Veel regelingen voor onderwijs

Geplaatst door OCO op 1 april 2010

De heroverwegingswerkgroep productiviteit onderwijs heeft als bijproduct bij het advies in april 2010 een overzicht gemaakt van alle regelingen die er gelden voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie:

Basisonderwijs (per 1 december 2009)

 • Leerplichtwet 1969
 • Wet op het primair onderwijs (WPO)
 • Wet op de expertisecentra (WEC)
 • Wet overige OCW-subsidies
 • Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
 • Wet op het onderwijstoezicht
 • Wet medezeggenschap op scholen
 • Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Stb 2006, 329 van 18-7-2006
 • Experimentenwet onderwijs
 • Convenant bescherming leerling-, deelnemer- en studentgegevens op scholen en instellingen
 • Besluit bekostiging WPO
 • Besluit bekostiging WEC
 • Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 • Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO
 • Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 • De inzet en salariëring van 65-plussers in het primair onderwijs
 • Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 • Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs
 • Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
 • Besluit leerlinggebonden financiering
 • Aanvullende regeling invoering LGF
 • Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
 • Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget
 • Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO
 • Besluit trekkende bevolking WPO
 • Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010
 • Besluit ziekte- en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 • Besluit Participatiefonds
 • Besluit Vervangingsfonds
 • Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking
 • Bevoegdheden onderwijzers en kleuterleidsters (m/v) met Surinaamse akten
 • Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, nr. WJZ/11507 (2646)
 • Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
 • Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS
 • Buitenreguliere telling c.q. eerste schooldagtelling kenmerk CFI/IGP-1999/7381 van 5 juli 1999
 • Kaderbesluit rechtspositie PO
 • Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 • Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 • Uitvoeringsbesluit Wet SLOA`Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW, kenmerk WJZ-2009/134671 van 24 juni 2009 Staatscourant nummer 117 van 29 juni 2009
 • Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008, kenmerk BPO/PCR-2007/109715 M van 8 oktober 2007
 • Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
 • Regeling bevoegdheid basisonderwijs voor buitenlandse diploma’s
 • Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF, kenmerk PO/LGF-2004/10453
 • Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, kenmerk FVE-2001/57965N
 • Regeling formatiegarantie lgf, kenmerk PO/LGF-2003/16533
 • Regeling in mindering brengen uitkeringen, kenmerk PO/BenB-2006/26267
 • Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming
  ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs
 • Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 • Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
 • Regeling jaarverslaggeving onderwijs, kenmerk WJZ-2007/50507 van 17 december 2007 (Staatscourant nummer 248 van 21 december 2007)
 • Wijziging van de regeling jaarverslaggeving onderwijs, kenmerk VO/FBI-2009/107875 van 28 april 2009 (Staatscourant nummer 94 van 26 mei 2009)
 • Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/68727
 • Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, kenmerk PO/ZO-2007/25597
 • Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, kenmerk PO/BenB-2007/29983 van 13 september 2007
 • Wijzigingsregeling van de regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met enkele aanpassingen in bijlage 1,3 en 4, kenmerk PO/BenS/2008/8306 van 8 december 2008
 • Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008, kenmerk CFI/BEK-2009/6382
 • Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen, kenmerk CFI/GEG-2007/140617
 • Regeling Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit
 • Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
 • Wijzigingsregeling van de Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen, kenmerk PO/B&S/142913
 • Regeling vaststelling telformulier aantal geindiceerde leerlingen
 • Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen, kenmerk DL/B-2008/8386
 • Wijzigingsregeling Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen, kenmerk DL/B/66269
 • Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2005-2006, kenmerk
  AP/OKP/2005/35722 van 16 augustus 2005
 • Stimuleringsregeling reïntegratie wachtgelders primair onderwijs, kenmerk PO/PJ-99/10408
 • Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang
 • Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009, kenmerk PO/FenV-2008/42407
 • Wijziging van de regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en
  aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009, kenmerk PO/FenV/107278
 • Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2008-2009, kenmerk PO&K/FenV/126020 van 27 juni 2009 (geldig vanaf 22 juli 2009 )
 • Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009-2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009-2010, kenmerk PO/FenV/132268
 • Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2009-2010, kenmerk PO/OO-2009/101528
 • Regeling vaststellen bedragen materiele instandhouding basisonderwijs, (v)so en
  samenwerkingsverband 2009, kenmerk PO/FenV 2008/52424
  Wijziging Regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en samenwerkingsverband 2009, kenmerk PO/FenV-2009/92595
 • Onderwijskundig besluit WEC
 • Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, kenmerk JOZ-
  2009/94546
 • Regeling verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het primair onderwijs, kenmerk PO/PJ-2001/43137 van 3 december 2001
 • Beleidsregel experimenten Passend onderwijs, kenmerk JOZ-2009/93390
 • Regeling aanvragen van een startsubsidie of en subsidie veldinitiatief passen onderwijs 2009-2011, kenmerk JOZ-2009/118800
 • Subsidieregeling excellentieprogramma’s basisonderwijs, kenmerk PO-2008/75471
 • Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool 2009-2011, kenmerk DL/B-2009/119494 van 27 april 2009
 • Subsidieregeling bevordering internationalisering primair- en voortgezet onderwijs 2009, kenmerk IB-2009/114682 van 18 mei 2009
 • Subsidieregeling bevordering internationalisering primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2008, kenmerk IB 2008/7746 van 24 april 2008
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2004, Gele katern 2004, nummer 15, kenmerk BVE/BdenI-2004/4075
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2005, kenmerk BVE/IenI-2005/42241
  Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende
  subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden:
 • Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011, kenmerk
  PO&K/OO/40032
 • Subsidieregeling dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008, kenmerk AP/OKP/2005/40215 van 19 september 2005 (Staatscourant nummer 190 van 30 september 2005)
 • Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010, kenmerk PO/ZO-2007/12884
 • Aanpassing van de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 voor het schooljaar 2007-2008, kenmerk PO/ZO-2008/969
 • Wijziging van de subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008, kenmerk AP/OKP-2005/56063 van 6 december 2005 (Staatscourant nummer 246 van 19 december 2005)
 • Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008-2010, kenmerk JOZ/62235 van 13 oktober 2008
 • Tijdelijke regeling Lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/34905 van 11 juli 2008
 • Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011, kenmerk DLB-
  2009/110284 (Staatscourant nummer 90 van 18 mei 2009)
 • Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008-2009, kenmerk POenK/OenO-
  2008/55609
 • Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs, kenmerk PO-2009/117098
 • Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen, kenmerk HOenS 2009/116459 van 9 april 2009 (Staatscourant nummer 73 van 17 april 2009).
 • Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap, kenmerk DL/B-2009/118320 van 22 april 2009

Voortgezet onderwijs (per 1 december 2009)

 • Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
 • Formatiebesluit WVO
 • Bekostigingsbesluit WVO
 • Inrichtingsbesluit WVO
  Besluit Informatievoorziening WVO
 • Wet overige OCenW-subsidies
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Leerplichtwet 1969
 • Wet op het onderwijstoezicht
 • Wet op de medezeggenschap op scholen
 • Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Stb 2006, 329 van 18-7-2006
 • Kaderwet LNV-subsidies
 • Experimentenwet onderwijs
 • Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 • Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
 • Besluit vbo-groen in een AOC
 • Besluit samenwerking VO-BVE
 • Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 • Besluit overgangsmaatregelen mavo/vbo
 • Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget
 • Besluit leerlinggebonden financiering
 • Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO
 • Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
 • Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Staatsblad 1997, nr. 290)
 • Uitvoeringsbesluit Wet SLOA (Staatsblad 1999, nr. 357)
 • Aanpassingsregeling vierder tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW, kenmerk WJZ-2009/134671 van 24 juni 2009 (Staatscourant nummer 117 van 29 juni 2009)
 • Regeling leerplusarrangement VO, nieuwkomers VO, eerste opvang Vreemdelingen 2009
 • Regeling jaarverslaggeving onderwijs, kenmerk WJZ-2007/50507 van 17 december 2007 (Staatscourant nummer 248 van 21 december 2007)
 • Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF, kenmerk PO/LGF-2004/10453
 • Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, kenmerk FVE-2001/57965N
 • Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, kenmerk JOZ-
  2009/94546
 • Regeling reserves voortgezet onderwijs 2007, kenmerk VO/F-2007/31684 van 16 oktober 2007
 • Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen, kenmerk VO/OK-2008/3227 van 21 februari 2008
 • Wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs in verband met het intrekken van de uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs per 1 oktober 2008 en de wijziging van het bekendmakingartikel voor technische specificaties, kenmerk VO/BenB-2008/7277 van 10 juli 2008
 • Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken VO 2008-2009, kenmerk VO/FBI- 2008/22854 van 12 juni 2008
 • Regeling aanvullende bekostiging t.b.v. visueel gehandicapte leerlingen in het vo of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs, kenmerk VO/SenO-2007/29478 van 12 juli 2007
 • Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten
  aanbestedingsprocedures schoolboeken, kenmerk WJZ-2008/45943 van 18 augustus 2008
 • Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs, kenmerk VO/SenO 2005/11930 van 24 september 2007
 • Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/68727
 • Regeling kwaliteit voortgezet onderwijs, kenmerk VO/OK-2008/29478 van 4 september 2008
 • Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2, kenmerk BVE/INI-2008/21706
 • Regeling tijdelijke subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008-2013, kenmerk BVE/IenI 2008/28114 van 26 juni 2008
 • Wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008-2013, kenmerk BVE/STELSEL-2008/78976 van 17 november 2008
  voorzieningenplanning voortgezet onderwijs, kenmerk VO/BenB 2008/26204 van
  11 juli 2008
 • Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs 2009-2011, kenmerk JOZ-2009/118800 van 24 april 2009
 • Regeling aanvullende bekostiging nevenvestigingen en start en aanvullende bekostiging nieuwe school voortgezet onderwijs, kenmerk VO/F-2008/7282 van 11 juli 2008
 • Wijziging van de regeling jaarverslaggeving onderwijs, kenmerk VO/FBI-2009/107875 van 28 april 2009 (Staatscourant nummer 94 van 26 mei 2009)
 • Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder
  startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden, kenmerk PLW-2009/961 van 21 januari 2009
 • Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio’s, kenmerk DL/A-2009/103251 van 12 februari 2009
 • Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool 2009-2011, kenmerk DL/B-2009/119494 van 27 april 2009
 • Subsidieregeling bevordering internationalisering primair- en voortgezet onderwijs 2009, kenmerk IB-2009/114682 van 18 mei 2009
 • Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010, kenmerk CFI/OND-2009/24695 van 5 juni 2009
 • Beleidregel experimenten passend onderwijs, kenmerk JOZ-2009/93390 van 12 februari 2009
 • Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2008, kenmerk IB 2008/7746 (Staatscourant nummer 88 van 9 mei 2008)
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Gele Katern 2004, nr. 15, kenmerk
  BVE/BDenI-2004/4075
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Gele katern 2005, nr. 5, kenmerk
  BVE/BDenI-2005/11995
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 met kenmerk BVE/IenI-2005/42241
 • Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009, kenmerk BVE/IenI-2006/33592
  (Staatscourant nummer 200 van 13 oktober 2006)
 • Regeling tot wijziging van de Regeling Innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 in verband met de vaststelling van een tweede bijlage bij die regeling, kenmerk BVE/Stelsel /2007/468141 (Staatscourant nummer 11 van 16 januari 2007)
 • Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007, kenmerk
  VO/B&B/2007/26205 van 25 juni 2007
 • Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende
  bekostiging) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden:
 • Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo, kenmerk
  VO/OK/2007/6298 (Staatscourant nummer 64 van 30 maart 2007)
 • Subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005- 2008, kenmerk AP/OKP-2005/40215 van 19 september 2005 (Staatscourant nummer 190 van 30 september 2005)
 • Wijziging van de subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008, kenmerk AP/OKP-2005/56063 van 6 december 2005 (Staatscourant nummer 246 van 19 december 2005)
 • Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs, kenmerk VO/OK-2006/31322 (Staatscourant nummer 222 van 14 november 2006)
 • Regeling praktijkleren en versterken primaire opleidingen groen onderwijs van 9 december 2008 (Staatscourant nummer 250 van 9 december 2008, laatst gewijzigd op 22 april 2009, Staatscourant nummer 18
 • Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen, kenmerk HOenS 2009/116459 van 9 april 2009 (Staatscourant nummer 73 van 17 april 2009)
 • Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en
  coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, kenmerk VSV/51122van 10 september 2008 (staatscourant nummer 186 van 25 september 2008)
  Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie passend onderwijs 2008-2010, kenmerk JOZ/62235 van 13 oktober 2008
 • Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap, kenmerk DL/B-2009/118320 van 22 april 2009
 • Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/34905 van 11 juli 2008
 • Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011, kenmerk DLB
  2009/110284 van 6 mei 2009
 • Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren, kenmerk VSV
  2009/152265 van 10 september 2009
 • Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmilieu 2009-2010, kenmerk VO/FBI-2009/133719 van 8 juli 2009

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (per 1 december 2009)

 • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
 • Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB)
 • Wet overige OCenW-subsidies
 • Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
 • Wet op het onderwijstoezicht
 • Les- en cursusgeldwet (LCW) en Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (ULCW 2000)
 • Wet studiefinanciering 2000
 • Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Stb 2006, 329 van 18-7-2006
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Kaderwet LNV-subsidies
 • Uitvoeringsbesluit Wet SLOA
 • Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 • Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 • Circulaires en publicaties, die zijn opgenomen in dit controleprotocol (waaronder de Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2004
 • Besluit samenwerking VO-BVE
 • Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(Awb) OCW, kenmerk WJZ-2009/134671 van 24 juni 2009 (Staatscourant nummer 117 van 29 juni 2009
 • Regeling jaarverslaggeving onderwijs, kenmerk WJZ-2007/50507 van 17 december 2007 (Staatscourant nummer 248 van 21 december 2007)
 • Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, kenmerk FVE-2001/57965N
 • Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF, kenmerk PO/LGF-2004/10453
 • Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, kenmerk JOZ-
  2009/94546
 • Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/68727
 • Uitvoeringsregeling WEB 2007, kenmerk BVE/Stelsel-2008/73938 van 8 november 2008 (Staatscourant 2008 nummer 236 van 4 december 2008)
 • Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2, kenmerk BVE/INI- 2008/21706
 • Regeling tijdelijke subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008-2013, kenmerk BVE/IenI 2008/28114 van 26 juni 2008
 • Wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 2008-2013, kenmerk BVE/STELSEL-2008/78976 van 17 november 2008
 • Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2005-2006, kenmerk
  AP/OKP/2005/35722 van 16 augustus 2005
 • Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder
  startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden, kenmerk PLW-2009/961 van 21 januari 2009
 • Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool 2009-2011, kenmerk DL/B- 2009/119494 van 27 april 2009
 • Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010, kenmerk CFI/OND- 2009/24695 van 5 juni 2009
 • Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, kenmerk BVE/IenI-
  2006/33530 (Staatscourant nummer 206 van 23 oktober 2006 en Staatscourant nummer 1 van 2 januari 2008).
 • Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs 2009-2011, kenmerk JOZ-2009/118800
 • Beleidsregel experimenten passend onderwijs, kenmerk JOZ-2009/93390
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2004, Gele katern nummer 15, kenmerk BVE/Bden I-2004/4075
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Gele katern 2005, nr. 5, kenmerk
  BVE/BDenI-2005/11995
 • Subsidieregeling innovatiearrangement 2005, kenmerk BVE-IenI-2005/42241
 • Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009, kenmerk BVE/IenI-2006/33592 (Staatscourant nummer 200 van 13 oktober 2006)
 • Regeling tot wijziging van de Regeling Innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 in verband met de vaststelling van een tweede bijlage bij die regeling, kenmerk BVE/Stelsel/2007/468141 (Staatscourant nummer 11 van 16 januari 2007)
 • Regeling aanvullende bekostiging t.b.v. visueel gehandicapte leerlingen in het vo of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs, kenmerk VO/SenO-2007/29478 van 12 juli 2007 (Staatscourant 2007 nummer 143
 • Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het MBO, kenmerk BVE/CBB-
  2009/151844 van 11 september 2009 (Staatscourant 2009 nummer 14569)
 • Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
 • Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de
  randstadregio’s, kenmerk DL/A-2009/162364 (Staatscourant 2009, nummer 16391)

Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende
subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden

 • Subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008, kenmerk AP/OKP-2005/40215 van 19 september 2005 (Staatscourant nummer 190 van 30 september 2005)
 • Wijziging van de subsidieregeling dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008, kenmerk AP/OKP-2005/56063 van 6 december 2005 (Staatscourant nummer 246 van 19 december 2005
 • Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, kenmerk DL/B-2008/34905 van 11 juli 2008
 • Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011, kenmerk DLB-
  2009/110284 (Staatscourant nummer 90 van 18 mei 2009)Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs, kenmerk VO/OK-2006/31322 (Staatscourant nummer 222 van 14 november 2006
 • Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009, kenmerk BVE/IenI-2006/22578 (Staatscourant nummer 110 van 9 juni 2006)
 • Wijziging Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009, kenmerk BVE/Stelsel-2007/46814 ( Staatscourant van 24 juli 2007, nummer 140)
 • Wijziging van de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verbandmet het aanpassen van de datum waarop de aanvullende vergoeding door kenniscentra en Aequor uiterlijk besteed moeten zijn, kenmerk BVE/DIR-2007/33423 (Staatscourant nummer 197 van 11 oktober 2007)
 • Wijziging van de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verband met het bekendmaken van de bedragen aanvullende vergoeding en van de Fes-middelen 2008, kenmerk BVE/IenI/2008/34807(Staatscourant nummer 195 van 8 oktober 2008)
 • Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010, kenmerk BVE/I&I/2006/7696
  (Staatscourant nummer 50 van 10 maart 2006)
 • Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO en de Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010 in verband met diverse aanpassingen, kenmerk BVE/Stelsel-207/2752 (Staatscourant nummer 112 van 14 juni 2007 Wijziging kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010, kenmerk BVE/IenI-2008/33318 ( Staatscourant nummer 216 van 6 november 2008)
 • Regeling praktijkleren en versterken primaire opleidingen groen onderwijs van 9 december 2008 (Staatscourant nummer 250 van 9 december 2008, laatst gewijzigd op 22 april 2009, Staatscourant nummer 18
 • Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en
  coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, kenmerk VSV/51122 van 10 september 2008 (Staatscourant nummer 186 van 25 september 2008)
 • Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo, kenmerk BVE/I&I/118094 van 29 mei 2009 (Staatscourant nummer 107 van 15 juni 2009)
 • Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen, kenmerk HOenS 2009/116459 van 9 april 2009 (Staatscourant nummer 73 van 17 april 2009)
 • Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap, kenmerk DL/B-2009/118320 van 22 april 2009
 • Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren, kenmerk VSV-2009/152265 van 10 september 2009
 • Wijziging van de regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verband met de vaststelling van het subsidieplafond voor 2009, kenmerk BVE/IenInL-130378 (Staatscourant nummer 10954 van 21 juli 2009)
 • Tijdelijke regeling stageoffensief, kenmerk BVE/IenI-154361 (Staatscourant nummer18173 van 1 december 2009)

Voor een actueel overzicht zie de pagina op deze website met een overzicht van de onderwijswetten.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog