Regels eindexamen

Geplaatst door OCO op 19 mei 2012

Deelname

Leerlingen van het vmbo tot en met het vwo doen mee aan het eindexamen (art. 29 lid 1 WVO). Niet alle leerlingen doen mee aan het centraal eindexamen. Leerlingen die praktijkonderwijs afronden krijgen een schooldiploma praktijkonderwijs. Staakt een leerling de opleiding voortijdig, dan krijgt de leerling een getuigschrift (art. 29a WVO).

Examenreglement

Om het recht op een ongestoord en correct verloop van het schoolexamen en het centraal eindexamen te waarborgen, worden praktische zaken en gedragsregels vastgelegd in een examenreglement.

Inhoud

Het examenreglement beschrijft voor het schoolexamen en voor het centraal eindexamen:

 • de organisatie van het eindexamen
 • de gang van zaken tijdens het eindexamen
 • sancties bij onregelmatigheden, zoals verzuim, te laat komen, spieken, wangedrag
 • samenstelling en adres van de commissie van beroep (voor beroep tegen sancties)
 • Verder bevat het examenreglement een specifieke bepaling voor het schoolexamen, namelijk in welke gevallen herkansing van het schoolexamen mogelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte of overmacht.

Uitreiking

Het schoolbestuur stelt het examenreglement vast. Dit moet voor 1 oktober zowel aan de eindexamenkandidaten worden uitgereikt als aan de inspectie worden toegezonden.

Instemmingsrecht medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het examenreglement. Indien leerlingen of ouders in de examenperiode knelpunten signaleren is het van belang deze tijdig te melden aan de ouder- en/of leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad, zodat het examenreglement voor het volgende examenjaar verbeterd kan worden.

Sancties

Het schoolhoofd is bevoegd om bij onregelmatigheden of ongeoorloofde afwezigheid de examenkandidaat één of meerdere van de volgende sancties op te leggen:

 • een 1 voor een toets van het schoolexamen of centraal examen;
 • uitsluiting van (verdere) deelname aan een of meer examenonderdelen;
 • het ongeldig verklaren van een of meer afgelegde toetsen van het examen;
 • een of meer examenonderdelen overdoen (bij centraal examen in volgend tijdvak).
 • Het besluit tot een sanctie-maatregel wordt, indien de leerling minderjarig is, schriftelijk aan de ouders verzonden. De school stuurt aan de Onderwijsinspectie een kopie.

Slaag- en zakregeling

Sinds het examenjaar 2013 is de slaag- en zakregeling aangescherpt. Deze regeling geldt voor alle eindexamens. Het maakt dus niet uit waar het eindexamen wordt afgelegd.

VMBO

Je bent geslaagd met:

 • alle cijfers hoger dan een zes
 • één vijf en alle andere cijfers een zes of hoger
 • één vier met ten minste één zeven of hoger
 • twee vijven met ten minste één zeven of hoger

Daarnaast moeten de behaalde cijfers bij het centraal examen gemiddeld een 5,5 zijn of hoger. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak binnen het gemeenschappelijke deel, en voor het sectorwerkstuk binnen de gemengde en de theoretische leerweg, moet de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald.

HAVO/VWO

Je bent geslaagd met:

 • alle eindcijfers hoger dan een zes
 • maximaal één vijf voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde
 • maximaal één vijf en alle andere eindcijfers zes of hoger
 • één vier of twee vijven en de overige vakken een zes of hoger, waarbij het onafgeronde gemiddelde minimaal een zes
 • één vier en één vijf en alle overige vakken een zes of hoger, waarbij het onafgeronde gemiddelde minimaal een zes

Daarnaast geldt dat het rekenkundig gemiddelde van de behaalde cijfers bij het centraal examen 5,5 of hoger moet zijn. Voor het profielwerkstuk en de deelvakken culturele – en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van het profiel, moet de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald.

Gezakt maar wél herkansing

Het kan gebeuren dat je nog niet geslaagd bent, omdat je een onvoldoende teveel hebt. Je hebt alsnog een kans om te slagen voor het examen. Je kunt het vak overnieuw doen tijdens het tweede of derde tijdvak (art. 51 lid 1 Eindexamenbesluit VO). Je mag zelf kiezen welk vak je herkanst. Dit maakt je bekend aan het schoolhoofd door middel van het formulier dat je hiervoor ontvangt.

Gezakt

Na de bekendmaking van de cijfers over het eerste tijdvak kan al duidelijk zijn dat je gezakt bent, maar dit kan ook pas na de herkansing blijken. Als je gezakt bent, zal je het examenjaar overnieuw moeten doen. Je kunt het diploma ook via het volwassenenonderwijs halen (bijvoorbeeld bij het Joke Smit in Amsterdam). Je legt dan enkel examen af in de vakken waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald.

Diploma en cijferlijst

Elke examenkandidaat ontvangt na het maken van het eindexamen een cijferlijst. Op deze lijst staan de volgende zaken vermeld (art. 52 lid 1 Eindexamenbesluit VO):

 • Cijfers voor het school- en centraal examen
 • De eindcijfers voor de examenvakken
 • De uitslag van het eindexamen
 • Beoordeling maatschappelijke stage
 • Vmbo: thema van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan
 • Vmbo: beoordeling kunstvak en lichamelijke opvoeding
 • Vmbo: in welke differentiatie examen is afgelegd
 • Havo/vwo: het vak, het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk
 • Havo/vwo: beoordeling CKV en lichamelijke opvoeding

Wanneer je geslaagd bent voor het eindexamen, ontvangt je naast de cijferlijst het begeerde diploma. Het diploma is het bewijs dat je hebt voldaan aan alle eisen die gesteld zijn. Op dit diploma horen de volgende zaken te staan (art. 52 lid 2 Eindexamenbesluit VO en Regeling modellen diploma’s vwo – havo – vmbo):

 • Naam leerling
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Welk examen (vmbo, havo, vwo)
 •  Leerweg en sector (vmbo), profiel (havo, vwo)
 • Naam van de school

Diploma-uitreiking

Het schoolhoofd is de persoon die de diploma’s uitreikt (art. 52 lid 2 Eindexamenbesluit VO). Samen met de secretaris van de examencommissie ondertekent hij of zij de diploma’s en de cijferlijsten. Op de meeste scholen is het zo dat de diploma’s uitgereikt worden op een officiële diploma-uitreiking. Alle leerlingen komen dan één voor één naar voren om hun diploma op te halen.

Diploma verloren

Als je je diploma hebt verloren, of het is gestolen of zo beschadigd dat het niet meer geldig is, dan kan de school je niet nogmaals een diploma geven (art. 54 lid 1 Eindexamenbesluit VO). Je kunt dan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) terecht voor een ‘verklaring afgelegd examen’ (art. 54 lid 2 Eindexamenbesluit VO). Het is dan ook raadzaam een kopie in huis te hebben van het behaalde diploma.