deze vraag te beantwoorden heeft OCO in schoolplannen proberen na te gaan of en welke ambities Amsterdamse vo-scholen ten aanzien van hun examenresultaten verwoorden. We hebben ons bij deze analyse beperkt tot de schoolplannen die via scholenopdekaart.nl vindbaar waren – dat waren er 54 – en die bovendien nog niet verlopen waren. Dat waren er nog maar 28. Slechts vijf daarvan bevatten ambities in termen van een na te streven slaagpercentage. Een voorbeeld:

Het aantal leerlingen dat slaagt voor het eindexamen is in de afgelopen schooljaren aanzienlijk gestegen en komt ten minste overeen met het lokale gemiddelde. Dit geeft reden tot tevredenheid, maar we willen het slagingspercentage permanent boven het landelijk gemiddelde brengen. (Het Amsterdams Lyceum, Schoolplan 2016/2017-2020/2021, p. 13.)

Negen andere schoolplannen bevatten ambities ten aanzien van het examen, maar niet ten aanzien van een slaagpercentage. Een voorbeeld:

We willen de komende jaren vasthouden aan de doelstelling dat we op de criteria van de inspectie (doorstroom, examenresultaten) op of boven het landelijk gemiddelde scoren. (IVKO, Schoolplan 2016-2020, p. 21.)

Waar de verwoorde ambities ten aanzien examenrendementen zo schaars zijn, rijst de vraag of scholen hieraan niet ook in werkelijkheid suboptimale aandacht besteden.

Coalitieakkoord Amsterdam 2018

De afgelopen jaren zijn er te veel scholen die leerlingen een lage slaagkans bieden. De Inspectie van het Onderwijs noch de VO-Raad lopen voorop als het gaat om verbeterde slaagpercentages. Ze hebben geen ambities geformuleerd.

Wat kunnen ouders hieraan doen? Misschien kunnen oudergeledingen in medezeggenschapsraden aandacht voor dit probleem vragen. En misschien gaan sommige ouders bij de schoolkeuze met de voeten stemmen, dat wil zeggen voorrang geven aan scholen met een gunstig examenrendement. Het risico is evenwel dat ze daarmee een voorschot nemen op gunstige examenrendementen die nog vier tot zes jaar in de toekomst liggen.

Betrokkenheid van de gemeente Amsterdam zou een belangrijke stap kunnen zijn. Is de gemeente Amsterdam bereid om in samenwerking met de verenigde schoolbesturen OSVO ambities te formuleren ten aanzien van verbeterde examenrendementen? Het coalitieakkoord Amsterdam 2018 Een nieuwe lente en een nieuw geluid, waarin het bestrijden van kansenongelijkheid centraal staat, biedt daarvoor een mogelijke context.

Die kansenongelijkheid kan zo maar ontstaan als hoger geschoolde ouders, bijvoorbeeld via examentrainingen, compensatie zouden zoeken voor onderwijs dat een onvoldoende voorbereiding biedt op het examen.

Tabel 1

Kerncijfers examens voor Amsterdamse vo-scholen per examenjaar.
kerncijfers201320142015201620172018
aantal kandidaten6.2256.4416.7557.0807.2747.487
aantal geslaagd5.5085.7646.0856.4136.5146.580
aantal gezakt717677670667760907
slaagpercentage88,589,590,190,689,687,9

Tabel 2

Percentage geslaagde examenkandidaten, berekend over niet-Amsterdamse (landelijke) en Amsterdamse scholen. De landelijke populatie betreft alle scholen niet in Amsterdam gevestigd. Het aantal opleidingen varieert van jaar tot jaar enigszins. Gemiddelden zijn gewogen naar het aantal examenkandidaten per examenjaar.
opleiding/populatie20142015201620172018gemiddeld
vmbo-lwt
landelijk (n ≈ 190)
Amsterdam (n ≈ 2)
91,6
100,0
94,8
100,0
95,4
93,3
95,3
81,8
94,1
100,0
93,7
91,5
vmbo-b
landelijk (n ≈ 475)
Amsterdam (n ≈ 21)
97,6
95,2
98,1
95,1
98,0
97,8
98,3
97,7
98,1
96,0
98,0
95,8
vmbo-k
landelijk (n ≈ 485)
Amsterdam (n ≈ 22)
95,3
93,3
95,5
91,4
95,8
95,6
95,9
96,5
95,6
93,9
95,6
93,8
vmbo-g
landelijk (n ≈ 305)
Amsterdam (n ≈ 5)
87,5
77,8
88,5
87,0
89,0
82,3
85,9
91,1
85,0
77,7
85,9
86,1
vmbo-t
landelijk (n ≈ 710)
Amsterdam (n ≈ 29)
94,1
88,9
95,0
92,1
94,5
91,3
93,3
88,8
93,3
90,1
93,8
88,2
havo
landelijk (n ≈ 490)
Amsterdam (n ≈ 25)
87,9
86,2
87,7
82,4
89,9
86,1
87,7
83,8
88,2
79,3
88,0
81,9
vwo
landelijk (n ≈ 490)
Amsterdam (n ≈ 28)
89,6
84,1
92,2
87,7
91,3
89,0
90,8
88,3
91,5
86,5
91,0
85,5

Tabel 3

Percentage geslaagde examenkandidaten op schoolniveau in 2014 – 2018 plus 5-jaarsgemiddelden, gegroepeerd naar opleiding (vmbo-lwt tot en met vwo). Percentages lager dan 70 zijn rood gemarkeerd. De 5-jaarsgemiddelden zijn gewogen naar het leerlingenaantal per examenjaar.
schoolnaamopleiding20142015201620172018gem.schoolsoortbrin
IJburg College 1vmbo-lwt100100100..100vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Huygens Collegevmbo-lwt.1001008210095mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET04
Bredero Beroepscollegevmbo-lwt..80..80vmbo-k/vmbo-b21AS03
IJburg College 1vmbo-b...100100100vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Lely Lyceum (vh Reigersbos)vmbo-b505710010010070vwo/havo/mavo/vmbo-k21FF00
Open Schoolgemeenschap Bijlmervmbo-b100100100100100100vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b03AQ00
Marcanti Collegevmbo-b9210010010010098havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b17YS04
Bindelmeer Collegevmbo-b929896969495mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF04
College de Meervmbo-b1001001001008897mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF03
Huygens Collegevmbo-b10098100979899mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET04
Mediacollege Amsterdamvmbo-b100100921009697mavo/vmbo-k/vmbo-b02PA00
Montessori College Oostvmbo-b93100989810098mavo/vmbo-k/vmbo-b16PS08
Wellantcollege Slotenvmbo-b96100959210096mavo/vmbo-k/vmbo-b01OE22
Zuiderlicht Collegevmbo-b1001009710010099mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET07
ABC Noorderlicht (vh Rosa)vmbo-b100100100100.100vmbo-k/vmbo-b17VF01
Bredero Beroepscollegevmbo-b967494969791vmbo-k/vmbo-b21AS03
Calvijn Collegevmbo-b..100969396vmbo-k/vmbo-b17HB06
Cburg College (vh Stelle College)vmbo-b91100100969797vmbo-k/vmbo-b14RL00
Clusius Collegevmbo-b100100100100100100vmbo-k/vmbo-b25EF03
Hubertus Berkhoffvmbo-b100951001009899vmbo-k/vmbo-b00EF00
Iedersland Collegevmbo-b100100100978897vmbo-k/vmbo-b17HB07
Tobiasschoolvmbo-b1008690908991vmbo-k/vmbo-b14RL03
Mundus Collegevmbo-b949491968993vmbo-k/vmbo-b/pro17YS00
Wellantcollege Linnaeusvmbo-b1001001001009298vmbo-k/vmbo-b/pro01OE23
IJburg College 1vmbo-k959798989597vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Lely Lyceum (vh Reigersbos)vmbo-k859194877487vwo/havo/mavo/vmbo-k21FF00
Open Schoolgemeenschap Bijlmervmbo-k9999981009799vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b03AQ00
Marcanti Collegevmbo-k92941001009797havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b17YS04
Bindelmeer Collegevmbo-k73941001008689mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF04
College de Meervmbo-k97931001009597mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF03
Huygens Collegevmbo-k9197931009495mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET04
Mediacollege Amsterdamvmbo-k100100871009096mavo/vmbo-k/vmbo-b02PA00
Montessori College Oostvmbo-k8091949210091mavo/vmbo-k/vmbo-b16PS08
Wellantcollege Slotenvmbo-k979582889791mavo/vmbo-k/vmbo-b01OE22
Zuiderlicht Collegevmbo-k92989810010098mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET07
ABC Noorderlicht (vh Rosa)vmbo-k938710097.94vmbo-k/vmbo-b17VF01
ABC Noorderlicht (vh Waterland College)vmbo-k10087891009895vmbo-k/vmbo-b17VF02
Bredero Beroepscollegevmbo-k887982948786vmbo-k/vmbo-b21AS03
Calvijn Collegevmbo-k93761009510091vmbo-k/vmbo-b17HB06
Cburg College (vh Stelle College)vmbo-k95831001008392vmbo-k/vmbo-b14RL00
Clusius Collegevmbo-k94889510010096vmbo-k/vmbo-b25EF03
Hubertus Berkhoffvmbo-k9096991009998vmbo-k/vmbo-b00EF00
Iedersland Collegevmbo-k1001001001009599vmbo-k/vmbo-b17HB07
Tobiasschoolvmbo-k1001001008510096vmbo-k/vmbo-b14RL03
Mundus Collegevmbo-k908393888687vmbo-k/vmbo-b/pro17YS00
Wellantcollege Linnaeusvmbo-k1007610010010090vmbo-k/vmbo-b/pro01OE23
IJburg College 1vmbo-g6094...86vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Reinaertvmbo-g878684957785mavo17HB03
Mediacollege Amsterdamvmbo-g961009510010098mavo/vmbo-k/vmbo-b02PA00
Montessori College Oostvmbo-g52501001005056mavo/vmbo-k/vmbo-b16PS08
Wellantcollege Slotenvmbo-g949250608477mavo/vmbo-k/vmbo-b01OE22
Calvijn Collegevmbo-g...100.100vmbo-k/vmbo-b17HB06
Iedersland Collegevmbo-g.100...100vmbo-k/vmbo-b17HB07
Metis Montessori Lyceumvmbo-t.768990.87vwo/havo16PS07
Berlage Lyceumvmbo-t908694959091vwo/havo/mavo17YS03
Calandlyceumvmbo-t919089868087vwo/havo/mavo21GD00
Cheider (VO)vmbo-t..100.100100vwo/havo/mavo23GF00
Christelijke sg Buitenveldertvmbo-t889690979693vwo/havo/mavo14VY00
DENISE (VO)vmbo-t...696265vwo/havo/mavo17YS02
Geert Groote Collegevmbo-t918381798885vwo/havo/mavo16TS00
Hervormd Lyceum West (HLW)vmbo-t908489997086vwo/havo/mavo01TC00
IJburg College 2vmbo-t..80828582vwo/havo/mavo28DH01
Lumionvmbo-t..98898088vwo/havo/mavo21GD01
Maimonidesvmbo-t931001008310096vwo/havo/mavo16PN00
Spinoza Lyceumvmbo-t889395919592vwo/havo/mavo21BH00
Vinse Schoolvmbo-t...7810091vwo/havo/mavo21ET12
IJburg College 1vmbo-t979388808788vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Lely Lyceum (vh Reigersbos)vmbo-t908387857985vwo/havo/mavo/vmbo-k21FF00
Open Schoolgemeenschap Bijlmervmbo-t959990878691vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b03AQ00
IVKOvmbo-t929294849892havo/mavo16PS04
Kiem (vh avo Metis Montessori Lyceum)vmbo-t....8181havo/mavo16PS16
Sweelinck Collegevmbo-t899695969594havo/mavo21ET02
Marcanti Collegevmbo-t788893819185havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b17YS04
Apollo zorglokatievmbo-t908380939788mavo21ET08
Bredero Mavovmbo-t93100999410097mavo21AS07
Over-Y Collegevmbo-t919297899292mavo17VF03
Reinaertvmbo-t888784788184mavo17HB03
Bindelmeer Collegevmbo-t699310010010090mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF04
College de Meervmbo-t1001001001009599mavo/vmbo-k/vmbo-b14RF03
Huygens Collegevmbo-t9391100768891mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET04
MLA mavo dependancevmbo-t959790919092mavo/vmbo-k/vmbo-b16PS17
Montessori College Oostvmbo-t8710010010010094mavo/vmbo-k/vmbo-b16PS08
Wellantcollege Slotenvmbo-t.100100100100100mavo/vmbo-k/vmbo-b01OE22
Zuiderlicht Collegevmbo-t7010010010010094mavo/vmbo-k/vmbo-b21ET07
Mundus Collegevmbo-t..44..44vmbo-k/vmbo-b/pro17YS00
Cartesius Lyceumhavo798484736876vwo/havo17YS08
Comenius Lyceumhavo746271757772vwo/havo17HB00
Damstede Lyceumhavo788781667978vwo/havo17VF00
Fons Vitae Lyceumhavo939492899192vwo/havo02AN00
Gerrit van der Veen Collegehavo917891819386vwo/havo21ET00
Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)havo958887867586vwo/havo02AR00
Metis Montessori Lyceumhavo787482897279vwo/havo16PS07
Montessori Lyceum Amsterdamhavo909792909392vwo/havo16PS00
Nicolaas Lyceumhavo858276918984vwo/havo14SE00
Pieter Nieuwland Collegehavo889190908789vwo/havo14RF00
Berlage Lyceumhavo827278877879vwo/havo/mavo17YS03
Calandlyceumhavo898993888288vwo/havo/mavo21GD00
Cheider (VO)havo.5010010010092vwo/havo/mavo23GF00
Christelijke sg Buitenvelderthavo938990849490vwo/havo/mavo14VY00
Geert Groote Collegehavo698682869384vwo/havo/mavo16TS00
Hervormd Lyceum West (HLW)havo849492956988vwo/havo/mavo01TC00
IJburg College 2havo...744557vwo/havo/mavo28DH01
Lumionhavo...887578vwo/havo/mavo21GD01
Maimonideshavo10086100907489vwo/havo/mavo16PN00
Spinoza Lyceumhavo959394858089vwo/havo/mavo21BH00
Vinse Schoolhavo..1001008389vwo/havo/mavo21ET12
IJburg College 1havo807667667571vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Lely Lyceum (vh Reigersbos)havo1008977759385vwo/havo/mavo/vmbo-k21FF00
Open Schoolgemeenschap Bijlmerhavo888987808886vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b03AQ00
De nieuwe Havohavo948488887987havo21AS00
Havo De Hofhavo....6262havo14RF08
IVKOhavo888790777985havo/mavo16PS04
Marcanti Collegehavo796168694863havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b17YS04
4e Gymnasiumvwo969689948893vwo30GC00
Amsterdams Lyceumvwo949396959394vwo02AP00
Barlaeus Gymnasiumvwo969288959894vwo21AB00
Cygnus Gymnasiumvwo989597949596vwo14RF06
Hyperion Lyceumvwo...839088vwo21AS08
Ignatius Gymnasiumvwo949297939494vwo01ET00
Vossius Gymnasiumvwo979897959697vwo21AF00
Cartesius Lyceumvwo879482748683vwo/havo17YS08
Comenius Lyceumvwo849162727675vwo/havo17HB00
Damstede Lyceumvwo897480847781vwo/havo17VF00
Fons Vitae Lyceumvwo849290929791vwo/havo02AN00
Gerrit van der Veen Collegevwo909186849389vwo/havo21ET00
Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)vwo839894868890vwo/havo02AR00
Metis Montessori Lyceumvwo856986938783vwo/havo16PS07
Montessori Lyceum Amsterdamvwo889394929091vwo/havo16PS00
Nicolaas Lyceumvwo768483818482vwo/havo14SE00
Pieter Nieuwland Collegevwo898490898587vwo/havo14RF00
Berlage Lyceumvwo858572899185vwo/havo/mavo17YS03
Calandlyceumvwo689092958285vwo/havo/mavo21GD00
Cheider (VO)vwo..100100100100vwo/havo/mavo23GF00
Christelijke sg Buitenveldertvwo641001001008992vwo/havo/mavo14VY00
Geert Groote Collegevwo758395858785vwo/havo/mavo16TS00
Hervormd Lyceum West (HLW)vwo718586747277vwo/havo/mavo01TC00
Lumionvwo....5656vwo/havo/mavo21GD01
Maimonidesvwo1001001001007894vwo/havo/mavo16PN00
Spinoza Lyceumvwo879196869089vwo/havo/mavo21BH00
Vinse Schoolvwo....8686vwo/havo/mavo21ET12
IJburg College 1vwo878694658884vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b28DH00
Lely Lyceum (vh Reigersbos)vwo736360938075vwo/havo/mavo/vmbo-k21FF00
Open Schoolgem. Bijlmervwo735993888178vwo/havo/mavo/vmbo-k/vmbo-b03AQ00