Vanaf schooljaar 2011-2012 strengere exameneisen

Geplaatst door OCO op 25 juni 2010

De exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. De ministerraad heeft, op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW), ingestemd met een wijziging van het Eindexamenbesluit die in het examenjaar 2012 voor het eerst van toepassing zal zijn.

Voor centraal schriftelijk (CS) gemiddeld voldoende
Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen in het gehele voortgezet onderwijs het centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld met een voldoende afronden.

Bij eindexamen havo of vwo nog maar één 5 toegestaan voor Nederlands, Engels en wiskunde
Leerlingen in het havo en vwo mogen voor de drie basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 als eindcijfer halen (het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamen en centraal schriftelijk examen). Leerlingen die geen wiskunde in hun eindexamenpakket hebben (profiel Cultuur en Maatschappij bij de havo) mogen maximaal één 5 als eindcijfer halen voor Nederlands en Engels. Voor vmbo-leerlingen zal deze eis nog niet gaan gelden.

Wijziging voor vmbo-b
Vanaf 2012 zal bij de beroepsgerichte leerweg van het vmbo het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer even zwaar gaan meetellen bij de vaststelling van het eindcijfer, net als bij de overige schoolsoorten en leerwegen op dit moment al het geval is.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog